א תמוז

 • הרה''ח ר' אליעזר ורון ע''ה
  הרה"ח ר' אליעזר בהרה"ח ר' שבתי ורון נפטר בשנת ה'תשנ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה''ח ר' דוד הלמן ע''ה
  הרה"ח ר' דוד בהרה"ח ר' ראובן הלמן. נולד בעיירה החב"דית דיסנא אשר ברוסיה הלבנה בכ"ז תמוז תרנ"ג, ונפטר בשנת תשכ"ב ומנ"כ קרית שאול תל אביב
 • הרה''ח ר' מרדכי טראווערס ע''ה
  הרה"ח ר' מרדכי בהרה"ח ר' אייזיק טראווערס נפטר בשנת ה'תש"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' דובער אפרת ע"ה
  הרה"ח ר' דובער בהרה"ח ר' ברוך מרדכי אפרת שימש רב במוסקבה, עד שנת תרנ"א אז באה גזירת גירוש היהודים ממוסקבה ואז עלה לאה"ק והתיישב בחברון ששם הוא שימש רבה של חברון נולד בשנת ה'תר"ה נפטר בשנת ה'תרע"ב מנ"כ בחברון
 • הרה"ח ר' ליב מיאס ע"ה
  הרה"ח ר' ליב בהרה"ח ר' יצחק מיאס נפטר בשנת תרמ"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • הרבנית גיטל מענטליק ע"ה
  הרבנית גיטל בת הרה"ח ר' דוד מענטליק כתתה רגלי' מארצה"ב לאטוואצק הרחוקה להשתדך עם בחיר התמימים הגאון החסיד ר'מרדכי ז"ל זכתה לעמוד על ימינו במשך חייו המופתיים חדורים במסירה ונתינה לרצון כ"ק רבותינו נשיאינו הק' בביתם דאגו תמיד לטובתם הפרטית של כאו"א מתלמידי התמימים. נפטרה בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת איטא בארבער ע"ה
  מרת איטא בת הרה"ח ר' נפתלי בארבער עמדה במסירת נפש ליהדות ולכל דבר שבקדושה והיתה עוסקת כל ימי' בצדקה וחסד וחכנסת אורחים נפטרה בשנת ה'תשמ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת ביילא דבורה ראסקין ע"ה
  מרת ביילא דבורה בת יבלח"ט הרה"ח ר' דוד ראסקין מתלמידות בית רבקה ליובאוויטש נפטרה בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת גנשה טריביש איזיקמן ע"ה
  מרת גנשה טריביש בת הרה"ח ר' אביגדור איזיקמן נפטרה בשנת ה'תרס"ד
  ב תמוז

 • הרה"ח התמים ר' שמואל נטע הכהן גליק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמואל נטע בהרה"ח ר' ישראל דוד הכהן גליק. הי' מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' פנחס כהן ע"ה
  הרה"ח ר' פנחס בהרה"ח ר' אלעזר הכהן כהן נפטר בשנת ה'תשמ"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הבחור התמים מנחם מענדל גרינולד ע"ה
  הבחור התמים מנחם מענדל בהרה"ח ר' יונה גרינולד נפטר בדמי ימיו בשנת ה'תשל"ח מנ"כ בהר הזיתים
 • הקדוש הרה"ח ר' גרשון רוקח ע"ה
  הקדוש הרה"ח ר' גרשון בהרה"ח ר' מרדכי ראובן רוקח ז''ל מחשובי חסידי חב"ד בירושלים עבד במסירות בכולל חב"ד אביו היה חבר נשיאות כולל חב"ד מטעם אדמו"ר הריי"צ נולד ביום טז ניסן תרס"א בירושלים ונהרג עקד"ה בזמן שהלך לאסוף הרוג בשכונת סנהדריה בזמן ההפוגה בשנת תש"ח ומ"כ בהר המנוחות ירושלים

 • הרה"ח התמים ר' סימון יעקבסאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר'סימון בהרה"ח ר' שלמה יעקבסאן למד בליובאוויטש. ואח"כ עסק כל ימיו בהפצת היהדות. היה רב שו"ב ומוהל. זכה לקירוב מכ"ק אדמו"ר הרש"ב ואח"כ מכ"ק אדמו"ר הריי"צ. נאסר והוגלה. בשנת ה'תש"ו יצה את רוסיא והיה שליח נודד באירופא מטעם כ"ק אדמו"ר הריי"צ. בשנת ה'תשי"ב נקרא ע"י קהילת טורונטו לשמש להם כרב ואף עלה לשם, אך לא האריך ימים, ונפטר בשנת ה'תשי"ג מנ"כ בטורונטו קנדה
 • הרה"ח ר' מנחם מענדל פריידין ע"ה
  הרה"ח ר' מנחם מענדל בהרה"ח ר' לוי יצחק פריידין נפטר בשנת תש"ב מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י

 • הרה"ח ר' ארי' צבי פרומקין ע"ה
  הרה"ח ר' ארי' צבי בהרה"ח ר' אלכסנדר פרומקין נפטר בשנת ה'תרס"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת לאה ראבינאוויטש ע"ה
  מרת לאה בת הרה"ח אריה לייב ראבינאוויטש אשת הרה"ח התמים פסח ז"ל נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת דבורה נאה ע"ה
  מרת דבורה בת הרה"ח ר' שאול יצחק נאה רעיית הפוסק החב"די הגאון הרב חיים נאה ע"ה עסקה כל ימיה בעזרה לזולת, ועמדה לימין בעלה בכתיבת ספריו ועסקנותו הציבורית העניפה. נפטרה בשנת תרצ"ח מנ"כ בהר הזיתים.
 • מרת צילה ברשדסקי ע"ה
  מרת צילה ברשדסקי נפטרה בשנת תשל"ג
 • מרת וויכנא בלקין ע"ה.
  בת הרה"ח ר' דב בער קאופמאן ע"ה. עסקה שנים רבות ברפואת ילדים מתוך מסירות ואהבה . נפטרה בב' תמוז תשס"ח מנ"כ הר המנוחות ירושלים.
  ג תמוז

 • הרה"ח התמים ר' משה ליפש ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה בהרה"ח ר' יוסף יהודא ליפש. למד בישיבת תומכי תמימים בלוד ונמנה עם ה'קבוצה' הראשונה של התמימים מארץ הקודש שנסעה לרבי בשנת תשכ"ב. עבד כמנקר ומשגיח כשרות מטעם רבנות תל-אביב, והיה במשך שנים רבות חבר ועד כפר חב"ד ובמסגרת זו נחשב 'עמוד האש לפני המחנה' בדאגתו התמידית לכל ענייני הכפר "כפרו של הרבי" כמנהגו לומר. נולד ביום י"ב תמוז תרצ"ט בעיר בחלם שבפולין ונפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח ר' אליעזר לנדסמן ע"ה
  הרה"ח ר' אליעזר בהרה"ח ר' יעקב לנדסמן. מסר עצמו להחזקת ביהכנ"ס עדת יעקב קהל חסידים יותר מארבעים שנה נפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' המשפיע התמים שלום דובער שור ע"ה
  הרה"ח ר' המשפיע התמים שלום דובער בהרה"ח ר' חיים שניאור זלמן שור. היה האברך ירא שמים מרבים תמים במהותו וחסיד בפנימיותו זך המדות אהוב ונערץ ותלמיד ישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש מונטריאול ברוקלין ברינוא ותורת אמת צמח צדק משלוחי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בירושלים עיה"ק משפיע בתוככי אנ"ש ואברכים ברוח דרכי החסידות והחסידים והצליח לקרב ולחזק רבים בנאומיו והתוועדיותיו ושיעוריו ונפטר בשנת ה'תשנ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' יהושע שניאור זלמן סערעבריאנסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יהושע שניאור זלמן בהרה"ח ר' מנחם מנדל סערעבריאנסקי פעל ברוסיא פולין וצרפת בשליחות כ"ק אדמו"ר הריי"ץ נ"ע בשנת תש"ט קיבל השליחות לאוסטראליא פעל ליסד ולנהל מוסדות חינוך בהוראות כ"ק אדמו"ר נשיא דרונו נולד בשנת תרס"ה ונפטר בשנת תשנ"א מנ"כ במלבורן אוסטרליא

