א אדר

 • הרה"ח ר' יעקב הלוי פרידמאן ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב בהרה"ח נפתלי הערץ הלוי פרידמאן. ממייסדי רשת "חדרי תורה אור" באה"ק קיבל עול החזקתם עד יומו האחרון עסק כל ימיו כגבאי צדקה במסירות נפש רבה, וסייע להחיות אלפי נדכאים ונצרכים זיכה את הרבים בהרבצת שיעורי תורה וחסידות ובמיוחד בספר תניא. נולד ה' אייר תרע"ח בקובנה שבליטה נפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח ר' התמים שמעון ארי ליב גרינבערג ע"ה
  הרה"ח ר' התמים שמעון ארי ליב בהרה"ח ר' מנחם מענדל גרינבערג שימש בקודש שו"ב וסופר סת"ם נפטר בשנת ה'תשי"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' אליהו ספאן ע"ה
  הרה"ח ר' אליהו בהרה"ח ר' דוד טעבל ספאן נפטר בשנת ה'תשי"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' פנחם שניאורסאהן ע"ה
  הרה"ח ר' פנחם בהרה"ח ר' נחום יוסף שניאורסאהן. נולד בירושלים ונפטר בשנת תרס"ח מנ"כ הר הזיתים

 • הרה"ח ר' ליפא בער קליין ע"ה
  הרה"ח ר' ליפא בער בהרה"ח ר' מיכאל פערלמאן קליין מחשובי חסידי חב"ד לאס אנדזשעלעס מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' התמים יוסף הכהן ראדאל ע"ה
  הרה"ח ר' התמים יוסף בהרה"ח ר' שמואל טובי' הכהן ראדאל. מבחירי תלמידי תומכי תמימים באטוואצק מהתשעה שלוחים שכ"ק אדמו"ר הריי"צ יסד על ידם ישיבת תו"ת במונטריאל שבה זכה לשמש כמנהל רוחני הראשון ברגש ובחמימות חסידי לבבי קירב כו"כ מאחב"י לאביהם שבשמים. נפטר בשנת ה'תשמ"ט מנ"כ במאנטרעאל
 • הרה"ח התמים ר' משה משל צפתמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה משל בהרה"ח ר' נתן נטע צפתמן. נפטר בשנת ה'תשל"ו מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת פרלא פרידבערג ע"ה
  מרת פרלא בת הרה"ח ר' יעקב פרידבערג נפטרה בשנת ה'תשנ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת עטל גיטלין ע"ה
  מרת עטל בת הרה"ח ר' מנחם מענדל גיטלין כל ימיה עסקה במצוות ובמעשים טובים נולדה בשנת ה'תרס"ב נפטרה בשנת ה'תשנ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת בת שבע באברויסקי ע"ה
  מרת בת שבע בת הרה"ח ר' אברהם אבא באברויסקי נפטרה בשנת ה'תשמ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת רישא האלפרין ע"ה
  מרת רישא בת הרה"ח ר' חיים דוב האלפרין נפטרה בשנת ה'תשכ"ג
 • מרת חי רבקה קארף ע"ה
  מרת חי רבקה בת הרה"ח ר' בנציון קארף. נפטרה בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת ליבא שיינדיל אהרונוב ע"ה
  מרת ליבא שיינדיל בת הרה"ח ר' רפאל אהרונוב. נפטרה בשנת תשל"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת אסתר ליפקין ע"ה
  מרת אסתר בת הרה"ח ר' ברוך מרדכי ליפקין נפטרה בשנת תרפ"ד מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת רחל מקוידידנוב ע"ה
  מרת רחל בת הרה"ח ר' ישראל מקוידידנוב נפטרה בשנת תרס"ב מנ"כ הר הזיתים
  ב אדר

 • הרה"ח התמים ר' שמואל אובטרכט ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמואל בן הרה"ח ר' נפתלי הרץ אובטרכט. שמר במס"נ על נחלת החסידות בבריה"מ נולד ביום א' ניסן ה'תרס"ט ונפטר בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' ראובן ברננסון ע"ה
  הרה"ח ר' ראובן בהרה"ח ר' חיים ברננסון. שימש כנשיא בית הכנסת פרנקל שול בשכונת "כאן ציוה ה' את הברכה" השתתף כנציג בית הכנסת בבחירת הרבנים וועד הקהל, ונבחר ליו"ר הנציגים וחבר במועצת הקהל הכללית. היה ידוע כרודף צדקה וחסד, וביתו פתוח היה לרווחה לאורחים. נולד בל"ג בעומר ה'תש"ב בניו יורק ונפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' אברהם משה דויטש ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם משה דויטש. נפטר בשנת ה'תשמ"ח
 • הרה"ח התמים ר' משה פינחס כץ ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה פינחס בהרה"ח ר' אברהם מרדכי כץ. מבחירי תלמידי ישיבת תומכי תמימים בווארשא אטוואצק עסק בניהול מרכז הישיבות תומכי תמימים קרוב ליובל שנים גבאי בביהכנ"ס ליובאוויטש שבליובאוויטש חבר בועד אגודת חסידי חב"ד ועד המסדר ועד להפצת חסידות ועד המעמד ועד קופת בחורים הרבים תורה ברבים ומפר עצמו לעניני צדקה וחסד קירב כ"כ מאחכנ"י לתומ"צ ממקושרי ונאמני רבותינו נשיאינו הקדושים וזכה לקירוב מיוחד מהם. נולד בקינסג שבפולין ונפטר בשנת ה'תשמ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' שמואל העכט ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמואל בהרה"ח ר' שלמה זלמן העכט. ר"מ בהדר התורה ורב בבורלינגטאן ווערמאנט נפטר בשנת ה'תשל"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק
 • הרה"ח שלום הבלין ע"ה
  הרה"ח שלום בהרה"ח שלמה זלמן הבלין נפטר בשנת תשל"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • ילד דוד שטרסברג ע"ה
  ילד דוד בהרה"ח ר' שלום לישנר שטרסברג. נפטר בשנת תש"ב מנ"כ סמרקנד

 • הרה"ח ר' ארי לייב פרילוק ע"ה
  הרה"ח ר' ארי לייב בהרה"ח ר' מנחם זאב פרילוק נפטר בשנת תרס"ט מנ"כ הר הזיתים
 • הרה"ח ר' טוביה דוב קראל ע"ה
  הרה"ח ר' טוביה דוב בהרה"ח ר' ישראל קראל נפטר בשנת תרצ"ג מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י

 • הרה"ח ר' חיים שמואל שמערלינג ע"ה
  הרה"ח ר' חיים שמואל שמערלינג. נפטר בשנת תרנ"ד מנ"כ תל אביב

 • מרת פעסיא לאה לאפיין הי"ד. ע"ה
  מרת פעסיא לאה בת הרה"ח ר' שרגא פייוועל לאפיין הי"ד. נהרגה בביתה על קידוש השם והיא בדמי ימי' בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת דבורה הכהן ע"ה
  מרת דבורה בת הרה"ח ר' שניאור זלמן הכהן נפטרה בשנת תר"ם מנ"כ הר הזיתים
  ג אדר

 • הרה"ח התמים ר' פנחס פרל ע"ה
  הרה"ח התמים ר' פנחס פרל. מהפעילים המרכזיים בקהילת חב"ד באנטוורפן, בלגיה. נולד בגרמניה בשנת תשי"ד נפטר בשנת תשס"ה

 • הרה"ח התמים ר' צבי שוסטערמאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' צבי בהרה"ח ר' יעקב שוסטערמאן. מעשרה תלמידים הראשונים בישיבת תו"ת ליובאוויטש בארה"ב משלוחים הראשונים של כ"ק אדמו"ר מהריי"צ שימש ברבנות ומורה הוראה בשיקאנא יותר מיובל שנים נפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק' • הרה"ח ר' נתן הכהן ע"ה
  הרה"ח ר' נתן בהרה"ח ר' עקיבא אליעזר הכהן נפטר בשנת תש"ס מנ"כ חלקת חב"ד בלאס אנדזשעלעס דקליפורניה

 • הרה''ח התמים ר' שלום זאב קרוגליאק ע''ה
  הרה"ח התמים ר' שלום זאב בהרה"ח ר' אהרן קרוגליאק נולד ביום כ”ט באלול תרע”ד בעיירה בוגוסלב, פלך קייב שבאוקראינה. נפטר בצלילות הדעת בשנת תשנ”ז, ומנוחתו בהר הזיתים בחלקת חב"ד ירושלים

 • הרה"ח ר' נחמיה הכהן גלעזער ע"ה
  הרה"ח ר' נחמיה בהרה"ח ר' חיים ליב הכהן גלעזער. בימי הזעם התמסר להצלת אחיו בעל לב טוב וגומל חסדים שימש כנשיא בבית הכנסת חפץ חיים ליובאוויטש במנהטן נפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' חיים אשר באראן ע"ה
  הרה"ח ר' חיים אשר בהרה"ח ר' פסח באראן נפטר בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' יצחק ריבקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יצחק בהרה"ח ר' מאיר ריבקין. פעל במסירות נפש לשיפוץ והרחבת בית הכנסת המרכזית בכפר חב"ד נפטר בשנת ה'תש"נ מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' משה ליב מדענענבורג ע"ה
  הרה"ח ר' משה ליב מדענענבורג נפטר בשנת תר"ם מנ"כ הר הזיתים

 • מרת חיה גיטל שטיין ע"ה
  מרת חיה גיטל בת הרה"ח ר' ישראל מענדיל שטיין. המסורה ונתונה לכ"ק רבותינו הקדושים נפטרה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ במאנטרעאל

 • מרת מרים מריישא ליבעראוו ע"ה
  מרת מרים מריישא בת הרה"ח ר' משה מנחם מענדל ליבעראוו נולדה בשנת תרס"ה בעיר בגז'צסק ונפטרה בשנת תש"ס מנ"כ ניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת חיה ברונשטיין ע"ה
  מרת חיה בת הרה"ח ר' התמים צבי הירש ברונשטיין קדשה שם שמים בהנהגתה במצור ובמצוק בגלות רוסיא הסובייטית נפטרה בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • הרבנית יהודית קפלן ע"ה
  הרבנית יהודית בת הרה"ח ר' יהודה לייב קפלן אשת הרה"ח ר' שרגא מלך קפלן ז"ל נולדה בשנת תרע"א ברוסיה ונפטרה בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חיה גנעסיא באלקין ע"ה
  מרת חיה גנעסיא בת הרה"ח ר' מנחם מענדל באלקין אשת הרה"ח ר' אליהו הי"ד שנאסר עבור עבודתו בחיזוק היהדות ברוסיא ועקבותיו לא נודעו נפטרה בשנת ה'תשמ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת יאכיט אייכהארן ע"ה
  מרת יאכיט בת הרה"ח ר' זאב אייכהארן מנ"כ בהר הזיתים
  ד אדר

 • הרה"ח ר' התמים שמעון גוטמן ע"ה
  הרה"ח ר' התמים שמעון בהרה"ח ר' יוסף יהודה גוטמן. תלמיד ישיבת תו"ת בנעוויל ובויטעבסק קבע עתים לתורה במלאכתו עסק במסירות ובאמונה מתושבי כפר חב"ד עלה לארץ תשכ"ט ונולד בשינקוביץ שברוסיה נפטר בשנת ה'תש"מ מנ"כ בהר הזיתים


 • הרה"ח ר' מאיר דובראווסקי ע"ה
  הרה"ח ר' מאיר בהרה"ח ר' מנחם מענדל דובראווסקי נפטר בשנת ה'תשמ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' אברהם אליהו אקסלרוד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם אליהו בהרה"ח ר' אהרן שלמה אקסלרוד. המכונה א"א קאבילניקער. מפורסם בעירו בולטימור כבעל הוראה וחסיד גדול. וכ"ק אדמו"ר הריי"צ אמר עליו: אני יכול להעיד שאברהם אלי' אף פעם לא הגביה עיניו לראות הבנינים הגדולים של ניו יורק. נפטר בשנת ה'תשי"ב

 • הרה"ח ר' יהודה ליב לוין ע"ה
  הרה"ח ר' יהודה ליב בהרה"ח ר' אלקנה לוין. הרביץ תורה בשיקגו במדינה אמריקה נפטר בשנת ה'תש"ד מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' דובער דוידסאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' דובער בהרה"ח ר' יואל דוידסאן. נפטר בשנת תש"ג מנ"כ אוזבקסטן

 • ילד שמואל כהנא ע"ה
  ילד שמואל בהרה"ח ר' אברהם יוסף כהנא נפטר בגלות בשנת תש"ב

 • הרה"ח התמים ר' אבנר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אבנר בהרה"ח ר' משה נפטר בשנת תרצ"א מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י
 • הרה"ח ר' מנחם לאדמער ע"ה
  הרה"ח ר' מנחם בהרה"ח ר' ישראל לאדמער. נפטר בשנת תרמ"ח מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת שיינא מושקא נחמה שלזינגר ע"ה
  מרת שיינא מושקא נחמה בת הרה"ח מרדכי זיידא שלזינגר. נולדה בירושלים ונפטרה בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת שיינע מאטלע רוזין ע"ה
  מרת שיינע מאטלע בת הרה"ח ר' ישעיה רוזין. שרתה באמונה ובמסירות שלשה דורות בבית חיינו מליובאוויטש נפטרה בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חיה ריבקין ע"ה
  מרת חיה בת הרה"ח ר' יצחק ריבקין. שמסרה נפשה לחנך ילדיה בדרך תורה ומצוות ברוסיה נפטרה בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת דבורה ברנובר ע"ה
  מרת דבורה בת הרה"ח ר' אליהו ברנובר. נפטרה בשנת ה'תש"מ מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת ברומעס מרגלית ע"ה
  מרת ברומעס בת הרה"ח ר' שלום מרגלית. נפטרה בשנת ה'תשל"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת סאניע רוזנבלום ע"ה
  מרת סאניע בת הרה"ח ר' מנחם מענדל רוזנבלום. נפטרה בשנת ה'תשל"ד

 • מרת פעשא קאזארנאווסקי ע"ה
  מרת פעשא בת הרה"ח ר' מאיר קאזארנאווסקי נפטרה בשנת תרס"ח מנ"כ בהר הזיתים
  ה אדר

 • הרה"ח התמים ר' אליעזר בר יהודה ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אליעזר בהרה"ח ר' צבי בר יהודה. נפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ צפת

 • הרה"ח התמים ר' מנחם מענדל בליזינסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מנחם מענדל בהרה"ח ר' מאיר שלום בליזינסקי שימש גבאי ביהכ"נ 770 ב"זאל" למעלה מקושר בכל לבבו לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד ביום ד' אדר תרצ"ה בעיר טוואצק ונפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן אליעזר הלוי הורביץ ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן אליעזר בהרה"ח ר' יצחק הלוי הורביץ נולד כד טבת תרס"ט ונפטר בשנת ה'תשמ"ד
 • הרה"ח ר' דוד מאיר שולמן ע"ה
  הרה"ח ר' דוד מאיר בהרה"ח ר' דב שולמן נפטר בשנת ה'תשכ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' לוי יצחק הי"ד שניאורסאהן ע"ה
  הרה"ח ר' לוי יצחק בהרה"ח ר' אברהם הי"ד שניאורסאהן המכונה ‘דער קליינער לוי יצחק’ (לוי יצחק הקטן) שהנו בן דודו של רבי לוי יצחק, אביו של הרבי נשיא דורנו עסק בהפצת תוה"ק ברוסיא הסובייטית וע"כ ישב במחנות גלות. נולד בשנת תרנ”ט בעיר פודוברנקה, ביילורוסיה. נפטר מרעב וחולשה כשנה לפני שחרורו בשנת תש”ג

 • מרת פרידה לדיוב ע"ה
  מרת פרידה לדיוב הקימה עם בעלה משפחה חסידית לתפארת, זכתה לחנך ולגדל את ילדיה על פי דרך החסידות, תוך שהיא שומרת בקנאות ובחירוף נפש על התורה והמצוות. נולדה בסמרקנד, ונפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ הר מנוחות
 • מרת שבע גיטל סלומון ע"ה
  מרת שבע גיטל בת הרה"ח ר' זאב סלומון נתחנכה במוסדות חב"ד מקושרת לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטרה בשנת ה'תש"ס מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת שרה פרידה סלונים ע"ה
  מרת שרה פרידה סלונים אשת הרה"ח ר' יעקב יוסף חיים סלונים נפטרה בשנת תרפ"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת עטיל מיאס ע"ה
  מרת עטיל מיאס נפטרה בשנת תרמ"ז מנ"כ בהר הזיתים
  ו אדר

 • הרה"ח התמים ר' מיכאל טייטלבוים
  הרה"ח התמים ר' מיכאל טייטלבוים חסיד ועובד ה' ומסור ונתון לכ"ק רבותינו הקדושים פעל ועשה רבות למען קיום היהדות והקים במסירות נפש 'חדרים' לילדי ישראל ברוסיה הסובייטית. ומייסד ומנהל המוסד חינוך עטה"ק 'אהלי-תורה' אהלי מנחם כיובל שני. נולד בשנת תרע"ב בעיר בוועליקי לוקי ונפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק' • הרה"ח התמים ר' נסים חי היורד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' נסים חי בהרה"ח ר' מנחם עווד היורד זכה להיות שליח של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עסק בהפצת המעינות הי' מקושר לכ"ק רבותינו נשיאינו הק' בכל נימי נפשו נולד יד טבת תרפ"ו בשנחאי שבסיןנפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' שלמה גלפרין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלמה בהרה"ח ר' חנוך הענדל (העניך) גלפרין. עסק בחינוך שנים רבות בישיבת תו"ת ליובאוויטש. נפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' שלמה יעקב הירץ ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלמה יעקב בן הרה"ח ר' אברהם יוחנן הירץ נפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה''ח התמים ר' אהרן אליהו גרשוני רומנוב ע''ה
  הרה"ח התמים ר' אהרן אליהו בהרה"ח ר' ישראל גרשון גרשוני רומנוב. נולד בשנת ה'תרע"א ליובוניץ ברוסיה ונפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ הר מנוחות

 • הרה"ח התמים ר' חיים יצחק ריבקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים יצחק בן הרה"ח ר' יקותיאל זוסמן ריבקין נפטר בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' יחיאל חיים פויזנר ע"ה
  הרה"ח ר' יחיאל חיים בהרה"ח ר' יוסף פויזנר נפטר בשנת תרפ"ו מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת חיה ליפשא דבורץ ע"ה
  מרת חיה ליפשא בת הרה"ח ר' יחיאל דבורץ ממייסדיה הראשונים של כפר חב"ד נפטרה בשנת ה'תש"ס מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' התמים שמריהו גוראריה ע"ה
  הרה"ח ר' התמים שמריהו בהרה"ח ר' מנחם מענדל גוראריה. נתמנה ע"י חותנו כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ליו"ר מרכז ישיבות תומכי תמימים העולמית היה בקי נפלא בתורת החסידות והיה מקושר בכל נפשו לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד בשנת תרנ"ח בעיר קרמנטשוג ונפטר בשנת ה'תשמ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  ז אדר

 • הרה"ח התמים ר' נחום וואלאסאוו ע"ה
  הרה"ח התמים ר' נחום בהרה"ח ר' צבי הירש וואלאסאוו מתלמידי התמימים תומכי תמימים שבליובאוויטש מסר נפשו על שמירת הידות ברוסיה מעמידי התווך של כולל תפארת זקנים לוי יצחק שע"י ביהכנ"ס ליובאוויטש שבליובאוויטש נולד בשנת תרע"ד בעיר קרמנטשוג ונפטר בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' מנחם מענדל שימל ע"ה
  הרה"ח ר' מנחם מענדל שימל. נפטר בשנת ה'תשנ"ה

 • הרה"ח ר' משה הלוי לעווין ע"ה
  הרה"ח ר' משה בהרה"ח ר' אברהם הלוי לעווין. מסר עצמו על שמירת התורה והמצוה ועשה צדקה וחסד כל ימיו שמר על יהדותו במס"נ גם כשסבל הרבה במחנות השואה אושוויץ אוהב נאמן לרבותינו נשיאינו הק' שימש בתור גבאי בביהכנ"ס תפארת ישראל בני יעקב חב"ד שלשים וחמש שנה ופעל הרבה עבור ישיבת אחי תמימים בעו"ת וואומטער יע"א נפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' חיים אקונאוו ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים בהרה"ח ר' אפרים אקונאוו נפטר בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' אבנר לביוב ע"ה
  הרה"ח ר' אבנר בהרה"ח ר' זבולון לביוב. הצטיין במידת החסד ללא מיצרים וגבולות. במסירות נפש היה מל את ילדי היהודים ברוסיה, ולאחרי שנים בעלייתו ארצה המשיך זאת בישראל, לעיתים היו עיירות ברוסיה בהם החזיקו ילדים רבים ללא ברית מילה עקב חוסר במוהלים, והיו מרכזים אותם יחד ליום בו יגיע אליהם המוהל, ר' אבנר, אז היה עורך עשרות בריתות מילה ביום אחד, והכל ללא תמורה.נולד בסמרקנד ונפטר בשנת ה'תשנ"א מנ"כ הר מנוחות

 • הרה"ח ר' יעקב משה אסיסקוביץ ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב משה אסיסקוביץ. עסקן ציבור מייסד בית הרפואה "שער ציון" ביפו וחבר בחברא קדישא בתל אביב. עמד בראש ייסוד בית המדרש החב"די הראשון ביפו. נולד בליובאויטש בשנת ה'תרי"ח ונפטר בשנת תש"ז מנ"כ תל אביב