 • הילד שניאור זלמן פיקרסקי ע"ה
  הילד שניאור זלמן בהרה"ח ר' אברהם אבא פיקרסקי. נפטר בשנת ה'תשמ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' דוד זאבין הי"ד ע"ה
  הרה"ח ר' דוד בהרה"ח ר' אהרן זאבין הי"ד. שהובל על קדה"ש ע"י הזדים בשנת תש"ב
 • הרה"ח ר' ישראל יצחק שווירסקי ע"ה
  הרה"ח ר' ישראל יצחק בהרה"ח ר' אברהם בנימין שווירסקי. מחסידי כ"ק אדמ"ר מהרש"ב נפטר בשנת תרפ"ב מנ"כ אודסה

 • הילדה חי' מושקא לזרוב ע"ה

  הילדה חי' מושקא בת הרה"ח ר' אליעזר גרשון לזרוב נפטרה בשנת ה'תשנ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת חיה בתיה שווירסקי ע"ה
  מרת חיה בתיה שווירסקי נפטרה בשנת תרפ"ב מנ"כ אודסה
  ד תמוז

 • הרה"ח התמים ר' אהרון נחמן פרידמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אהרון נחמן בהרה"ח ר' יעקב פרידמן. מגזע תרשישים הרה"ק אברהם המלאך הרב המגיד ממעזריטש והרה"ק פנחס מקוריץ זי"ע. מוותיקי וחשובי תושבי כפר חב"ד במשך עשרות שנים עבד כמזכיר המועצה האיזורית ועשה רבות למען פיתוח וביסוס כפר חב"ד. הקשר שלו עם כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו היה מיוחד. למעשה אפשר להגדיר אותו כאיש סתר בשירות הרבי. נפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ עמק לוד
 • הרה"ח ר' מכלוף עידן ע"ה
  הרה"ח ר' מכלוף בהרה"ח ר' אליהו עידן. מחשובי חסידי חב"ד פאריז נפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • המשפיע הרה''ח התמים ר' מנחם מנדל פוטרפאס ע''ה
  המשפיע הרה"ח התמים ר' מנחם מנדל בהרה"ח ר' מנחם מנדל פוטרפאס. ר' מענדל שהיה ידוע בלהט התקשרותו ל כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ושימש כמשפיע בישיבת תומכי תמימים המרכזית בכפר חב"ד. מסר נפשו להצלת יהודים מרוסיה הקומוניסטית, ו'זכה' לשבת על כך שנים רבות בכלא הסובייטי. העמיד דורות של שלוחים וחסידים מקושרים בלב ונפש לנשיא דורנו. נולד ביום כ' תשרי תרס"ח בעיר פלעשצעניץ ונפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ לונדון

 • הרה"ח התמים ר' צבי הירש חן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' צבי הירש בהרה"ח ר' פרץ חן. נפטר בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' אליעזר אלימלך מאנגעל ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אליעזר אלימלך בהרה"ח ר' ניסן מאנגעל. זכה להיות שליח כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו במוירסער קאונטי ניו דזשוירסי והי' מסור ונתון לעבודתו הקדושה בלב ונפש. נולד בהושענא רבה ה'תשכ"ג ונספה בתאונת דרכים בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת חוה עלקא ראסקין ע"ה
  מרת חוה עלקא בת הרה"ח ר' אברהם אשר אנשיל ראסקין נפטרה בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת רבקה מושקא סלונים ע"ה
  מרת רבקה מושקא בת הרה"ח ר' מרדכי דובער סלונים נפטרה בשנת תש"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרבנית אסתר מרים בת כ"ק אדמו"ר רבי דובער ע"ה
  הרבנית אסתר מרים בת כ"ק אדמו"ר רבי דובער בתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי היא נפטרה בחיי אביה בשנת ה'תקע"ט מנ"כ ליובאוויטש

 • מרת אסתר אראנאוו ע"ה
  מרת אסתר בת הרה"ח ר' משה אליעזר אראנאוו נפטרה בשנת תרע"ח מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת צפורה שמערלינג ע"ה
  מרת צפורה שמערלינג אשת הרה"ח ר' יוסף יהודה בכור ז"ל נפטרה בשנת תרנ"ג מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' יהודה אריה הלוי הבר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יהודה אריה בהרה"ח ר' יעקב טובי הלוי הבר נפטר בשנת תשמ"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' יצחק דוד גראנער ע"ה
  נפטר תשס"ח
  ה תמוז

 • הרה"ח התמים ר' אברהם דוד ווילהלם ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם דוד בהרה"ח ר' משה יהודה אריה ווילהלם משלוחי ועושי דברו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד ביום יט שבט תרפ"ט בעיר מיהאליפאלווא שברומניה ונפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' שמשון יעקב גינזבורג ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמשון יעקב בהרה"ח ר' חיים יוסף גינזבורג. נפטר בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' אליהו משה קוזצקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אליהו משה בהרה"ח ר' אלטר חיים קוזצקי. נולד ביום כא באדר שני ה'תש"ח ונפטר בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הבחור התמים ברוך ניסן טעלדאן ע"ה
  הבחור התמים ברוך ניסן בן יבלח"ט הרה"ח ר' טובי טעלדאן נפטר בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' בן ציון שם טוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' בן ציון בהרה"ח ר' כתריאל שם טוב.הוגלה במאסר ברוסי' עבור עבודתו בצבאו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ היה מסור ביותר לפקודות האדמורי"ם. גם חתונתו היתה בסביר במקום גלותו. דר בפלטוה, חרקוב ומוסקווא. היה בין 10 התמימים וכ"ק אדמו"ר הריי"צ כרת עמם ברית למסור נפשם עבור החזקת היהדות . בשנת ה'תש"ז יצא מרוסיא והשתקע בלונדון. נולד בעיר דרוי' בשנת ה'תרס"ב ונספה בתאונת דרכים ע"י כפר חב"ד בשנת תשל"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' התמים קדיש רומאנאף ע"ה
  הרה"ח ר' התמים קדיש בהרה"ח ר' שרגא פייוויש רומאנאף תלמידי התמימים בליובאוויטש הקדיש כל ימיו להרבצת תורה לקרב בנ"י לאביהם שבשמים ממקושרי בית חיינו עד יומו האחרון נפטר בשנת ה'תשל"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' יצחק שמואל לוריא ע"ה
  הרה"ח ר' יצחק שמואל בהרה"ח ר' משה דוב לוריא נפטר בשנת ה'תרפ"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת אסתר רחל פלטיאל ע"ה
  מרת אסתר רחל בת הרה"ח ר' חיים שמואל פלטיאל בנתה ביתה באמונה בשנות רעב דמלחמת העולם השני' מסרה עצמה על הספקת אוכל לרעבים במסירה ונתינה ובסבר פנים יפות נפטרה בשנת ה'תש"ס מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  ו תמוז

 • הרה"ח התמים ר' יעקב משה חנזין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב משה בהרה"ח ר' דוד חנזין. תלמיד ישיבת תומכי תמימים היה מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נולד ד' בשבט ה'תש"ז פתח תקוה ונפטר בשנת ה'תש"ס מנ"כ פתח תקוה

 • הרה"ח התמים ר' דובער אליעזר הבלין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' דובער אליעזר בהרה"ח ר' שלמה זלמן הבלין נפטר בשנת תשנ"א מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' אהרן זוברובסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אהרן בהרה"ח ר' מאיר זוברובסקי. פעל במס"נ להעמיד סופרי סת"ם יר"ש ברוסיא. נפטר בשנת ה'תשד"מ מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' מאיר פערל ע"ה
  הרה"ח ר' מאיר בהרה"ח ר' נחמן פערל נפטר בשנת תשמ"ד
 • הרה"ח התמים ר' דוד הענין יחיאל זאקליקאווסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' דוד הענין יחיאל בהרה"ח ר' משה זאקליקאווסקי שימש בקודש במלאכת השו"ב מהתמימים מישיבת תומכי תמימים בווארשא נפטר בשנת ה'תש"מ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת חיה לוריא ע"ה
  מרת חיה בת הרה"ח ר' משה לוריא נפטרה בשנת תר"ע מנ"כ בהר הזיתים
  ז תמוז

 • הרה"ח התמים ר' שלום יהודה ליב גינזבורג ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלום יהודה ליב בהרה"ח התמים ר' משה דב בער גינזבורג. למד בישיבת אחי תמימים בת"א עסק בהפצת המעינות והיהדות קירב לבבות בנ"י לאביהם שבשמים, היה מקושר לכ"ק אדמו"ר מוהרייצ וכ"ק אדמו"ר נשיר דורנו. נפטר בשנת ה'תשמ"ה מנ"כ צפת

 • הרה"ח ר' יהודה ליב שניאורזון ע"ה
  הרה"ח ר' יהודה ליב בהרה"ח ר' חיים שניאורזון ונפטר בשנת תשל"א מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת דבורה רינה הומינר ע"ה
  מרת דבורה רינה בת הרה"ח ר' אליהו מיכל הומינר. היתה צנועה וחסודה במידה בלתי מצויה. כל ימיה הסתפקה במועט שבמועט ובני המשפחה מספרים שאהבת התורה שלה לא ידעה גבול. נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת גיטה(גיטלה) פרידמן ע"ה
  מרת גיטה(גיטלה) בת הרה"ח ר' פנחס פרידמן .אשת הרה"ח ר' יעקב ז"ל היתה אשה דגולה משכמה ומעלה, שדאגה לכל יהודי בכל זמן ובכל מצב. הקיוסק היה הסוואה למעשי החסד הרבים שעשתה, רבים מהתמימים שלמדו בכפר חב"ד היא היתה אמא לכל דבר. תמיד דאגה שאיש לא יצא רעב מהקיוסק שלה. אישיותה הקורנת והלבבית משכו אליה רבים, והיא דאגה, סייעה בכל מה שאפשר. נולדה באוקראינה ונפטרה בשנת תש"נ. מנ"כ בהר הזיתים
 • הרב יהודה הלוי ז''ל
  נפטר בשנת תשס"ט מנ"כ תל אביב
  ח תמוז

 • הרה"ח התמים ר' יצחק שיינפלד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יצחק בהרה"ח ר' מרדכי צבי שיינפלד נסע מבראזיל בגיל צעיר מצד מסירותו לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ללמוד תורה בתו"ת ברוקלין נקטף בתאונת דרכים בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' יהושע פינסאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יהושע בהרה"ח ר' נחום יצחק פינסאן שימש גבאי בביהכנ"ס ליובאוויטש שבליובאוויטש 770 היה מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו זכה להתמנות ע"י כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ בתור חבר בהנהלת "בית רבקה" באירופא מהגבאים ד"כולל חב"ד " וחבר בועד אגודת חסידי חב"ד העולמית ובהנהלת "עזרת אחים" ניהל כולל תפארת זקנים לוי יצחק והנהיג קריאת "היום יום" היומי אחר תפילת שחרית בבית חיינו. נולד בשנת תרע"ב בעיר סטרדוב ונפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' יצחק יעקב מינקאוויטש ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יצחק יעקב בהרה"ח ר' לימא מינקאוויטש היה מראשוני תלמידי ישיבת תומכי תמימים בעיר ליובאוויטש.נולד בחודש כסלו תרמ"ז בעיר נעוויל ברוסיא נפטר בפריז בשנת ה'תש"י מנ"כ צפת

 • מרת רייזל שיינפלד ע"ה
  מרת רייזל בת הרה"ח ר' יעקב הכהן שיינפלד יראת ה' אוצרה אוהבת ואהובה על כל אדם מקושרת לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נקטפה בתאונת דרכים בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת אסתר רחל פלטיאל ע"ה
  מרת אסתר רחל בת הרה"ח ר' חיים שמואל פלטיאל נפטרה בשנת ה'תש"ס מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת איראן דרוויש (קשאני) ע"ה
  מרת איראן בת הרה"ח ר' עזיז דרוויש (קשאני) נפטרה בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת חנה פייגענסאהן ע"ה
  מרת חנה בת הרה"ח ר' זלמן מנחם מענדל פייגענסאהן ביתה הי' פתוח לרוחה בימי מצוק לכל נצרך. נפטרה בשנת ה'תשמ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת דישא גרינבערג ע"ה
  מרת דישא בת הרה"ח ר' ארי לייב גרינבערג מסרה נפשה לעשות צדקה וחסד בחיי' נפטרה בשנת ה'תשל"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  ט תמוז

 • הרה"ח התמים ר' שמואל ברזין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמואל בהרה"ח ר' חיים מנדל ברזין. היה מהמקושרים לכ"ק אדמו"ר הרש"ב וכ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיר דורנו. נולד ביום א' אלול תרנ"ג בעיר נעוול ונפטר בשנת ה'תשל"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת ביילא ראקסין ע"ה
  מרת ביילא בת הרה"ח התמים ר' יצחק ראקסין יראת ה' אוצרה ובאמונה ובטחון הלכה מישרים מקושרת לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אם אוהבת ומסורה מאד לחינוך ילדי' מורה ומחנכת מסורה נקטפה בדמי ימי' בתאונת דרכים בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת פרידא ליין ע"ה
  מרת פרידא בת הרה"ח ר' אלתר אליעזר ליין. אשת הרה"ח התמים שלום דובער ז"ל נפטרה בשנת תש"ס מנ"כ בהר הזיתים
  י תמוז

 • הרה"ח התמים ר'ישראל דריזין ע"ה
  הרה"ח התמים ר'ישראל בהרה"ח ר' התמים אברהם (מאיאר) דריזין היה מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ומראשוני פעילי ופרצת חדור באמונת ה' בעל צדקה וחסד ורחמים. נולד ביום י"ד ניסן תרצ"ח בעיר מינטובקה ונפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן קוראטין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן בהרה"ח ר' שילם קוראטין. נולד ביום י"ב כסלו תרע"ד בעיר ליובאוויטש. ונפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ בעיר יער שבצרפת

 • הרה"ח התמים ר' יהודה הלוי הורביץ ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יהודה ארי' לייב הלוי הורביץ מתושבי ועסקני עיר בוסטון מאסס והי' מן המיסדים בית כנסת ליובאוויטש נפטר בשנת ה'תשכ"ד מנ"כ בעיר בוסטון

 • מרת מרים יודית לייקין ע"ה
  מרת מרים יודית בת הרה"ח ר' ראובן לייקין נפטרה בשנת ה'תשנ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  יא תמוז

 • הרה"ח חכם ר' שמואל מיכאלשוילי ע"ה
  הרה"ח חכם ר' שמואל מיכאלשוילי נפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ לוד

 • הרה"ח ר' דוד מנקס ע"ה
  הרה"ח ר' דוד בהרה"ח ר' מרדכי מנקס כיהן כפרעזידענט של בית הכנסת אוהל יוסף יצחק וועסט האליווד קא' נפטר בשנת תשנ"ט מנ"כ חלקת חב"ד בלאס אנדזשעלעס דקליפורניה

 • הרה"ח ר' שניאור זלמן סלונים ע"ה
  הרה"ח ר' שניאור זלמן בהרה"ח ר' מרדכי דובער סלונים נכדו של הרבנית מנוחה רחל היה גאון גדול בנגלה ובחסידות. בשנת תרמ"ה נסע לליובאוויטש והיה סמוך על שולחנו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב.וקירב אותו מאוד ואף למד איתו חסידות. הוא כיהן כרבה של קהילת חב"ד ביפו-ת"א במשן שלושים ושבע שנים, עד לפטירתו נולד בשנת ה'תרכ"ב בעיר חברון ונפטר בשנת תרצ"ו מנ"כ תל אביב טרומפלדור

 • הרה"ח ר' יהודה לייב צירלסון ע"ה
  הרה"ח ר' יהודה לייב בהרה"ח ר משה חיים צירלסון היה מגדולי הרבנים בדור הקודם ואחד האישים המבריקים ביותר בתקופתו. היה גאון אדיר בכל מקצועות התורה. חסיד ועובד ה' הקשור בכל נימי נפשו לרבותינו הקדושים אדמו"רי חב"ד. היה נואם בחסד עליון, הוגה דעות, משורר ופייטן כליל המעלות ורב האשכולות. נולד בשנת תר"כ להורים חסידי חב"ד. בגיל חמש עשרה הגיע לעיר נעז'ין ללמוד תורה מפיו של אדמו"ר רבי ישראל נח – המהרי"ן מנעז'ין, בן אדמו"ר הצמח צדק. המהרי"ן אף הסמיך אותו לרבנות. בנעז'ין הכיר את בנו של המהרי"ן, הרה"ק ר' אברהם שניאורסאהן, חותנו של אדמו"ר הריי"צ, שמאחור יותר התגורר בעיר קישינוב, והיו בידידות גדולה כל ימי חייהם. הוא נהרג על קידוש השם ביום י"א תמוז תש"א, מפצצה שהטילו הגרמנים ועוזריהם הרומנים על העיר קישינוב במלחמת העולם השניה הוא הובא למנוחות בבית העלמין הישן של העיר קישינוב. בשנת תשי"א כאשר השלטונות החליטו להניח קו רכבת סמוך לקבר, נאלצו להעביר את גופו לחלקת קבר אחרת. הוא נטמן בתוך אוהל הקבורה של משפחת פרלמוטר (משפחה של נגידים ופילנטרופים מהעיר קישינוב). מספר שנים מאוחר יותר החליטה עיריית קישינוב להקים פארק שעשועים במקום בית העלמין. גם הפעם נאלצו להוציא את גופו של הרב ממקום קבורתו ולהעבירו למקום אחר. הפעם החליטו יהודי קישינוב להכין לו קבר במקום בטוח, כדי שלא יטולטל גופו פעם נוספת. המקום שנבחר להטמנת גופו, בפעם השלישית, היה מתחת לאנדרטה הענקית שהוקמה על קבר האחים של קדושי קישינוב, שנטבחו בפוגרום שהיה בעיר בשנת תרס"ג. לאותה אנדרטה, הנמצאת בבית העלמין של קישינוב,
  יב תמוז