 • הרה''ג מנחם מנדל קופרשטוך ע"ה
  הרה''ג מנחם מנדל קופרשטוך עד הכתובה של האדמו"ר זי"ע. מחשובי חסידי חב"ד בפלך וילנה, מונה ע"י האדמו"ר הריי"צ לכהן בקודש בעיירה פוסטבי בפלך וילנה ומאוחר יותר לכהן כרבה החסידי של העיר גלובקע. לימים עלה לארץ והשתכן בעיר חיפה שם הקים קהילה חב"דית בלב שכונת הרצליה. נלב"ע ביום ז' אדר א' תש"ו ומקום מנוחתו בהר הזיתים חלקת חב"ד

 • הרה"ח ר' שניאור זלמן פלסר ע"ה
  הרה"ח ר' שניאור זלמן בהרה"ח ר' אברהם פלסר. למדן וסוחר. היה מחסידי כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק". עלה ארץ ישראל בתרס"ט. חסיד חב"די נלהב. התפלל עד שנותיו האחרונות בבית כנסת חב"ד בתל אביב יפו שם ישב גם יומם וליל ועסק בתורה ובתפילה. אירגן שיעורי חסידות למתפללים. ידוע בנדבותו. נולד ביום כ"א טבת תר"ה בגורודניה שברוסיה. נפטר בשנת תרצ"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' שמעון אלפער ע"ה
  הרה"ח ר' שמעון בהרה"ח ר' יצחק אלפער נפטר בשנת תרצ"ה מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י
 • מרת שרה שימאנאוויטש ע"ה
  מרת שרה בת הרה"ח ר' אהרן שימאנאוויטש. מסרה נפשה לעשות טוב וחסד בעתים המרים והקשים במדינת רוסיא ומהבלי העולם מנעה נפשה יסדה חברה נשי חובבי תורה של ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מאנטרעאל ובכל נימי חי' היתה מסורה ועסוקה בזה מסורה ונתונה בכל לב ונפש לכ"ק רבותינו נשיאינו עד יומה האחרון נפטרה בשנת ה'תשמ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' ישראל היצחקי ע"ה
  הרה"ח ר' ישראל בהרה"ח ר' שמואל היצחקי נולד ביום ו' אלול תש"ו ונפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בני ברק • מרת פייגע זלדה שפיגעל ע"ה
  מרת פייגע זלדה בת הרה"ח ר' אלחנן שפיגעל נפטרה בשנת תשל"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' אבנר לבייב
  ר' אבנר זצ"ל היה איש מסירות נפש גדול ברוסיה בשנת תשל"א עלה לארץ הקודש לאחר מכן נסע לרבי ושהה אצל הרבי ביחידות למעלה מ45 דקות
  נפטר בז' אדר תנש"א ומ"כ בהר המנוחות
  ח אדר

 • הרה"ח ר' פינחם יוסף רבינוביץ ע"ה
  הרה"ח ר' פינחם יוסף בהרה"ח ר' מנחם נחום רבינוביץ נפטר בשנת תשס"ג מנ"כ פתח תקוה
 • הרה"ח התמים ר'דוד גייסינסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר'דוד בהרה"ח ר' זאב גייסינסקי נאסר והוגלה לסיביר על קיום התורה והמצוות מסר נפשו על חינוך בניו ובנותיו עטה"ק מאחורי מסך הברזל נפטר בשנת ה'תשנ"ז מחשובי חסידי חב"ד נחלת הר חב"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' דוב ידידי צונץ ע"ה
  הרה"ח התמים ר' דוב ידידי בהרה"ח ר' שלמה צונץ תלמידים הראשונים דישיבת תומכי תמימים בווארשא ממקושרי כ"ק רבותינו נשיאינו הק' נפטר בשנת ה'תשמ"ו מחשובי חסידי חב"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' ראובן קמינצקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ראובן בהרה"ח ר' משה זלמן קמינצקי נפטר בשנת ה'תשמ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' התמים שניאור זלמן דוכמאן ע"ה
  הרה"ח ר' התמים שניאור זלמן בהרה"ח ר' דוב בער מנחם מענדל דוכמאן. מתלמידי התמימים תומכי תמימים שבליובאוויטש והיה מקושר בכל נפשו לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נולד י"א אלול תרנ"א בעיר האמיל ונפטר ח' אדר א' ה'תש"ל מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' אברהם אבא גרונר ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם אבא בהרה"ח ר' צבי הירש גרונר שו"ב במאסקווא מסר נפשו על עבוה"ק נפטר בשנת ה'תש"ג
 • מרת מרים רחל קראפט ע"ה
  מרת מרים רחל בת הרה"ח ר' אברהם קראפט. עבדה את רבונה בתמימות ומתוך שמחה מלאה בטחון ואמונה נפטרה אדר א' תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הילדה מנוחה רחל שניאורסאהן ע"ה
  הילדה מנוחה רחל בת יבלח"ט הרה"ח ר' שמואל שניאורסאהן נפטרה בשנת תשס"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת מוסיא אלפערין ע"ה
  מרת מוסיא בת הרה"ח ר' מנחם מענדל משה אלפערין. נפטרה אדר א' בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת שרה פריידה ליפקין ע"ה
  מרת שרה פריידה בת הרה"ח ר' יצחק ליפקין נפטרה בשנת תרפ"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת דבורה רייזל הרשקופ ע"ה
  מרת דבורה רייזל הרשקופ ע"ה נפטרה אדר ראשון בשנת תשל"ח מנ"כ הר מנוחות
  ט אדר

 • הרה"ח התמים ר' חיים זליג אלטהויז
  הרה"ח התמים ר' חיים זליג בהרה"ח ר' מנשה אלטהויז נפטר בשנת ה'תש"נ מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן פלדמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן בהרה"ח ר' שלמה פלדמן מסר נפשו על חינוך בניו ובנותיו לתורה ומצוות תלמיד ישיבת תומכי תמימים נולד ביום כ"ג תשרי תרס"ב בעיר קלימוביץ ונפטר בשנת ה'תשל"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' צבי הלוי הורוויץ ע"ה
  הרה"ח התמים ר' צבי בהרה"ח ר' יוסף הלוי הורוויץ נפטר אדר א' בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' שמרי פלאטקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמרי בהרה"ח ר' יצחק פלאטקין נפטר אדר א' בשנת ה'תשל"ג מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח ר' משה אהרן קאזארנאווסקי ע"ה
  הרה"ח ר' משה אהרן בהרה"ח ר' זרח קאזארנאווסקי. נפטר בשנת תרפ"ט מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' מאיר אשכנזי ע"ה
  הרה"ח ר' מאיר בהרה"ח ר' דב בער אשכנזי. נפטר אדר א' בשנת תרע"ו מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת סטפניה בקנרוט ע"ה
  מרת סטפניה בקנרוט. נפטרה בשנת תשס"ה
 • הרבנית בוניא שוויי ע"ה
  הרבנית בוניא בת הרה"ח ר' מנחם מענדל שוויי אשת הרה"ח התמים ר' מרדכי אלי' ז"ל מסרה נפשה על חינוך בני נפש עמלה ויגיעת כפים כל אושרה בחיים תמיד גם בעני' ומרודי' וזכתה לראות בנים ובני בנים לומדי תורה והולכים בדרכי החסידות. נפטרה בשנת ה' תשמ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • יעקב ישעי'ה וקסלר
  איש בעל אצילות נפש תמים
 • הרה"ח ר' שניאור זלמן הכהן בלעסאפסקי
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן הכהן בלעסאפסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן הכהן בהרה"ח ר' אברהם בלעסאפסקי. היה במשך שנים רבות גבאי בבית הכנסת ליובאוויטש שבליובאוויטש עסק בחיזוק השכונה כאן צוה ה' את הברכה , נפטר בשנת תשס"ה . מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  י אדר

 • הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן הכהן בלעסאפסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן הכהן בהרה"ח ר' אברהם בלעסאפסקי. היה במשך שנים רבות גבאי בבית הכנסת ליובאוויטש שבליובאוויטש עסק בחיזוק השכונה כאן צוה ה' את הברכה , נפטר בשנת תשס"ה . מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' מיכאל קנדחורוב ע"ה
  הרה"ח ר' מיכאל קנדחורוב, הוא היה בן הקהילה הבוכרית, עלה לארץ בשנות השבעים עם משפחתו. ומאז גר בשכונת חב"ד. נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בקרית מלאכי

 • הרה"ח התמים ר' חיים אריה זילבערשטיין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים אריה בהרה"ח ר' משה זילבערשטיין מחשובי חסידי חב"ד באנטוורפן נולד יד תשרי בשנת תרע"ה במרגרעטען ונפטר בשנת תשס"ד מנ"כ בהר הזיתים
 • הבחור התמים שלמה שלום ברשביצקי ע"ה
  הבחור התמים שלמה שלום בן יבדלחט"א הרה"ח ר' חיים יהודה ברשביצקי. זכה להיות מקושר ושליח של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הי' חביב ואהוב על הבריות, נפגע בתאונת דרכים והוא באמצע עבודתו הק' בישיבת צעירי השלוחים בעיה"ק צפת נולד ביום כ"ג אדר תשל"ז בניו יורק ונפטר בדמי ימיו בשנת ה'תש"ס מנ"כ צפת

 • הרה"ח התמים ר' ישראל יצחק זלמנוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ישראל יצחק בהרה"ח ר' שמואל זלמנוב היה מראשוני המתיישבים בכפר חב"ד נפטר בשנת ה'תשמ"א מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' מתתיהו פוליאקוב ע"ה
  הרה"ח ר' מתתיהו בהרה"ח ר' שלמה גרשון פוליאקוב. נפטר בשנת ה'תשכ"ז מנ"כ צפת

 • הרה"ח ר' שניאור שלמה זלמן סלונים ע"ה
  הרה"ח ר' שניאור שלמה זלמן בהרה"ח ר' לוי יצחק סלונים היה יקר רוח בעל מדות תרומיות, אהוב על הבריות, עסק במו"מ ובקושי היה מרויח את לחמו. חי בצמצום ולא רצה להזקק לתמיכות אביו. נולד בשנת ה'תר"ט בחברון ונפטר בשנת ה'תרנ"ח ומנוחתו כבוד בחברון

 • מרת לאה אוחנה ע"ה
  מרת לאה אוחנה. אשת יבלחט"א הרה"ח ר' אברהם שליט"א . נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ הר המנוחות
 • תינוקת בת שבע קנלסקי ע"ה
  תינוקת בת שבע בת יבלחט"א הרה"ח התמים ר' מרדכי קנלסקי. נפטרה בשנת תשס"ג מנ"כ ניו יורק ליד אהל הק'
 • ילדה חנה פריזרוביץ ע"ה
  ילדה חנה בת הרה"ח ר' ישעי פריזרוביץ נפטרה בשנת ה'תשמ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת חוה נחמה לנדאו ע"ה
  מרת חוה נחמה בת הרה"ח ר' אלתר לנדאו עסקה למען ישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש ובית רבקה נפטרה בשנת תשמ"ג מנ"כ פתח תקוה

 • מרת חי' שרה בת כ"ק אדמו"ר דוב בער אלכסנדר ע"ה
  מרת חי' שרה בת כ"ק אדמו"ר דוב בער אלכסנדר בתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי נולדה בליובאוויטש ונפטרה בשנת תר"ו מנ"כ קרמנצ'וג
 • הרה"ח ר' צבי הירש ליפש ע"ה
  הרה"ח ר' צבי הירש ליפש ע"ה ב"ר יוסף יהודה ליפש ע"ה נלב"ע ביום י' אדר ה'תשמ"ז. מנ"כ בהר הזיתים. בעל תפילה ובעל קורא. בעלי התפילה בימים נוראים, מתפללים לפי הנוסח שהביא לחב"ד.
  יא אדר

 • הרה"ח ר' יהודה ועקנין ע"ה
  הרה"ח ר' יהודה בהרה"ח ר' ניסים ועקנין נפטר בשנת תשנ"ב מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' צבי שימשי ע"ה
  הרה"ח ר' צבי בהרה"ח ר' אברהם שימשי. נולד באוקראינה בשנת ה'תרל"ח ונפטר בתל בשנת ה'תש"ז מנ"כ תל אביב

 • הרה"ח התמים ר' ברוך בנדט פוטערמאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ברוך בנדט בהרה"ח ר' שמואל משה פוטערמאן שימש ר"מ דישיבה אחי תמימים ליובאוויטש דבראנקם נפטר בשנת ה'תש"כ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' יחיאל מיכל קרונהאון ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יחיאל מיכל בהרה"ח מנחם נחום קרונהאון. נפטר בשנת ה'תש"ו מנ"כ בעיר רוסטוב
 • הרה"ח הגאון יוסף רוז'ין הרוגאצ'ובי ע"ה
  הרה"ח הגאון יוסף בהרה"ח אפרים פישל רוז'ין הרוגאצ'ובי.היה גאון אדיר יחיד במינו בזכרונו הנפלא אשר כל מכמני התורה היו חרותים על לוח לבו כמונח בקופסא. בשנת תרמ"ט נתקבל לרב לעדת החסידים בעיר דווינסק. בעת מלחמת העולם הראשונה כיהן כרב לעדת החסידים בעיר פעטערבורג, ואחר המלחמה שב לעיר דווינסק. מכל קצוי תבל הריצו אליו שאלות בכל מקצועות התורה, ולכום השיב בקיצור, בו ביום שקיבל את השאלה. נולד בשנת ה'תרי"ח בעיר ראגאטשאוו ונפטר בשנת תרצ"ו מנ"כ דווינסק

 • הרה"ח ר' ניסן גלסמאן ע"ה
  הרה"ח ר' ניסן בהרה"ח ר' יצחק אייזיק גלסמאן נפטר בשנת תרס"ה מנ"כ הר הזיתים

 • הרה"ח ר' פנחס ישעיה הלוי הורוויץ ע"ה
  הרה"ח ר' פנחס ישעיה הלוי בהרה"ח ר' מנחם אלי הורוויץ נפטר בשנת תרס"ז מנ"כ הר הזיתים

 • הרה"ח ר' מרדכי פוזנר ע"ה
  הרה"ח ר' מרדכי בהרה"ח ר' ברוך פוזנר. אחיו של כ"ק אדמו"ר הזקן. היה חריף נפלא ובעל סברא ישרה בעמקות נפלאה בשנותיו האחרונות שימש כרב בעיר אורשא נפטר בשנת ה'תקפ"ג מנ"כ בעיר קאפוסט
 • מרת חנה דבורה דייטש ע"ה
  מרת חנה דבורה בת הרה"ח ר' מנחם מענדל רובינא דייטש נפטרה בשנת ה'תש"ס מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת מלכה שיינער ע"ה
  מרת מלכה בת הרה"ח ר' משה שיינער נפטרה בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת מאמעלע קעלער ע"ה
  מרת מאמעלע בת הרה"ח ר' אבהרם קעלער נפטרה בשנת תשמ"ו
 • הילדה יהודית אבראהאם ע"ה
  הילדה יהודית בת הרה"ח ר' משה יעקב אבראהאם נפטרה בשנת ה'תשכ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

  יב אדר

 • הרה"ח ר' חיים זיידיל סלומון ע"ה
  הרה"ח ר' חיים זיידיל בהרה"ח ר' אברהם יצחק יעקב סלומון נפטר בשנת ה'תשמ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' יצחק דובער אושפאל ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יצחק דובער בהרה"ח ר' שלמה אלי אושפאל היה ר"מ ומנהל ישיבת תו"ת ליובאוויטש בווילנא שימש יותר מארבעים שנה ר"מ ומחנך בישיבת תו"ת ליובאוויטש בארצה"ב ובמסירה ונתינה מתוך חביבות העמיד תלמידים הרבה רב ומנהיג רוחני דביהכ"ס אנשי ליובאוויטש דבארא פארק מעסקני ח"ק דחסידי חב"ד מיום הוסדה והיה נמנה על חשובי רבני ליובאוויטש נפטר בשנת תשמ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה''ח ר' דוב משה שמוטקין ע''ה
  הרה"ח ר' דוב משה בהרה"ח ר' שניאור זלמן שמוטקין נפטר בשנת תרפ"ט מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' הלל רבינוביץ ע"ה
  הרה"ח ר' הלל בהרה"ח ר' דובער רבינוביץ. נפטר בשנת ה'תרצ"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת רבקה רחל שילר ע"ה
  מרת רבקה רחל בת הרה"ח ר' אפרים הלוי שילר. נפטרה בשנת ה' תשס"ד

 • הילדה חיה שרה רחל צירקינד ע"ה
  הילדה חיה שרה רחל בת הרה"ח ר' ישראל שיחי' צירקינד נפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ במאנטרעאל

 • מרת זיסלא מאריאשא ווייל ע"ה
  מרת זיסלא מאריאשא בת הרה"ח ר' מרדכי ווייל זכתה לשמש בבית כ"ק אדמו"ר הרייצ נ"ע היתה מקושרת בנפשה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטרה בשנת ה' תשנ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת זיסלא גוטמן ע"ה
  מרת זיסלא בת הרה"ח ר' אליהו גוטמן ביתה פתוחה לרווחה לעניים ומדוכאים מאחורי מסך הברזל חינכה בניה במסירות נפש בדרך התורה והחסידות נפטרה בשנת ה'תשנ"א

 • מרת חיה שרה וינר ע"ה
  מרת חיה שרה בת הרה"ח ר' יעקב וינר נפטרה בשנת תשמ"א מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת פריידא דבורה ארעליק ע"ה
  מרת פריידא דבורה בת הרה"ח ר' יוסף אליעזר ארעליק אשת הרה"ח ר' אלתר ז"ל נפטרה בשנת ה'תש"ח מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת רבקה מקריפש ע"ה
  מרת רבקה בת הרה"ח ר' מיכל מקריפש נפטר בשנת תרל"ט מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת זיסיל אורנשטין ע"ה
  מרת זיסיל בת הרה"ח ר' יצחק אורנשטין נפטרה בשנת תרמ"ו מנ"כ הר הזיתים
 • הרה"ח עמרם שושן ז"ל
  נלב"ע יב אדר התשס"ו

  יג אדר

 • הרה"ח ר' מתתיהו דייטש ע"ה
  הרה"ח ר' מתתיהו בהרה"ח ר' יוסף דייטש. מגזע קודש כ"ק אדמו"ר בעל התניא. נולד בירושלים ונפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' ישראל ברוק ע"ה
  הרה"ח ר' ישראל בהרה"ח ר' חיים שאול ברוק נולד ברוסיה נפטר בשנת תש"ס

 • הרה"ח התמים ר' אליעזר נאנעס ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אליעזר בהרה"ח ר' מרדכי אריה לייב נאנעס למד בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש וזכה לפעול במסירות נפש בשליחות רבותינו הקדושים כ"ק אדמו"ר הרש"ב וכ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עסק בהפצת תוה"ק ברוסיא הסובייטית וע"כ ישב במחנות סיביר כעשרים שנה ובגבורת נפש עילאית שמר שם על כשרות ושבת ויו"ט העמיד הרבה תלמידים בדרך התורה והחסידות נולד בשבת קודש ה' סיון ה'תרנ"ז בעיר חרסון ברוסיא ונפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' מאיר יפרח ע"ה
  הרה"ח ר' מאיר בהרה"ח ר' סעדא יפרח. נולד בשנת ה'תרנ"ד ונפטר בשנת ה'תשמ"ח. מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' שלמה שימאנאוויטש ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלמה בהרה"ח ר' רפאל שימאנאוויטש נולד בשנת תרס"ו בלאהיוסק נפטר בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח תמים ר' חנון הענדל ליבערמאן (פוטערפאס) ע"ה
  הרה"ח תמים ר' חנון הענדל בהרה"ח ר' מנחם מענדל ליבערמאן (פוטערפאס) למד בתת"ל ע"ג-ו. ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הי' צייר. נולד ביון י"ד ניסן תרס"א בעיר פולוצק שברוסיה ונפטר בשנת ה'תשל"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' לוי יצחק סלונים ע"ה
  הרה"ח ר' לוי יצחק בהרה"ח ר' אברהם סלונים. נולד בחברון ונפטר בשנת ה'תש"ך מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח ר' אברהם יצחק ראזענבלום ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם יצחק בהרה"ח ר' שלום ראזענבלום נפטר בשנת ה'תש"ה מנ"כ במאנטרעאל
 • מרת חנה מרים שפוטץ ע"ה
  מרת חנה מרים בת הרה"ח ר' משה שפוטץ. קשורה ומסורה לכ"ק רבותנו הק' במשך עשרות שנים נטעה אהבת ה' ומדות טובות בתשב"ר. אשת חבר הרה"ח ר' יהודה. נפטרה בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ במאנטרעאל

 • מרת ליובע ניימרק ע"ה
  מרת ליובע בת הרה"ח ר' חיים צבי הירש ניימרק נפטרה בשנת ה'תשנ"ג מנ"כ במאנטרעאל

 • מרת שרה רבקה ראזנבלום ע"ה
  מרת שרה רבקה בת הרה"ח ר' ארי ליב ראזנבלום עסקנית נמרצת כפה פרשה לעני וידי' שלחה לאביון וממייסדי מוסד פר"י לעזרת יוצאי רוסי' נפטרה בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת זלאטע ווילשאנסקי ע"ה
  מרת זלאטע בת הרה"ח ר' אלכסנדר סנדר ווילשאנסקי נולדה ביום ד' אייר תרפ"ח ונפטרה בשנת תש"י מנ"כ צפת