 • הרה"ח התמים ר' יהושע משה סלנט ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יהושע משה בהרה"ח ר' יעקב סלנט נפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה''ח התמים ר' עובדיה מעודה ע''ה
  הרה"ח התמים ר' עובדיה מעודה. זכה לנהל במסירות נפש במשך עשרות בשנים בבית-ספר חב"ד בכפר סבא. נקטף בתאונת דרכים בשנת ה'תשס"ג מנ"כ ראש העין,

 • הרה"ח התמים ר' ניסן מינדל ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ניסן בהרה"ח ר' יעקב יצחק מינדל חייו וכשרונותיו המצויינים הקדיש לשרת בקודש בששים שנה זכה לשרת במזכירו דכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ שלקחו אתו עמו לארצה"ב היה מזכירו האישי דכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו פעל הרבה בהפצת המעיינות חוצה מראשי המערכת של קה"ת חיבר הרבה ספרים וערך קרוב ליובל שנים וזכה להדכותיו ולהגהתיו הק' מזכיר ראשי דמרכז לעניני חינוך חבר בהנהלת מחנה ישראל חבר בועד אגודת חסידי חב"ד העולמית נולד ב' ניסן ה'תער"ב בעיר לטוויה ונפטר בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' חיים רטובסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים בהרה"ח ר' שמריהו רטובסקי. למד בישיבת תו"ת ליובאוויטש מתושבי כפר חב"ד הראשונים. נפטר בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בהר המנוחות • הרה"ח התמים ר' שמעון אלחנן הלוי סאסקינד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמעון אלחנן בהרה"ח ר' שמואל הלוי סאסקינד נפטר בשנת תשמ"ב

 • הרה"ח התמים ר' חיים שלמה זלמן יוסף שניאורסאהן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים שלמה זלמן יוסף בהרה"ח ר' לייב שניאורסאהן היה עוסק בעבודת התפילה באופן מופלא ביותר. והיה מגדולי חסידי כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע נפטר בגטו בעיר לודז' בשנתה'ש'ת והובא לקבר ישראל בבית החים בעיר
 • הרה"ח ר' אליהו יוסף ריבלין ע"ה
  הרה"ח ר' אליהו יוסף בהרה"ח ר' אריה לייב ריבלין היה גאון עצום, והיה מגדולי החסידים של כ"ק אדמו"ר האמצעי וכ"ק אדמו"ר צמח צדק. נולד בשנת תקס"ה באולה רוסיה הלבנה ונפטר בשנת תרכ"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת הענא לאופר ע"ה
  מרת הענא בהרה"ח ר' יוסף שמעון לאופר. אשת הרה"ח התמים ר' משה מרדכי ז"ל נפטרה בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ בהר הזיתים • מרת רבקה כהן ע"ה
  מרת רבקה בת הרה"ח ר' יואל כהן. נפטרה בשנת ה'תשל"ג מנ"כ בהר הזיתים

  יג תמוז

 • הרה"ח התמים ר' משה בנימין קפלן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה בנימין בהרה"ח ר' אריה ליב קפלן נתחנך ולמד תורה במצוק מתוך עוני ועינוי ובמסירות נפש בשנים הכי קשות ברוסיה הסוביטית עסק ברבנות ובצרכי ציבור נהנה מיגיע כפיו והרביץ תורה ברבים כל ימיו מקושר לרבותינו אדמו"ר הריי"ץ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד ביום ג סיון תרע"ח בעיירה קרילוב שברוסיה הלבנה ונפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בהר הזיתים • ילד דוד פרלוב ע"ה
  ילד דוד בן יבלח"ט הרה"ח התמים ר' יוסף יצחק שליט"א פרלוב נפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' אהרן הלוי פאפאק
  הרה"ח התמים ר' אהרן בהרה"ח ר' אברהם הלוי פאפאק הקדיש רוב ימיו לחינוך הכשר מילא פקודת כ"ק אדמו"ר הריי"צ וסיבב בכמה עיירות להשפיע על אבות ובנים לכונסם לישיבות אח"ת ושימש בתור מנהל ומחנך בעיר פילאדעלפיא במוסד בית יעקב כחצי יובל שנה וממקושרי בית חיינו עד יומו האחרון נפטר בשנת ה'תשל"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' חיים יוסף רוזנבלום ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים יוסף בהרה"ח ר' משה רוזנבלום שהיה אחד מן השלושה שהוסמכו לרבנות עלידי כ"ק אדמו"ר המהר"ש שימש מזכירם של כ"ק אדמו"ר הרש"ב ושל כ"ק אדמו"ר הריי"צ היה גאון בתורת הנגלה ותורת החסידות, נולד בשנת ה'תרנ"ו ונפטר בשנת ה'תשל"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חיה איטא בלעסאפסקי ע"ה
  מרת חיה איטא בת הרה"ח ר' משה בלעסאפסקי נפטרה בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת פייגע קליימן ע"ה
  מרת פייגע בת הרה"ח ר' ברוך בן ציון קליימן. נולדה ביום ג' תשרי ה'תרפ"ו ונפטרה בשנת ה'תשל"ג מנ"כ בהר הזיתים

  יד תמוז

 • הרה"ח התמים ר' לימא הלוי לעוויטין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' לימא בהרה"ח ר' אברהם יעקב הלוי לעוויטין אוהב שלום אוהב ואהוב על הבריות ומקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו קידש שם חב"ד והשפיע רבות ע"י היותו דוגמא חי' מסר עצמו לחינוך תלמידים ברחבי תבל נולד ביום ט"ז בשבט תש"ט בפריז ונפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' יהושע פאלק גרינבערג ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יהושע פאלק בהרה"ח ר' יצחק גרינבערג מסר נפשו לחנך בניו לתורה ולמצות נפטר בשנת ה'תשל"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' שניאור זלמן אשכנזי ע"ה
  הרה"ח ר' שניאור זלמן בהרה"ח ר' יהושע אשכנזי נפטר בשנת תשי"א מנ"כ שייך בדר ליד הכנסת בירושלים
  טו תמוז

 • הרה"ח התמים ר' מיכאל דודסון ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מיכאל בהרה"ח ר' אברהם דודסון. מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיר דורנו עסק במבצעים במרץ. נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' זלמן ברונשטיין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' זלמן בהרה"ח ר' התמים חיים עזרא הסופר ברונשטיין. היה בעל מנגן והבעל תפילה המופלא מותיקי ויקירי כפר חב"ד. נולד בשנת תרע"א בעיר צ'רקאס ונפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה''ח התמים ר' אורי עזרה ליפש ע''ה
  הרה"ח התמים ר' אורי עזרא בהרה"ח ר' יוסף יהודא ליפש היה ממקימי הרשת ולאחר מכן בצא"ח המרכזית. מחשובי אנ"ש בכפר חב"ד. קנאי גדול למנהגי חב"ד ומקושר גדול לכ"ק אדמו"ר. נולד בעיר חלם, שבפולין ונפטר בשנת תשס"ב מנ"כ הר מנוחות