 • מרת שינדיל שאולזון ע"ה
  מרת שינדיל בת הרה"ח ר' אברהם יצחק שאולזון. נפטרה בשנת ה'תרפ"ט מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת שיינה מושקא שפירא ע"ה
  מרת שיינה מושקא שפירא. נפטרה בשנת ה'תרס"ג מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת גאשא ראדיס ע"ה
  מרת גאשא בת הרה"ח ר' יוסף ראדיס נפטרה בשנת תרנ"א מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' יצחק (איצ'קה) גנזבורג ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יצחק (איצ'קה) בהרה"ח התמים ר' משה דב בער גנזבורג נולד במוסקבה ביום י"ב תמוז תרפ"ז ונפטר בשנת תשס"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הגה"ח רבי שמואל אלעזר היילפרין ע"ה
  רב שכונת בית-ישראל בירושלים ת"ו ומראשי רבני חב"ד בארץ הקודש. מייסד ויו"ר איגוד צאצאי רבנו הזקן ומחבר "ספר הצאצאים". ראש ישיבת "תורת אמת" רבות בשנים ורב חברת תהלים העולמית של כולל חב"ד. ראש וראשון לחיילי כ"ק אדמו"ר זי"ע בעיה"ק ירושלים ת"ו. הי' מסור ונתון למפעליו הק' למעלה מיובל שנים במעש באומר ובכתב. עמד כצור איתן על משמר כבודו של הרבי ונטל חלק מרכזי במאבקיו על שלמות העם והארץ. נלב"ע בי"ג אדר תשס"ט, תענית אסתר, ומנוחתו כבוד בחלקת חסידים בהר המנוחות.

  יד אדר

 • הרה"ח התמים ר' התמים צבי הירש ליפש ע"ה
  הרה"ח התמים ר' התמים צבי הירש בהרה"ח ר' יוסף יהודא ליפש נפטר בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • הבחור התמים יוסף פינסקי ע"ה
  הבחור התמים יוסף בהרה"ח ר' נטע דובער פינסקי נולד י"ג תשרי מאחורי מסך הברזל. ברית המילה נערכה במחתרת. בשנת תשל"ב עלה לאה"ק עם משפחתו, לאחר סירוב של שנים רבות מצד שלטונות בריה"מ. עוד בילדותו גילו הוריו ומוריו כי פקדון יקר מאוד הופקד בידיהם, כולם העריכו את עדינותו המיוחדת במינה. למד בישיבה תורת אמת חב"ד ירושלים והיה אחד הלמדנים המובהקים והיה הרוח החיה בישיבה. יום הפורים בחוזרו מקיום מצות משלוח מנות נלקח מעמנו, בתאונת דרכים קטלנית. בשנת ה'תשמ"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' מאיר צבי סטמבלר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מאיר צבי בהרה"ח ר' זלמן מענדל סטמבלר נפטר בשנת תש"ל מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח ר' נתן שערער ע"ה
  הרה"ח ר' נתן בהרה"ח ר' מרדכי צבי שערער נפטר בשנת ה'תשי"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' אליהו עבער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אליהו בהרה"ח ר' אברהם יעקב עבער נתמנה למשפיע ע"י כ"ק אדמו"ר הרש"ב בעיר נעוול, והיה שם עד יומו האחרון. נולד בשנת ה'תרמ"דבעיר נעוול ונפטר בשנת ה'תרפ"ז מנ"כ בעיר נעעול
 • מרת שרה שטאק ע"ה
  מרת שרה בת הרה"ח ר' שלמה אהרן שטאק זכתה ליסד ולנהל בשליחות רבותינו נשיאינו מוסדות חינוך לנערות בארה"ב וקנדה ומוסדות חינוך להפצת היהדות וחסידות באמונה נפטרה בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת שרה הכט ע"ה
  מרת שרה בת הרה"ח ר' יהושע הכט נפטרה בשנת תשל"ג מנ"כ בניו יורק
 • מרת ליבע הינדע אייכהארן ע"ה
  מרת ליבע הינדע בת הרה"ח ר' ארי לייביש אייכהארן נפטרה בשנת ה'תשי"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  טו אדר

 • הרה"ח התמים ר' זלמן-לייב אסטולין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' זלמן-לייב בהרה"ח יעקב יצחק אסטולין, מדמויות ההוד של חסידי חב"ד ברוסיה ובאה"ק בזכות גאונותו העצומה בכל חדרי התורה, זכה להערכה עצומה בעיר מגוריו בני-ברק, וזכה לקרב תלמידי חכמים רבים לאור החסידות ולאורו של הרבי. בשנים האחרונות, נולד בשנת תרע"ה בעיר שומיאטש שברוסיה הלבנה ונפטר בשנת תשס"ה מנ"כ הר מנוחות • הרה"ח ר' דוד צלקשווילי ע"ה
  הרה"ח ר' דוד ברה"ח אליהו צלקשווילי. היה מסור בלהט של קדושה לרבותינו נשיאינו הק' זקן העדה של יוצאי גרוזיא בארץ נולד בשנת ה'תרס"ג ונפטר בשנת ה'תשנ"ח
 • הרה"ח ר' אברהם זאקלאס ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם בהרה"ח ר' חיים יהושע זאקלאס. מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' יחיאל מיכל פיקארסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יחיאל מיכל בהרה"ח ר' אפרים פיקארסקי. הרביץ תורה ברבים עשיריות בשנים ולמד בתו"ת במס"נ ברוסיא ומחסידי וממקושרי בלו"נ לכ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד בשנת תר"ע בעיר פאריטש ונפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' יצחק שטערן ע"ה
  הרה"ח ר' יצחק בהרה"ח ר' אברהם שטערן. נפטר בשנת ה'תשמ"ד מנ"כ במאנטרעאל
 • הילד שניאור זלמן זאקליקובסקי ע"ה
  הילד שניאור זלמן בהרה"ח ר' משה זאקליקובסקי. נפטר בשנת ה'תשמ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה''ח ר' מרדכי אברהם ישעיהו גרונר ע''ה
  הרה"ח ר' מרדכי אברהם ישעיהו גרונר. נפטר בשנת ה'תש"ל מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח אליעזר הבלין ע"ה
  הרה"ח אליעזר הבלין מראשוני מגידי השיעורים בישיבת תומכי תמימים דליובאביטש נפטר בשנת תרע"ח מנ"כ בעיר זלאבין
 • הרה"ח ר' משה זלמן טברסקי ע"ה
  הרה"ח ר' משה זלמן בהרה"ח ר' מנחם נחום טברסקי. נכד כ"ק אדמו"ר האמצעי נפטר בשנת תרע"ו מנ"כ ניעזין

 • מרת נחמה אש ע''ה
  מרת נחמה אש. נולדה בשנת תש"ו בעיר לנינגרד.ונפטרה בשנת תשס"ה
 • הילדה חי' מושקא לאזאר ע"ה
  הילדה חי' מושקא בת יבלח"ט הרה"ח התמים ר' שלמה דובער פינחם לאזאר. זכתה להיות שליחה של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בעיר מוסקווא ברוסיא. נולדה ד' אייר ה'תש"נ ונפטרה בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת יוכבד פעסיל קבלקין ע"ה
  מרת יוכבד פעסיל בת הרה"ח ר' בנימין זאב קבלקין נפטרה בשנת תשל"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת העניא ראטפלייש ע"ה
  מרת העניא בת הרה"ח ר' משה ראטפלייש. נפטרה בשנת ה'תשל"ז מנ"כ במאנטרעאל

 • מרת חנה מינקאוויץ ע"ה
  מרת חנה בת הרה"ח ר' חיים מאיר מינקאוויץ. אשת חבר הרה"ח ר' המפורסם ר' יצחק יעקב מנעוול נפטרה בשנת תרצ"ו מנ"כ בעיר נעוול

 • מרת חנה רפפורט ע"ה
  מרת חנה בת הרה"ח ר' מנחם מענדל רפפורט. נפטרה בשנת תר"ע מנ"כ הר הזיתים
  טז אדר

 • ילד יעקב ישראל שמש ע"ה
  ילד יעקב ישראל בן יבלח"ט הרה"ח ר' דניאל שמש. נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ ברחובות

 • רה"ח ר' התמים שו"ב ומוהל יהודה אריה קורנט ע"ה
  רה"ח ר' התמים שו"ב ומוהל יהודה אריה בהרה"ח ר' יצחק קורנט. במשך עשרות שנים שימש כשו"ב בפרדס חנה והסביבה, ובמקביל ניהל גם קופות גמ"ח ועזרה לנזקקים. בשליחותו ובהוראותו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ניהל את בית חב"ד בפרדס חנה. היה צנוע, עניו ונעים הליכות, והיה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. נולד בשנת ה'תרצ"ד בעיר זירצ'ה שבפולין, ונפטר בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח ר' התמים דובער בוימגארטען ע"ה
  הרה"ח ר' התמים דובער בהרה"ח ר' זאב בוימגארטען מחסידי וממקושרי בלו"נ לכ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הרביץ תורה ברבים ועסק במסירות נפש בהפצת היהדות והמעינות שימש שליח כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו במדינת ארגנטינא נולד ביום כ"ה מנחם אב תרפ"ב בעיר ניו יורק נפטר בשנת ה'תשל"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן לעוויטין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן בהרה"ח ר' משה שלמה לעוויטין משפיע ומשגיח רוחני בישיבות תומכי תמימים בארץ הדמים ובצרפת במשך שנים רבות העמיד והשאיר אחריו תלמידים הרבה הרביץ תורה ברבים עד יומו האחרון נפטר בשנת ה'תשל"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' שמואל זלמנוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמואל בהרה"ח ר' שרגא פייבל זלמנוב. נולד ביום ח' טבת תרס"ד בעיר ווארשא. ונפטר בשנת ה'תשל"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' אליהו יהודה לייב רבינוביץ ע"ה
  הרה"ח ר' אליהו יהודה לייב בהרה"ח ר' הלל רבינוביץ היה בעל כישרון מופלג חסיד ירא שמים ולמדן מתמיד, שהיה לומד בקביעות בישיבת "צמח צדק" שהיתה בבית הכנסת "מאה שערים" בירושלים עיר הקודש. נולד ח' בניסן ה'תר"ן בירושלים. מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת מאשא רוזנפלד ע"ה
  מרת מאשא בת הרה"ח ר' מרדכי יששכר רוזנפלד נפטרה בשנת תשנ"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת ריבא חיימזון ע"ה
  מרת ריבא בת הרה"ח ר' יהושע חיימזון. נפטרה בשנת תשמ"א מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת דבוניא רסקין ע"ה
  מרת דבוניא בת הרה"ח ר' יעקב יוסף רסקין.אשת הרה"ח ר' חיים בן-ציון ז"ל הייתה אישה מכובדת, מכניסת אורחים גדולה. היא אירחה בביתה במשך השנים מאות תמימים אשר לולא דאגתה, היו סובלים מחרפת רעב. היא נתנה להם לאכול ובגד ללבוש, למרות שלא היה לה הרבה מה לתת. נפטרה בשנת תרצ"ה