 • הרה"ח התמים ר' מרדכי הלוי מענדעלאוויץ ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מרדכי בהרה"ח ר' נחמיה הלוי מענדעלאוויץ. עסק בצרכי ציבור באמונה עשה צדקה וחסד מסור בלו"נ לרבותינו נשיאינו. נפטר בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' מרדכי שלמה קזובסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מרדכי שלמה בהרה"ח ר' יוסף קזובסקי. מסר עצמו למען חינוך על טהרת הקדש מאחורי מסך הברזל בדרכי התורה והמצוה . נפטר בשנת ה'תשמ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' נתן קלמן פעלליג ע"ה
  הרה"ח התמים ר' נתן קלמן בהרה"ח ר' צבי מאיר פעלליג. יסד הגמ"ח בביהמ"ד ליובאוויטש במאנטרעאל נפטר במאנטרעאל בשנת ה'תשמ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' מרדכי פקר ע"ה
  הרה"ח ר' מרדכי בהרה"ח ר' אריה לייב פקר נפטר בשנת תשל"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' יצחק ארי הלוי רקעמער ע"ה
  הרה"ח ר' יצחק ארי בהרה"ח ר' משה אליעזר הלוי רקעמער היה ממיסדי אגודת חסידי חב"ד בארצות הברית ונשיא ביהכנ"ס בית תפילה במיאמי ביטש פלארידא נפטר בשנת תשל"ב מנ"כ בעיר בניו יורק

 • מרת רבקה וואלבערג ע"ה
  מרת רבקה בת הרה"ח התמים ר' שלום דובער וואלבערג עסקה בחינון בהתמסרות מיוחדת ובקירוב לבותיהם של ישראל לאביהם שבשמים ולנשיא דורנו הרבה מצאו בביתה אש"ל בסבר פנים יפות ובפרט הבאים להסתופף בבית חיינו נפטרה בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  טז תמוז

 • הרה"ח ר' יחיאל שרגא הלוי תרשיש ע"ה
  הרה"ח ר' יחיאל שרגא בהרה"ח ר' יצחק הלוי תרשיש נפטר בשנת ה'תשי"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת בת שבע ליבעראוו ע"ה
  מרת בת שבע בת הרה"ח ר' יעקב הירש ליבעראוו. אשת הרה"ח התמים ר' הילל שו"ב ז"ל מסרה נפשה להכניס הנחבאים ממשל הרדון ברוסיא בגופה נפשה וממונה. נפטרה בשנת ה'תשנ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת חיה מינא לנדא ע"ה
  מרת חיה מינא בת הרה"ח התמים ר' יעקב לנדא נפטרה בשנת תשל"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת מרים לאה קרעמער ע"ה
  מרת מרים לאה בת הרה"ח ר' חיים שניאור זלמן קרעמער נפטרה בשנת תרפ"ז מנ"כ בעיר בניו יורק
 • חיה עשקא קרעמער ע"ה
  חיה עשקא בת הרה"ח ר' יחיאל מיכל קרעמער נפטרה בשנת תרצ"ג מנ"כ בעיר בניו יורק
  יז תמוז

 • הרה"ח ר' אברהם אהרן מעער ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם אהרן בהרה"ח ר' יעקב נחמן מעער נולד ביום כ"ג ניסן תרנ"ט בבראדי שבפולין ונפטר בשנת תשמ"ד מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' יהודה אפטעקין ע"ה
  הרה"ח ר' יהודה בהרה"ח ר' דוב בער אפטעקין נפטר בשנת תרפ"ב מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י

 • הרה"ח ר' שלמה מיאס ע"ה
  הרה"ח ר' שלמה בהרה"ח ר' יוסף צבי מיאס נפטר בשנת תרמ"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' אהרן באום הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אהרן בהרה"ח ר' יוסף באום הי"ד נהרג עקה"ש ע"י הנאצים ימ"ש
 • מרת חי באום הי''ד ע''ה
  מרת חי בת הרה"ח ר' יוסףבאום הי"ד נהרגה עקה"ש ע"י הנאצים ימ"ש

 • מרת חנה באום הי"ד ע"ה
  מרת חנה בת הרה"ח התמים ר' אהרן באום הי"ד נהרגה עקה"ש ע"י הנאצים ימ"ש
  יח תמוז

 • הרה"ח התמים ר' צמח הלוי גורעוויטש ע"ה
  הרה"ח התמים ר' צמח בהרה"ח ר' יצחק (מתמיד) הלוי גורעוויטש הי' משגיח בישיבות תומכי תמימים ברוסיא הוגלה לסיביר עבור מסירת נפשו לקיום התומ"צ עסק בהפצת היהדות בקובא בשליחות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ הי' מקושר לכ"ק רבותינו נשיאינו הק' בכל נימי נפשו. נולד ביום י"ב ניסן תרס"ז בעיר חרסון ונפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' חיים יוסף דוד שפירא ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים יוסף דוד בהרה"ח ר' שלמה זלמן שפירא עסק רבות בשנים בחנוך תשב"ר. נפטר בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן שניאורסאהן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן בהרה"ח ר' מנחם מענדל שניאורסאהן מסר נפשו להצלת ילדי ישראל זכה לקירוב פנימי מכ"ק רבותינו הקדושים רב בלוקניע פאריז וברוקלין. זכה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נסע להלוי' עד ביה"ח. נולד בשנת ה'תרנ"ח בעיר רעפקא ונפטר בשנת ה'תש"מ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' הירשל ראזין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' הירשל בהרה"ח התמים חיים מאיר ראזין. נולד בליובאוויטש ונפטר בלאס אנדזשעלס בשנת תשכ"ד מנ"כ בלאס אנדזשעלעס דקליפורניה • הרה"ח ר' אהרן יהודה ליב הכהן קפלן ע"ה
  הרה"ח ר' אהרן יהודה ליב בהרה"ח ר' משה יצחק הכהן קפלן נפטר בשנת תש"ט מנ"כ בעיר בניו יורק
 • מרת מינדל חי שולמן ע"ה
  מרת מינדל חי בת הרב משה אהרן שולמן נפטרה בשנת תשמ"ז מנ"כ חלקת חב"ד בלאס אנדזשעלעס דקליפורניה

 • הילדה שושנה רחל שמואלי ע"ה
  הילדה שושנה רחל בת יבלח"ט הרה"ח יוסף יצחק שליט"א שמואלי נפטרה בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • לאה קרוגליאק לבית פאלאנט זכרונה לברכה
  נולדה לרב אברהם יעקב פאלנט "יענקל דיין" ורבנית מרים בעיר טולצ'ין באוקראינה. יחד עם בעלה ר. שלום זאב קרוגליאק ניהלה בית פתוח לכל נזקק ונרדף בעיר טשקנט. בזמנים הכי קשים התקיימו בביתם חתונות, בריתות, התוועדויות חסידיות. מנוחתה בהר הזיתים בחלקת חב"ד
  יט תמוז

 • הרה"ח התמים ר' מנחם-מענדל אלפערין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מנחם-מענדל בהרה"ח ר' שבתי אלפערין כיהן כרב בית כנסת חברת ש"ס ולאחר מכן כרב בית-הכנסת שיין שברח' קינגסטון שכונה כאן צוה ה' את ברכה . הרב הלפרין התפרסם בשכונה בעקבות השיעורים הרבים שאותם מסר במשך 70 שנה. נפטר בשנת תשס"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' דוד חנזין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' דוד בהרה"ח מנחם מענדל חנזין. היה מקושר לכ"ק אדמו"רי ליובאוויטש ר"מ וראש ישיבה בישיבות אחי תמימים ת"א ותומכי תמימים לוד תש"ד-תש"י ממיסדי בתי"ס רשת אהלי יוסף יצחק ומנהלה המסור עשרות שנים רב ברבנות הראשית פ"ת וחבר בי"ד רבני חב"ד באה"ק, מסר שיעורי תורה ועסק בהחזקת היהדות למעלה מששים נשה ורבים השיב מעון. נולד ו' באדר ה'תרע"א בקונוטופ פלך טשרניגוב ונפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ פתח תקוה

 • הרה"ח התמים ר'מרדכי קליין ע"ה
  הרה"ח התמים ר'מרדכי בהרה"ח ר' יוסף צבי קליין היה בעל קריאה ובעל מנגן נפטר בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הבחור התמים יוסף יצחק קטן ע"ה
  הבחור התמים יוסף יצחק בן יבלח"ט הרה"ח ר' שמואל שליט"א קטן נקטף בדמיו ימיו בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בהר הזיתים

 • הבחור התמים שלום סופר ע"ה
  הבחור התמים שלום בן יבלח"ט הרה"ח ר' יצחק שליט"א סופר. בעל מדות טובות אוהב את הבריות ולקח חלק בקירובן של בנ"י לאביהם שבשמים במוסד הדר התורה. נפטר בשנת ה'תש"נ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' יהודה ימיני ע"ה
  הרה"ח ר' יהודה בהרה"ח ר' אהרן ימיני. נפטר בשנת ה'תשמ"ח