 • מרת מרים רבינוביץ ע"ה
  מרת מרים בת הרה"ח ר' אפרים רבינוביץ נפטרה בשנת תרס"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • הרבנית שיינא מלכה שינדיל דיסקין ע"ה
  הרבנית שיינא מלכה שינדיל בת הרה"ח ר' יעקב ישראל דיסקין

 • הרה"ח ר' נח חיימזון ע"ה
  הרה"ח ר' נח בהרה"ח ר' חיים דוב חיימזון . נפטר בשנת תשל"א מנ"כ בהר הזיתים

  יז אדר

 • הרה"ח התמים ר' יעקב זאב ראטענשטרייך ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב זאב בהרה"ח ר' מאיר ראטענשטרייך בעל מדות טובות אהוב לכל ומסר עצמו לטובת זולתו אוהב את הבריות ומקרבן לתורה והצטיין כבעל קורא ומסור מאד לעניני כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בפרט בעניני גאולה ומשיח וחזר שיחות ומאמרים ברבים. נולד בשנת תשכ"ד בניו יורק ונפטר בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' דוד הכהן פרלוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' דוד בהרה"ח ר' חיים מרדכי הכהן פרלוב נפטר בשנת תשנ"ט מנ"כ אוסטרליה
 • הרה"ח התמים ר' הרב זלמן שמעון דבורקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' הרב זלמן שמעון בהרה"ח ר' ירוחם דבורקין רב ואב"ד ומרא דאתרא דקהלת ליובאוויטש שבליובאוויטש בקראון הייטס שבברוקלין עסק רבות בעניני מקוה טהרה וכשרות קירב בני ישראל לאביהם שבשמים מקושר לרבותינו נשיאנו הק' נולד בשנת תרס"א בעיר ברוגוטשוב ונפטר בשנת ה'תשמ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' דובער פראדקין ע"ה
  הרה"ח ר' דובער בהרה"ח ר' שניאור זלמן פראדקין. שימש ראש כולל חב"ד בארץ הקודש נפטר בשנת ה'תרס"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' אורי אורינשטיין ע"ה
  הרה"ח ר' אורי בהרה"ח ר' משה אורינשטיין. היה חתנו של רבי יצחק אב"ד קרלין בנעוריו התקרב לחסידות חב"ד. בשנת תקצ"ב עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת. בהתנפלות הפלחים על יהודי צפת בחודש סיון תקצ"ד נהרגו אביו ושני ילדיו. ברעש בשנת תר"א עבר לירושלים ומיד נשלח בשליחות חב"ד לחברון. נולד בשנת ה'תקס"ו בעיר סלונים. ונפטר בשנת ה'תרל"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חסיא פריז ע"ה
  מרת חסיא בת הרה"ח התמים ר' רפאל נחמן פריז. נפטרה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת מרים קוגעל ע"ה
  מרת מרים בת הרה"ח ר' מנחם מענדל קוגעל אשת הרה"ח התמים ישראל ז"ל נפטרה בשנת ה'תשמ"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת פערל מלכה באמזע ע''ה
  מרת פערל מלכה בת הרה"ח ר' מרדכי באמזע נפטרה בשנת ה'תשל"ו מנ"כ במאנטרעאל
 • מרת אירה מעוקין ע"ה
  מרת אירה בת הרה"ח ר' חיים צבי מעוקין. נפטרה בשנת ה'תשל"ה מנ"כ צפת
 • מרת חנה ברכה נאה ע"ה
  מרת חנה ברכה בת הרה"ח ר' דב בר נאה. נפטרה בשנת ת"ש מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת רייזל שפירא ע"ה
  מרת רייזל בת הרה"ח ר' לוי יצחק שפירא. נפטרה בשנת תרצ"ג
 • הרבנית הנדל מלכה בורז'קובסקי ע"ה
  הרבנית הנדל מלכה בת הרה"ח ר' יהודה ארי לייב בורז'קובסקי
 • המורה הגברת יונה הבלין ז''ל
  הגברת יונה הבלין נפטרה במוצאי שבת יז יח באדר שהוא גם יום ההולדת שלה .
  המורה יונה ז''ל היתה אישיות מיוחדת ובעלת חסד גדולה . העמידה תלמידות הרבה בבית חנה ירושלים יהי זיכרה ברוך
  יח אדר

 • הרה"ח ר' דוד בויאנובסקי ע"ה
  הרה"ח ר' דוד בהרה"ח ר' קלמן בויאנובסקי. נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ צפת

 • הרה"ח ר' התמים חיים יונה איידעלמאן ע"ה
  הרה"ח ר' התמים חיים יונה בהרה"ח ר' יואל איידעלמאן. ממקושרי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עסק בהפצת תורתו ובמבצעים ובהפצת בשורת הגואל בחיות ומתוך אהבת ישראל וקירב יהודים לאבינו שבשמים נולד כ"ג אייר ה'תשכ"ב נפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח המשפיע ר' חיים משה ובר ע"ה
  הרה"ח המשפיע ר' חיים משה בהרה"ח ר' פינחס לייביש ובר. בעל מדות טובות אהוב לכל ומסר עצמו לטובת זולתו אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. היה מקושר מאוד לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ועל פי הוראתו הק' נתמנה למשפיע בישיבה הגדולה תורת אמת, שהיתה אז אחד ממרכזי התורה הגדולים ביותר בירושלים . מאות אברכים דבקו בו, ונהנו ממנו עצה ותושייה. עם הסתלקותו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ דבק בעוז ותעצומות בכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. התקשרותו היתה בעוצמה בלתי רגילה כלל. ההתבטלות שלו לתורת הרבי נשיא דורנו שבה הגה תמיד ולקיום הוראותיו הק' היתה הרבה למעלה מכל קנה מידה מקובל. למותר לציין את התמסרותו למבצעים הקדושים של הרבי נשיא דורנו כשמפורסם ביותר עיסוקו המסור במבצע תפילין בכלל,וע"י הכותל המערבי בפרט. נולד ביום ה' כסלו ה'תרע"ה בירושלים ונפטר בשנת ה'תש"ס מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' יהושע זליג הכהן כצמאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יהושע זליג בהרה"ח התמים ר' משה זלמן הכהן כצמאן. עובד ה' ומתמיד עצום מתוך העמקה מופלגה. למד בשקידה והתמדה מתוך מסי"נ בארצות הדמים והי' מהתלמידים הראשונים בסאמארקאנד. כשיצא לפוקינג ואח"כ לברינוא הצטיין בהתמדה ובעבודה ביתות"ל תחת השפעת המשפיע ר' ניסן ע"ה. הגיע לכ"ק אדמו"ר נשיא דורינו לקראת חג הפורים תשי"ב ונתמנה ע"י למשגיח ור"י בנוארק. ומשם התפרסם כמשפיע בהתועדויותיו החסידיות ובעבודתו המופלגה עד יומו האחרון. מקושר פנימי לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד בשנת ה'תר"צ בעיר פולטובה ונפטר בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' חיים אברהם הכהן בריסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים אברהם בהרה"ח ר' מרדכי מאיר הכהן בריסקי. תלמיד ישיבת תו"ת ליובאוויטש בעל מדות טובת בכל מצב התנהג באומץ רוח ועשה חסד עם זולתו באהבה ובשימת לב מיוחדת נפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' אברהם יצחק קארענבליט ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם יצחק בהרה"ח ר' משה חיים קארענבליט נפטר בשנת ה'תשנ"א

 • הרה"ח התמים ר' חיים אשר קאזארנאווסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים אשר בהרה"ח ר' שלמה אהרן קאזארנאווסקי מראשוני תלמידי ישיבת תומכי תמימים בארה"ב עסק בצרכי צבור בהתמסרות ואמונה ובפרט בעד מוסדות חב"ד מעמודי ישיבת אחי תמימים והביהכנ"ס בעיר וואוסטער מאס מסור ונתון בלב ונפש לרצונם הק' של רבותינו נשיאנו הק' נפטר בשנת ה'תשמ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' שלמה זלמן קלונסקי ע"ה
  הרה"ח ר' שלמה זלמן בהרה"ח ר' לוי אליעזר קלונסקי. היה מראשי חסידי חב"ד בחברון. למד בתורת אמת בחברון. עבר להתגורר בירשלים, פעיל בענייני ציבור וחסד, ממקימי שכונת קרית משה . הקים והפעיל מספר קופות גמ"ח. היה מפורסם ביושרו ובאחריותו. נולד בחברון בשנת תר"ס ונפטר בשנת תשמ"ד
 • הרה"ח התמים ר' ישראל זוסמן דבורץ ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ישראל זוסמן בהרה"ח ר' אברהם יהודה לייב יעווזלין דבורץ למד בישיבת תו"ת בליובאוויטש ומקושרי כ"ק אדמו"ר אור עולם כ"ק שלום דובער זי"ע ובנו כ"ק אדמו"ר אור עולם כ"ק יוסף יצחק זי"ע וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו שומרי גחלת היהדות במסירות נפש ברוסיא הסובייטית שימש כמשפיע והרביץ תורה ברבים בכפר חב"ד מיום הוסדו. נולד ביום כז תשרי תרנ"ד בעיר דווינסק ונפטר בשנת ה'תשל"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • ילד אליהו כהנא הי"ד ע"ה
  ילד אליהו בהרה"ח ר' אברהם יוסף כהנא הי"ד נפטר בגלות בשנת תש"ב

 • הרה"ח ר' אברהם דוד לאוואוט ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם דוד לאוואוט היה מחסידי אדמו"ר צמח צדק סב סבו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הוא הצטיין בשכלו החד, כשרונותיו הנעלים וידיעתו הרחבה בים התלמוד. גם בצדקתו וטוב לבו קנה לו מעריצים רבים אשר רחשו לו אהבה רבה כל ימיו. נולד בשנת ה'תקע"ה נפטר בשנת ה'תר"נ בעיר ניקולייב ושם מנ"כ

 • מרת שרה מלכה רודמן ע"ה
  מרת שרה מלכה בת הרה"ח ר' חנניה יוסף רודמן. נפטרה בשנת ה'תש"נ מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת יהודית בוטמאן ע''ה
  מרת יהודית בת הרה"ח ר' מנחם מענדל שניאורסאהן, רב ברעפקא וצרניגוב, בן הרה"ח ר' לוי יצחק שניאורסאהן, בן כ"ק הרה"ח ר' ברוך שלום בנו בכורו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק נבג"מ.צנועה וחסודה, מסרה נפשה ברוסיה בימים הקשים על חינוך ילדיה. אצילת הנפש שקידמה כל אדם בסבר פנים יפות.נולדה בר"ח ניסן ה'תרס"ט ונפטרה בשנת ה'תש"כ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  יט אדר

 • הרה"ח התמים ר' צבי הירש ריבקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' צבי הירש בהרה"ח ר' יחיאל יוסף ריבקין. נולד בשנת תרפ"א בעיר קלימוביץ ונפטר בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בהר הזיתים • הרה"ח התמים ר' ישראל לייבוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ישראל בן הרה"ח ר' מנחם מנדל לייבוב. כיהן כיו"ר מרכז צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו במשך ל"ז שנים עסק במילוי הוראות ורצונו הקדוש של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד בשנת תרע"א בעיר ניקופול ונפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' דוד פאטאשניק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' דוד בהרה"ח ר' כתריאל פאטאשניק. שימש בקודש בשו"ב כיובל שנים ומסר נפשו לקיום מוסדות ליובאוויטש מסור ונתון בלב ונפש לרצונם הק' של רבותינו נשיאנו הק' נפטר בשנת ה'תשל"ה מחשובי חסידי חב"ד באלטימאר מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' חיים אברהם שמואל לבנהרץ ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים אברהם שמואל בהרה"ח ר' זלמן יואל לבנהרץ. הצטיין מאד בתמימות ובמס"נ. ביתו במוסקווא היה פתוח לרווחה, נפטר בשנת ה'תשל"ה ומ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' צבי ליברמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' צבי בהרה"ח ר' ראובן ליברמן. מתלמידי ישיבת ת"ת בליובאוויטש הקדיש כל ימיו לחנוך והרבצת תורה וחסידות. נפטר בשנת ה'תשי"א מנ"כ צפת

 • הרה"ח ר' שניאור זלמן שניאורסון ע"ה
  הרה"ח ר' שניאור זלמן בהרה"ח ר' מנחם מנדל שניאורסון. מחשובי חסידי חב"ד חברון נפטר בשנת ה'תרמ"ו מנ"כ חברון
 • מרת חיה גרוניא דוכמאן ע"ה
  מרת חיה גרוניא בת הרה"ח ר' לימה דוכמאן. נפטרה בשנת ה'תשל"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת שינדיל גרוזמן ע"ה
  מרת שינדיל בהרה"ח ר' ברוך גרוזמן. נפטרה בשנת ה'תר"ע מנ"כ בקמיניץ פודולסק אוקריינה
  כ אדר

 • ההבחור התמים ידידיה בהרה"ח ר' אליעזר בר יהודה ע"ה
  הבחור התמים ידידיה בהרה"ח ר' אליעזר בר יהודה. ונפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בהר מנוחות

 • הרה"ח ר' ברוך זאב הכהן גארב ע"ה
  הרה"ח ר' ברוך זאב בהרה"ח ר' דוד הכהן גארב נפטר בשנת תשמ"א מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י
 • הרה"ח ר' ניסן טעלושקין ע"ה
  הרה"ח ר' ניסן בהרה"ח ר' משה יצחק טעלושקין. שימש ברבנות בכמה קהלות בישראל ברוסיא וכהן על משמרתו בקדש ארבעים שנה בביהכ"נ בני יצחק נוסח אר"י בברוקלין נ"י. נולד בשנת תרמ"א בבאברויסק ונפטר בשנת ה'תש"ל מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' חיים פולנד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים פולנד. נולד בקאראלוויץ בגיל בר מצוה נכנס לתת"ל. הי' מתמיד ובעל אמונה טהורה. הי' בעל עסק ותמים במעשיו. בשנת ה'תרצ"ג על לארץ ישראל והתישב ברמת גן, נפטר בשנת ה'תש"ל מנ"כ רמת גן
 • הרה"ח התמים ר' שלום צבי שניידערמאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלום צבי בהרה"ח ר' מאיר שניידערמאן. מתלמידי ישיבת ת"ת בליובאוויטש הקדיש כל ימיו לחנוך והרבצת תורה שימש רב לחסידי חב"ד בפילאדעלפיא נולד בשנת ה'תרפ"ח בעיר נעוול ונפטר בשנת ה'תשט"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' חיים שמואל שמערלינג ע"ה
  הרה"ח ר' חיים שמואל בהרה"ח ר' משה שמערלינג נפטר בשנת תרנ"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת איטה ליפשיץ ע"ה
  מרת איטה בת הרה"ח ר' שלמה זלמן ליפשיץ' אשת המשפיע החסידי הרה"ח ר' יצחק פרץ ז"ל עברה את השואה ונותרה חזקה באמונה. הקימה בית של תורה והכנסת אורחים נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בהר הזיתים
  כא אדר

 • הרה"ח התמים ר' מרדכי גורארי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מרדכי בהרה"ח ר' דוב בער גורארי נפטר בשנת תשל"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • הבחור התמים נפתלי איסר בארבער ע"ה
  הבחור התמים נפתלי איסר בהרה"ח ר' יצחק בארבער. נפטר בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' שלמה יוסף זוין ע"ה
  הרה"ח ר' שלמה יוסף בהרה"ח ר' אהרון מרדכי זוין. היה סמל לאותה גלריה מפוארת של גאוני האמת שמקרב עדות החסידים, נולד בכסלו תרמ"ז בקזימירוב ונפטר בשנת תשל"ז מנ"כ בהר המנוחות • הרה"ח ר' התמים יואל איטקין ע"ה
  הרה"ח ר' התמים יואל בהרה"ח ר' חיים איטקין. היה סוחר, ואח"כ שו"ב עד יומו האחרון. נפטר בשנת ה'תשי"ט מנ"כ בטשרנוביץ

 • הילד יוסף יצחק גודמאן ע"ה
  הילד יוסף יצחק בהרה"ח ר' יהושע נחום גודמאן. נפטר בשנת ה'תשי"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת שרה מלכה ע"ה
  מרת שרה מלכה. נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בעפולה,
 • מרת ציפה מולרוב ע"ה
  מרת ציפה בת הרה"ח ר' שמריהו מולרוב נפטרה בשנת תשל"ט מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת מזרחי חביבה ע"ה
  אם וסבתא של כל שבט מזרחי אשה צדיקה ורבת חסד שהתאפינה בהכנסת אורחים מיוחדת. נפטרה בשנת תשס"ו מנ"כ רחובות
 • ר' יוסף זהבי ע"ה
  ר' יוסף בן ר' דוד ע"ה.
  הי'ה אחד מאנ"ש רחובות. בעל תפילה.
  נפתר בשנת ה'תשס"ז.
  ומנוחתו ברחובות.
  כב אדר

 • הרה"ח התמים ר' נחמן קרוננברג ע"ה
  הרה"ח התמים ר' נחמן בהרה"ח ר' מרדכי יוסף קרוננברג. בצעירתו עבר גלות רוסי' ופולין למד בתו"ת באטווצק נפטר בשנת ה'תש"ס מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' קהת ווייס ע"ה
  הרה"ח התמים ר' קהת ווייס. נפטר בשנת תש"ס מנ"כ פיטסבורג

 • הרה"ח התמים ר' שמואל גלפרין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמואל גלפרין. נפטר בשנת תשט"ז

 • מרת אסתר אש ע"ה
  מרת אסתר אש. נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת שרה פיגא בראפקאווסקי ע"ה
  מרת שרה פיגא בת הרה"ח ר' צבי הירש בראפקאווסקי. נפטרה בשנת ה'תשנ"ה

 • מרת שרה רבקה שניאורסון ע"ה
  מרת שרה רבקה שניאורסון נפטרה בשנת תרכ"ד מנ"כ הר הזיתים
 • מרת פעסי' מיאס ע"ה
  מרת פעסי' מיאס. נפטרה בשנת תרמ"א מנ"כ הר הזיתים
  כג אדר

 • הרה"ח התמים ר' משה גרונר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה בהרה"ח ר' מרדכי אברהם ישעיה גרונר. נולד ביום י"ב חשון תרצ"ג בירושלים ונפטר בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • התמים הקדוש אהרן יוסף הלברשטם הי"ד ע"ה
  התמים הקדוש אהרן יוסף בן יבלחט"א הרה"ח התמים ר' חנניה סיני דוד הלברשטם הי"ד זכה לקירוב נפלא ואבהי מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ונתחנך על ברכיו הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא ע"ה שקד באהלה של תורה ועסק במסירות ובזריזות בהמבצעים נהרג על קידוש השם בדמי ימיו בן ט"ז שנה בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר'יקותיאל זוסמאן ריבקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר'יקותיאל זוסמאן בהרה"ח ר' שמואל מנחם מענדל ריבקין. נולד בשנת תרע"ב בעיר קלימוביץ ונפטר בשנת ה'תש"נ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' תנחום דונין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' תנחום בהרה"ח ר' ראובן דונין. נפטר בשנת תשמ"ה מנ"כ בחיפה

 • הרה"ח ר' עזריאל יעקב בליקוב ע"ה
  הרה"ח ר' עזריאל יעקב בהרה"ח ר' יוסף שמעיה בליקוב. נפטר בשנת ה'תשמ"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' יעקב עזריאל מרינובסקי ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב עזריאל בהרה"ח ר' נפתלי מרינובסקי נפטר בשנת תשל"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת לאה סאגינור ע"ה
  מרת לאה בת הרה"ח ר' ראובן סאגינור. עבדה את ה' בתמימות ובאמונה מקושרת לכ"ק אדמ"ר נשיא דורנו . נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת חנה פעסיא סגל ע''ה
  מרת חנה פעסיא בת הרה"ח ר' מנחם מענדל סגל נפטרה בשנת תשנ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת אלטא יהודית רייצעס ע"ה
  מרת אלטא יהודית בת הרה"ח ר' משה רייצעס נפטרה בשנת ה'תש"ל מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת שרה פיינא בראפקאווסקי ע"ה
  מרת שרה פיינא בת הרה"ח ר' צבי הירש בראפקאווסקי נפטרה בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת גיטל שניאורסון ע"ה
  מרת גיטל שניאורסון נפטרה בשנת ה'תרפ"ח מנ"כ בהר הזיתים
  כד אדר

 • ילד חיים שלמה זלמן הכהן בריסקי ע"ה
  ילד חיים שלמה זלמן בן יבלח"ט הרה"ח ר' יוסף הכהן בריסקי נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' התמים אלחנן ריבקין ע"ה
  הרה"ח ר' התמים אלחנן בהרה"ח ר' שמואל מנחם מענדל ריבקין נולד בעיר קלימוביץ בנר ג' דחנוכה ה'תרפ"ד ונפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' התמים שמואל טקטוק ע"ה
  הרה"ח ר' התמים שמואל ב''ר יעקב טקטוק נולד בשנת התפר"ב בתוניס, מתלמידי רבי חורי זצ"ל. נפטר בעש"ק בצלילות הדעת ובשיבה טובה, ע"י מיתת נשיקה אחרי אמירת קריאת שמע על המיטה.
  מסר נפשו באה"ק לחנך את בניו בדרך התורה והחסידות, כל ימיו עסק במצוות וגמילות חסדים, עליו נאמר "טוב לשמים וטוב לבריות", מתמיד בתורת הנגלה, הזוהר והחסידות. איש ירא אלוקים.
  נפטר בשנת התשס"ג
 • הרה"ח התמים ר' בנימין הלוי לוין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' בנימין בהרה"ח ר' שרגא פייטל הלוי לוין. רב פעלים בחנוך חסידותי ובענין ופרצת וכ"ו נולד בנוול שברוסיה בנר שמיני של חנוכה ה'תר"פ ונפטר בכפר חב"ד בשנת ה'תשכ"ד מנ"כ צפת