 • הרה"ח ר' בנימין בערגער ע"ה
  הרה"ח ר' בנימין בהרה"ח ר' אפרים שמואל זלמן בערגער הי"ד
 • הרה"ח ר' שמואל דובער סלונים ע"ה
  הרה"ח ר' שמואל דובער בהרה"ח ר' יעקב יוסף חיים סלונים. נפטר בשנת ה'תרצ"א מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חסא יוכבד היילפרין ע"ה
  מרת חסא יוכבד בת הרה"ח ר' יהודה זונדל היילפרין. אשת הרה"ח ר' שמואל אלעזר שליט"א שמשה יו"ר ארגון נשי ובנות חב"ד, במסגרת זו זכתה להגות וליישם את רעיון כתיבת ספר התורה לכבוד הרבי והרבנית בשנת תשמ"א. כמו"כ יזמה הוצאת הספר 'מגבעות אשורנו'. ניהלה פעילות נגד 'תכנון המשפחה', כחלק ממאבקו של הרבי בנושא. הפעילה את קרן פדיון שבוים מטעם נשי חב"ד קירבה רבות מנשות ישראל ליהדות ולחסידות, גרמה לרבי נח"ר רב במשך השנים דבר שהתבטא ביחס החם שקיבלה מהרבי פעמים רבות הקימה דור ישרים מבורך מקושרים בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולדה בכ"ב אדר ה'תרצ"ה נפטרה בשנת ה'תשס"א מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת יוכבד מרים קרסיק ע"ה
  מרת יוכבד מרים בת הרה"ח ר' משה קרסיק. אשת הרה"ח התמים ר' יעקב ברוך ז"ל שהיה ר"מ בישיבת תו"ת בעיר לובאוויטש משנת תרע"ב עד סוף ימיו נפטרה בשנת ה'תשכ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

  כ תמוז

 • הרה"ח ר' חיים רבינוביץ ע"ה
  הרה"ח ר' חיים בהרה"ח ר' יהושע אשר רבינוביץ. מחשובי חסידי חב"ד בירושלים. התגורר בבתי ורשא בירושלים, ודאג שנים רבות להחזיק את בית הכנסת במקום ושימש בעל בעל קורא מעל יובל שנים בהכנ"ס . עסק רבות בעזרה וחסד. ונפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בהר מנוחות

 • הילד מנחם מענדל פלטיאל ע"ה
  הילד מנחם מענדל בן יבלח"ט הרה"ח התמים ר' יוסף יצחק שליט"א פלטיאל. נולד כ"ה תמוז ה'תשנ"ד ונפטר בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' שמריהו ספיבק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמריהו בהרה"ח ר' מנחם מענדל שכנא ספיבק נולד ביום א' אלול תרס"א בעיר ויטעבסק ונפטר בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ פתח תקווה
 • הרה"ח התמים ר' רחמים קריספין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' רחמים בהרה"ח ר' יעקב קריספין תלמיד ישיבת תומכי תמימים העמיד תלמידים רבים בתפקידו כמחנך ומורה לתורה וחסידות ויראת שמים במוסדות בכפר חב"ד נפטר בשנת ה'תנש"א מנ"כ בהר הזיתים

 • הבחור התמים שמואל חיטריק ע"ה
  הבחור התמים שמואל בן יבלח"ט הרה"ח התמים ר' אהרן שליט"א חיטריק נקטף בדמי ימיו בתאונת דרכים בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' ירוחם הלוי לעווילעוו ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ירוחם בהרה"ח ר' חיים הלוי לעווילעוו נפטר בשנת ה'תשל"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' אברהם חיים נאה ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם חיים בהרה"ח ר' מנחם מענדל נאה. קנה שם עולם בספרי ההלכה שלו שחיבר מתוך עוני ויסורים. בפסקיו בכלל וב"שיעורי תורה" בפרט הי' חלוץ בירור מקצוע גדול זה בתורה, והחדרתו בקרב הציבור, גם הוא חסיד גדול של פסקי רבנו הזקן בהלכה, ומפיץ שיטתו, איש האשכולות, גדול בהלכה, גדול ברוח וגדול במידות. הקדיש כשרונותיו הגאוניים לתורתו של רבנו הזקן. מחבר "לוח כולל חב"ד". נולד בחברון בשנת ה'תר"נ נפטר בשנת ה'תשי"ד מנ"כ בהר המנוחות

 • הילדה הזכה והטהורה דבורה לאה מעודה ע"ה
  הילדה הזכה והטהורה דבורה לאה בת יבלח"ט הרה"ח התמים ר' יאיר שליט"א מעודה נקטפה בתאונת דרכים בשנת ה'תשס"ג מנ"כ ראש העין

 • מרת שיינדל שפירא ע"ה
  מרת שיינדל בת הרה"ח ר' מנחם יעקב שפירא. נפטרה בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת אסתר פרידמן ע"ה
  מרת אסתר בת הרה"ח ר' ברוך בנציון פרידמן. אשת הרה"ח ר' מרדכי אהרן ז"ל נפטרה בשנת ה'תשל"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת בריינדל רויטבלאט ע"ה
  מרת בריינדל בת הרה"ח ר' יצחק נח רויטבלאט ביתה הי' פתוח לרווחה וקרבה לב ישראל לאבינו שבשמים. נפטרה בשנת ה'תשל"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • ר' זוסמן ריבקין ע''ה
  נולד בשנת תרפ"ט והסתלק בשנת תשס"ז בשם טוב.
  חסיד וחקלאי במצוות הרבי. היה מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. קיבל כל אדם במאור פנים וזכה שעל ידו התקדש שם שמיים ברבים.


  כא תמוז

 • הרה"ח התמים ר' מנחם נחום פרעגער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מנחם נחום בהרה"ח ר' משה יצחק פרעגער מחשובי התמימים באטוואצק ובגולה שאנכאיי הצטיין במדת החסד ביד רחבה ונדיבה למוסדות התורה והחסד ולכל המצטרך וביחוד למוסדי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת ה'תשמ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' אברהם יעקב שקליאר ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם יעקב בהרה"ח ר' לוי יצחק שקליאר נפטר בשנת ה'תשט"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת רחל גמליאל ע"ה
  מרת רחל בת הרב חיים גמליאל נפטרה בשנת תשל"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן הלוי שגלוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן בהרה"ח התמים ר' יצחק אלחנן הלוי שגלוב היה חבר הנהלת פר"י ליוצאי רוסיה מעסקני ליובאוויטש החשובים בשכונה קראון הייטס, במשך עשרות בשנים. נפטר בשנת תשס"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • Menachem Nochum Preger
  Tav Shin Mem Alef. From the Tmimim of Otvotck and then Shanghai. Known for his deeds of Chessed. A Chossid of the Rebbe with all of his heart.
  כב תמוז

 • הבחור התמים אפרים וקסלר ע"ה
  הבחור התמים אפרים בן יבלח"ט הרב שמואל יוסף וקסלר, התקרב לחב"ד בבחרותו, למד בישיבות חב"ד, נסע לשנת לימודים תש"ס ב'קבוצה' ושהה שם שנים ארוכות. היה ממנהלי קופת בחורים שפעלה ב-770, וסייע לבחורים ולחתנים. נולד בשנת ה'תשל"ח בארשבע ונגהרג בתאונת דרכים בשנת תשס"ה מנ"כ באר שבע

 • ההרה"ח התמים ר' מרדכי סטיימאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מרדכי בהרה"ח ר' שאול סטיימאן מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו וע"פ הוראתו השתמש בכח יצרנותו וגאונותו לכתוב ספרים לחיזוק היהדות נפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' שלמה זלמן הלוי שטערן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלמה זלמן בהרה"ח ר' אברהם יצחק הלוי שטערן. מתלמידי תומכי תמימים מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו התמסר כל ימיו ללימוד התורה וגמילות חסדים ולסייע בכל עניני קדושה בקהלתו בנאפאלא נ.י. נפטר בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' ישראל העכט ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ישראל בהרה"ח ר' פינחס העכט נפטר בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • ילד אברהם ידידיה נחשון ע"ה
  ילד אברהם ידידיה בן יבלח"ט הרה"ח ר' ברוך נחשון. נולד ביום כ'ח אדר תשל"ה בקרית ארבע ונפטר בשנת תשל"ה מנ"כ בחברון

 • הרה"ח ר' יהושע הכט ע"ה
  הרה"ח ר' יהושע בהרה"ח ר' צבי אלימלך הכט. נפטר בשנת ה'תשי"ג מנ"כ בניו יורק

 • מרת שרה אסתר פערל רובינאף ע"ה
  מרת שרה אסתר פערל בת הרב ירמיהו רובינאף נפטרה בשנת תשנ"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חנה מיכלא לוין ע"ה
  מרת חנה מיכלא בת הרה"ח ר' מרדכי לוין. אשת הרה"ח התמים ר' ישראל הלוי מנעוויל. ז"ל נפטרה בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ צפת • מרת רבקה שימחאוויץ ע"ה
  מרת רבקה בת הרה"ח ר' שלמה זלמן שימחאוויץ אשת הרה"ח המשפיע ר' אלטער ז"ל נפטרה בשנת תרפ"ז מנ"כ בהר הזיתים
  כג תמוז

 • הרה"ח התמים ר' אברהם מנחם מאירטשיק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם מנחם בהרה"ח צבי אלעזר מאירטשיק. שקד הרבה בלימוד התורה נגלה וחסידות נפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' מרדכי רוזובלט ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מרדכי בהרה"ח ר' אברהם דב רוזובלט. למד בישיבת תורת אמת חב"ד ישמש כגבאי בית הכנסת חב"ד בקרית מטרטדורף בנאמנות ובמסירות רבות בשנים נפטר בשנת תשנ"ה מנ"כ בהר המנוחות • הרה"ח התמים ר' שמואל מרדכי לאפער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמואל מרדכי בהרה"ח ר' אלימלך לאפער נפטר בשנת תשנ"א

 • הרה"ח התמים ר' אברהם אליהו אקסלרוד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם אליהו בהרה"ח ר' מנחם מענדל אקסלרוד נולד בעיר קאבילניק ונפטר בשנת ה'תשמ"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' ברוך שלום שוויי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ברוך שלום בהרה"ח ר' מרדכי אליהו שוויי נפטר בשנת ה'תשל"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' שמעי קרינסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמעי בהרה"ח ר' זאב קרינסקי שימש בקדש כשו"ב יותר מיובל שנים מסר נפשו לחנך צאצאיו לתורה ומצות נפטר בשנת ה'תשכ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' יוסף תומרקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יוסף בהרה"ח ר' אליהו תומרקין. היה תלמידו של הגאון רבי נחמיה מדוברובנה בעל מחבר שו"ת "דברי נחמיה". היה מגדולי חסידי כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" רבים מרבני דורו היו מריצים אליו את שאלותיהם. תשובותיו עמקו מאוד כיהן רב בעיר סוראז ואחר כך בעיר קרמנצו'ג. נולד ביום י"ח טבת ה'תקע"ט ונפטר בשנת ה'תרל"ד מנ"כ בקיוב
  כד תמוז

 • הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן יששכר געציל הלוי רובאשקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן יששכר געציל בהרה"ח ר' שלום הלוי רובאשקין. מסר נפשו לנטוע במשפחתו אהבה והתקשרות מיוחדת לבית חיינו ולעדת החסידים נפטר בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן בוטמאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן בהרה"ח ר' ישראל ברוך בוטמאן מסר נפשו על הפצת והחזקת היהדות מאחורי מסך הברזל ממקושרי כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ייסד את בית הכנסת בית נחום יצחק בכפר חב"ד וגמ"ח לוי יצחק נולד בשנת תרס"ג בעיר סאקעלינקי ע"י נעוול ונפטר בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' חיים צבי קאניקאוו ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים צבי בהרה"ח ר' זאב קאניקאוו היה בין הפעילים בהצלת כ"ק אדמו"ר הריי"צ ובין מיסדי בית רבקה וידוע כמנגן גדול נחשב לעילוי בא לליובאוויטש בשנת תרע"ד בשנת תר"צ הגיע לארצה"ב ושימש רב בית הכנסת בוויליאמסבורג. נולד בחודש אייר תרנ"ז ונפטר בשנת ה'תשט"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' שמואל שרגא וקסלר ע"ה
  הרה"ח ר' שמואל שרגא בהרה"ח ר' יצחק יעקב וקסלר נולד יד אדר ב תר"ל ונפטר בשנת תשכ"ו מנ"כ צפת
 • הרה"ח ר' אברהם אפרת ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם בהרה"ח ר' ישראל משה אפרת נפטר בשנת תרמ"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת אסתר מרים מלכה לוינזון ע"ה
  מרת אסתר מרים מלכה בת הרה"ח ר' ברוך פנחס לוינזון אשת הרה"ח התמים ר' הלל ז"ל אשה צנועה ויראת ה' בעלת אמונה וביטחון רווית סבל ומכאובים מקטנותה מסרה עצמה להעמיד דוד ישרים יבורך וזכתה ומהם שלוחי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו התעסקה במרץ רב בעזרה לנרכים. נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת דבורה לאה יעטל ברוק ע"ה
  מרת דבורה לאה יעטל בת יבלח"ט הרה"ח ר' אברהם שליט"א ברוק. נולדה ביום ט' אייר ה'תשמ"ב ונפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הילדה פרומא איטא בארענשטיין ע"ה
  הילדה פרומא איטא בת יבלח"ט הרה"ח ר' לוי יצחק הכהן שליט"א הכהן בארענשטיין נפטרה בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת רייזיל ליזנגר ע"ה
  מרת רייזיל בת הרה"ח ר' זליג ליזנגר נפטרה בשנת תש"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת פרל הלפרין ע"ה
  מרת פרל בת הרה"ח ר' מנחם מנדל הלפרין נפטרה בשנת תר"צ מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת חי' שרה מיאס ע"ה
  מרת חי' שרה בת הרה"ח ר' אברהם יוסף מיאס נפטרה בשנת תרמ"ג מנ"כ בהר הזיתים
  כה תמוז

 • הרה"ח התמים ר' יששכר דוב זילבער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יששכר דוב בהרה"ח ר' משה זילבער מסר נפשו בעד משפחתו להדריכם בדרך התורה והמצות נפטר בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' יהושע זליג פלדמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יהושע זליג בהרה"ח ר' שניאור זלמן פלדמן ראש ישיבת תומכי תמימים בכפר חב"ד נולד בעיר קלימוביץ ונפטר בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן הלוי גארכאווער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן בהרה"ח ר' יצחק דוד הלוי גארכאווער למד בתו"ת בקרעמענצוג נפטר בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' ישראל זילבערפעלד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ישראל בהרה"ח ר' צבי זילבערפעלד נפטר בשנת ה'תש"ל מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח התמים ר' מאיר ראזין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מאיר בהרה"ח ר' ירוחם יעקב ראזין נפטר בשנת ה'תשכ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר'פרץ חן ע"ה
  הרה"ח התמים ר'פרץ בהרה"ח ר' מאיר שמחה חן בגיל 15 נכנס ללמוד בתת"ל. ועסק בחזוק התורה והיהדות ורבים השיב מעון ונאסר ג' שנים עבור זה ברוסיא חזן ובעל מנגן וזכה ללמד את הניגון "וואס זאל מען זארגן וכ"ו . נולד ביום י"ג חשון ה'תרמ"ה בעיר נעוול ונפטר בשנת תשכ"ט מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת פערל רבקה וואלף ע"ה
  מרת פערל רבקה בת הרה"ח ר' יעקב יונה וואלף נולדה בעיר לבוב פולין ביום ט"ו טבת תרפ"ד ונפטרה בשנת תשס"א מנ"כ באוסטרליא מעלבארן

 • מרת חיה מינה שיפרין ע"ה
  מרת חיה מינה בת הרה"ח ר' חיים אליעזר שיפרין. אשת הרה"ח התמים ר' ברוך ז"ל. הקדישה את ימיה במסירות לצדקה וחסד באורוגוואי ובארצנו הקדושה ושם שמים התאהב על ידיה. נפטרה בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • הבחורה רבקה אסתר העכט הי"ד ע"ה
  הבחורה רבקה אסתר העכט הי"ד תלמידת "בית חנה" צפת נפטרה בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ צפת
 • מרת לאה כהן ע"ה
  מרת לאה בת הרב משה כהן נפטרה בשנת תשנ"ג מנ"כ חלקת חב"ד בלאס אנדזשעלעס דקליפורניה
 • מרת זישא גארדאן ע"ה
  מרת זישא בת הרה"ח ר' ניסן גארדאן היתה מעוטרת במעלת הכנסת אורחים ובית ועד לחסידים. נפטרה בשנת ה'תשי"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  כו תמוז

 • הרה"ח התמים ר' חיים דוד נטע וויכנין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים דוד נטע בהרה"ח ר' נחמן דוב וויכנין. היה מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מסור ונתון לקיום שליחותו בהרבצת התורה והחסידות מתוך אהבה וחיבה מחנך דגול שעסק כל ימיו בחינוך תלמידים ותלמידות עטה"ק מנהל רוחני ישיבת אחי תמימים ליובאוויטש באמטאן שימש ח"י שנה בתור ראש ישיבת תפארת בחורים במוריסטאון ורב דביהכנ"ס צמח צדק מאנסי. הוא עסק בלהט רב בקיום הוראותיו ומבצעיו הקדושים של כ"ק אדמור נשיא דורנו, ומחוגים רחבים נמשכו אליו וקיבלו את השפעתו. נולד ביום כ"ח מנ"א ה'תרצ"ט בעיר בבאברויסק ונפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' יהודה ליב פידרר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יהודה ליב בהרה"ח ר' שלמה זלמן פידרר נפטר בשנת ה'תשמ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' אהרן יעקב דיסקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אהרן יעקב בהרה"ח ר' שמעון משה דיסקין כיהן כרבה של העיר לובני ברוסיה מסר נפשו בגלות רוסיה נפטר בשנת ה'תשל"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' יצחק יואל ראפלוביץ ע"ה
  הרה"ח ר' יצחק יואל בהרה"ח ר' דוד ראפלוביץ כיהן כרבה של קרמנצ'וג היה מן המקורבים ביותר לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נפטר בשנת תרצ"ח מנ"כ בהר הזיתים

  כז תמוז

 • הרה"ח התמים ר' נפתלי צבי יהודה בערג ע"ה
  הרה"ח התמים ר' נפתלי צבי יהודה בהרה"ח ר' ראובן בערג למדן ומשכיל בנגלה ודא"ח הרביץ תורה ברבים מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' דובער הלוי ריקמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' דובער בהרה"ח ר' ישראל הלוי ריקמן תלמיד ישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש לימד תורה לתשב"ר במס"נ בברה"מ עלה לאה"ק בשנת ה'תש"ל והתיישב בנחלת הר חב"ד. נולד ביום כ"ג כסלו ה'תרנ"ט בעיר יקטרינוסלב באוקראינה ונפטר בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' מנחם מענדיל שיינבוים ע"ה
  הרה"ח ר' מנחם מענדיל בהרה"ח ר' נחום שיינבוים נפטר בשנת ה'תש"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' יהודה לייב סלונים ע"ה
  הרה"ח ר' יהודה לייב בהרה"ח ר' יעקב כולי סלונים הוא היה בנה בכורה של הרבנית מנוחה רחל בת כ"ק אדמו"ר האמצעי הוא מונה ע"י רבותינו נשיאינו לאחד הממונים על "כולל חב"ד" ושימש בתפקיד זה עד סוף ימיו. נולד בשנת ה'תקצ"ב בעיר ליובאוויטש ונפטר בשנת ה'תרנ"ג מנ"כ בית העלמין הישן טבריה.
 • הרה"ח התמים ר' מנחם מאיר לוריא הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מנחם מאיר בהרה"ח ר' נחום לוריא הי"ד המכונה מאיר ווילנער. משולח עבור ועד הישיבות ווילנא, ומחברי ההנהלה של תו"ת ווילנא. נשאר אצל הגרמנים ימ"ש. בשנת תש"א

 • מרת מירל דייטש ע"ה
  מרת מירל בת הרה"ח ר' מנחם מענדל דייטש. אשת הרה"ח התמים ר' שלום ישעי' ז"ל מסרה נפשה על חינוך בנות ישראל ובדרכי דרכי נועם קרבה רחוקות לדרכי השם. נפטרה בשנת תשנ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת שרה ריייזל לוריא הי"ד ע"ה
  מרת שרה ריייזל בת הרה"ח ר' יהושע לוריא הי"ד נהרגה ע"י הגרמנים ימ"ש בשנת תש"א
  כח תמוז

 • הרה"ח התמים ר' אשר אריה מקובצקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אשר אריה בהרה"ח ר' אברהם מקובצקי לימד תורה במס"נ מאחורי המסך הברזל מסר נפשו על חינוך ילדיו עלה לאה"ק בשנת ה'תשל"א והתיישב בנחלת הר חב"ד נולד בשנת ה'תרס"ה ונפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' אברהם הכהן ריבקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם בהרה"ח ר' יהושע זעליג הכהן ריבקין מצאצאי ר' מרדכי מפויז אחיו של אדמוה"ז היה בקי בש"ס וכן בכל התורה כולה בטעמים נולד בעיר החסידית בנעוול ונפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת חיה שור ע"ה
  מרת חיה בת הרה"ח התמים ר' אליעזר שור נפטרה בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת שיינא פז ע"ה
  מרת שיינא בת הרה"ח ר' מרדכי פז אשת הרה"ח ר' יקותיאל זוסמאן ז"ל נפטרה בשנת תשכ"א מנ"כ מאלאחאווקע
 • מרת ביילא הרטמן
  בת הרב אריה-לייב ובתיה שדמי (פשידמסקי) ילידת מינסק רוסיה. בארה"ק גרה ברמת גן אשת הרה"ח נחמן שלום שכנא ז"ל הרטמן דור שישי לבעל התניא. נפטרה תשמ"א ומ"כ בהר הזיתים בירושלים
  כט תמוז

 • הרה"ח התמים ר' שלום נאה ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלום בהרה"ח ר' יוסף יצחק נאה נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' חיים צבי הירש רובין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים צבי הירש בהרה"ח ר' ישראל אליעזר רובין. ממצויני תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש אטוואצק פולין נפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח התמים ר' רפאל שמעון קצנלנבוגן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' רפאל שמעון בהרה"ח ר' מיכאל קצנלנבוגן. ממקושרי כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הוגלה לסיביר לעשר שנים עבור התעסקותו בהצלת אנ"ש בהעברתם אל מעבר למסך הברזל נולד כ"ט תמוז ה'עת"ר ונפטר בשנת ה'תש"נ מנ"כ בהר הזיתים
 • רה"ח ר' מרדכי הארליג ע"ה
  רה"ח ר' מרדכי בהרה"ח ר' שלום הארליג שימש רב בקראון הייטס ברוקלין נ"י היה מקושר באמת לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' אברהם חיים לדיוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם חיים לדיוב הוא היה מנהיג במלוא מובן המלה לבני העדה הבוכרית ובעל השפעה ענקית בין כל מכיריו ושומעי לקחו. מתוך אהבת ישראל וכנה ואמיתית כאשר חיוך אבהי תמידי על פניו המאירות, בכל מצב. את הכוחות לכל הנ"ל הוא שאף מרבותיו כ"ק אדמו"ר הריי"צ ומהתקשרותו העצומה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נפטר בשנת ה'תשמ"ז
 • הרה"ח התמים ר' ירוחם פישל גיטליס ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ירוחם פישל בהרה"ח ר' ישעי גיטליס נפטר בשנת ה'תשמ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' יחיאל משה הכהן רוט ע"ה
  הרה"ח ר' יחיאל משה בהרה"ח ר' שלמה הכהן רוט נפטר בשנת תשל"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' אברהם נחום מאלקאוו ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם נחום מאלקאוו. נפטר בשנת ה'תרס"ה מנ"כ בעיר קאנאווע
 • הרה"ח ר' זאב דב סלונים ע"ה
  הרה"ח ר' זאב דב בן הרה"ח ר' יהודה לייב סלונים היה בן יחיד , חכם ובעל שכל ישר ויראתו קודמת לחוכמתו. השגחת הכשרות על תנור המצות שבחברון היתה תמיד מסורה לידו והיה עומד כל זמן אפיית המצות במקום ומשגיח על טהרת הכשרות. נולד בחברון בשנת ה'תרי"ז ונפטר בשנת ה'תרנ"ח מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת מלכה פוקס ע"ה
  מרת מלכה בת הרה"ח ר' מרדכי פוקס חינכה ילדי' בדרך התורה והחסידות נפטרה בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת דזורה ועקנין ע"ה
  מרת דזורה בת הרה"ח ר' כדזו ועקנין נפטרה בשנת ה'תש"נ מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה''ח התמים ר' זלמן-יודא דייטש ע''ה
  הרה"ח התמים ר' זלמן-יודא בהרה"ח ר' שלו' ישעי דייטש מחשובי אנ"ש בשכונת קראון-הייטס. הרב דייטש היה ידוע כאיש צדקה וחסד, מסור ונתון ותומך בגופו ובממונו בכל ענייני מבצעיו הקדושים של הרבי. נולד ביום יא חשון תש"ז בעיר למברג נפטר בשנת תשס"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'