 • הרה"ח ר' שמואל זאסלאווסקי ע"ה
  הרה"ח ר' שמואל בהרה"ח ר' משה דוד זאסלאווסקי נפטר בשנת תש"ה

 • הרה"ח ר' מנחם מענדל נאה ע"ה
  הרה"ח ר' מנחם מענדל בהרה"ח ר' משה צבי נאה. בצעירותו נתפרסם כעילוי . בגיל שמונה עשרה עלה לא"י והשתקע בחברון. היה שם מראשי חסידי חב"ד. לאחר פטירתו של בעל "שדי חמד" עבר לירושלים ועמד בראש כולל חב"ד נולד ביום י"ג אדר בשנת ה'תרכ"ז בעיר נבקאליסק ונפטר בשנת ה'תרצ"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' יקותיאל זלמן וואלעס ע"ה
  הרה"ח ר' יקותיאל זלמן בהרה"ח ר' יוסף בונם וואלעס היה חתנו של כ"ק אדמו"ר האמצעי ונכדו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב נפטר בשנת תרכ"ד מנ"כ ליובאוויטש

 • מרת חנה לאה צירקינד ע"ה
  מרת חנה לאה בת הרה"ח ר' ישראל דוד צבי צירקינד נפטרה בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת חנה העניא פייקין ע"ה
  מרת חנה העניא בת הרה"ח ר' אברהם פייקין נפטרה בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק

 • הרבנית מלכה ששונקין ע"ה
  הרבנית מלכה בת הרה"ח ר' יהודה ליב ששונקין נפטרה בשנת ה'תשל"ו מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת פרידה פרומקין ע"ה
  מרת פרידה בת הרה"ח ר' משה פרומקין נפטרה בשנת תשכ"ו מנ"כ טבריה

 • מרת שרה פייגא וינד ע"ה
  היתה בתו של הגה"ח ר' אברהם חיים נאה זצ"ל, וזוג' של ר' אליעזר וינד מת"א מחסידות בלז, היתה אשה יראת שמים חסידה של הרבי בכל נפשה, היתה בעלת יסורים אבל תמיד היה חיוך על שפתיה ותמיד אמרה - אל דאגה משיח כבר בא, נפטרה בשבוע האחרון לדאבון לב כל מכריה, תהא נפשה צרורה בצרור החיים אמן,
  כה אדר

 • הרה"ח התמים ר' אליהו פיפרנו ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אליהו בן הרב אוסקר פיפרנו היה מראשוני הטנקיסטים באה"ק בצבא כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נולד ביום י' שבט תרצ"ד ונפטר בשנת תשס"ה מנ"כ חלקת חב"ד בלאס אנדזשעלעס דקליפורניה
 • הרה"ח ר' יוסף גזאיל ע"ה
  הרה"ח ר' יוסף בהרה"ח ר' אברהם גזאיל נפטר בשנת תשנ"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר'בן ציון דוד שאפראן ע"ה
  הרה"ח התמים ר'בן ציון דוד בהרה"ח ר' שמעון אליעזר שאפראן היה מהשלוחים הראשונים של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לישיבה תו"ת בצרפת נפטר בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' דב בער נאה ע"ה
  הרה"ח התמים ר' דב בער בהרה"ח ר' יוסף יצחק נאה. נפטר בשנת תשנ"א מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח ר' משה עבדלחק ע"ה
  הרה"ח ר' משה בהרה"ח ר' יוסף עבדלחק נפטר בשנת תשמ"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' שמואל משה בורושנסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמואל משה בהרה"ח ר' יעקב בורושנסקי. נולד ח"י אלול תרצ"ה בעיר מינסק ברוסיא ונפטר בשנת ה'תשל"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' יעקב יהודה מאיעסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב יהודה בהרה"ח ר' חיים נפתלי הערץ מאיעסקי שימש במסירה ונתינה בתור מנהל כעשרים שנה במוסד החינוך "בית רבקה" נפטר בשנת ה'תשל"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' המשפיע ניסן הורביץ ע"ה
  הרה"ח ר' המשפיע ניסן בהרה"ח ר' יחזקאל הורביץ. היה איש חסיד, פעל כל ימיו בתורה ותפלה, ומשפיע דא"ח בביכנ"ס חב"ד ירושלים נפטר בשנת ה'תשכ"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • הילד יוסף מאיר מאלעק ע"ה
  הילד יוסף מאיר בהרה"ח ר' אלי מאלעק נפטר בשנת ה'תשי"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' מנחם נחמן (נאכע) קרסיק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מנחם נחמן (נאכע) בהרה"ח ר' מרדכי שמואל קרסיק בצעירותו למד בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש, אצל כ"ק אדמו"ר הרש"ב בשנת תער"ב נבחר מהז' שלוחים לתו"א שבחברון. נולד בשנת תרנ"ד בעיר בלאפיץ ונפטר בשנת תרצ"ו מנ"כ ברוסיה

 • מרת שרה אפרת ע"ה
  מרת שרה בת הרה"ח ר' אפרים אפרת נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת הדסה פרמן ע"ה
  מרת הדסה בת הרה"ח התמים ר' חיים מאיר פרמן בפקחותה ובמס"נ הסתכנה לחצות גבולת למען הצלת רבים מאחבנ"י לצאת מרוסיא לארצות החופש נהלה בית שרה בפראג ובית רבקה בפריז התמסרה לצד בעלה עשרות שנים באפית מצות שמורה של כפר חב"ד נפטרה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת מרים דרייליך ע"ה
  מרת מרים בת הרה"ח ר' חיים מרדכי דרייליך נפטרה בשנת ה'תש"ס מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת סימה הילביץ ע"ה
  מרת סימה בת הרה"ח ר' ישראל דב הילביץ אשת הרה"ח ר' אלתר ז"ל נולדה ביום ג תמוז תר"ע ונפטרה בשנת תשנ"ב מנ"כ בהר מנוחות

 • מרת מינה זעלדא כהנא ע"ה
  מרת מינה זעלדא בת הרה"ח ר' מנחם נחום כהנא היתה עוסקת בצרכי צבור באמונה בעלת לב טוב ומדות תרומיות נפטרה בדמי ימי'ה כ"ה –כ"ו (בין השמשות) לחדש אדר בכפר חב"ד בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בהר המנוחות
 • מרת אלטע פערל רייכמן ע"ה
  מרת אלטע פערל בת יבלח"ט הרה"ח ר' שמואל מנחם מענדל רייכמן. נולדה ביום יא חשון תשי"ח ונפטרה בשנת תשמ"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת שיינה רטובסקי ע"ה
  מרת שיינה בת הרה"ח ר' צבי יוסף רטובסקי נפטרה בשנת ה'תשמ"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת אסתר הדסה פעווזנער הי"ד ע"ה
  מרת אסתר הדסה בת הרה"ח ר' יצחק פעווזנער הי"ד הובלה עק"ה בשנת תש"ב
 • מרת בתי' מבאברויסק ע"ה
  מרת בתי' בת הרה"ח ר' צבי מבאברויסק נפטרה בשנת תרמ"ו מנ"כ הר הזיתים
  כו אדר

 • הרה"ח ר' ברוך פיך ע"ה
  הרה"ח ר' ברוך בהרה"ח ר' משה פיך. היה מדמויות הידועות בבית הכנסת המיתולוגי של 'מארינה רושצ'ה' ופעל בה גדולות במסירות נפש ממש ורבים נעזרו על-ידו. במשך עשרות שנים שימש כקברן הראשי במלאכובקה ומראשי החברא קדישא של מוסקבה. נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ במלאכובקה

 • הרה"ח התמים ר' יהודה אריה דרוק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יהודה אריה בהרה"ח ר' בנימין דרוק בשנת ה'תשי"א מונה לכהן כמגיד שיעור בישיבת "תומכי תמימים" שהיתה אז בפרדס בלוד. ועסק יחד עם יו"ר צא"ח דאז, הרה"ח ר' ישראל ליבוב, בסיוע לעולי מרוקו שהגיעו להתיישב בכפר חב"ד. מבצעי הרבי תפסו אצלו מקום נכבד. במשך שנים רבות מסר שיעורי חסידות במושב "יד רמב"ם" נולד בירושלים בשנת ה'תרפ"ב נפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' אבא הלוי לוין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אבא בהרה"ח ר' יואל הלוי לוין. מיקירי תושבי כפר חב"ד ומייסדי' פה מפיק מרגליות הרביץ תורה לעדרים והעמיד תלמידים הרבה זיכה את הרבים בקריאת התורה עם דקדוקי' למד בישיבת תומכי תמימים מתוך הדחק בערים קרמנטשוג, נעויל ויטבסק, הומיל היה מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו כיהן גבאי "קרן השנה" מיום הווסדה. נולד בשנת תרע"א בעיר סמרגון ונפטר בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' זכרי' ארי אמסל ע"ה
  הרה"ח ר' זכרי' ארי בהרה"ח ר' אברהם אמסל נפטר בשנת ה'תשל"ה מנ"כ במאנטרעאל
 • ילד יעקב כהנא ע"ה
  ילד יעקב בהרה"ח ר' אברהם יוסף כהנא נפטר בגלות בשנת תש"ב

 • הרה"ח ר' מאיר אורי אורנשטין ע"ה
  הרה"ח ר' מאיר אורי בהרה"ח ר' יעקב אורנשטין שימש ראש כולל חב"ד בארץ הקודש. נפטר בשנת תרפ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חנה מרים אזימוב ע"ה
  מרת חנה מרים בת הרה"ח ר' שלמה לייב אזימוב מאז ילדותה ובעודה בבית הורי' זכתה לקירובים מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. עסקה בצדקה וחסד בעצה ובמעש ובפרט בעזר ליולדות בתור חברת הנהלה פעילה בארגון "שפרה ופועה ובעניני "שמחת כלה" ומסרה נפשה מתוך שמחה לחנך צאצאי' לתורה וחסידות. נפטרה בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת מינה זעלדא כהנא ע"ה
  מרת מינה זעלדא בת הרה"ח ר' מנחם נחום כהנא היתה עוסקת בצרכי צבור באמונה בעלת לב טוב ומדות תרומיות נפטרה בדמי ימי'ה כ"ה –כ"ו (בין השמשות) לחדש אדר בכפר חב"ד בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בהר המנוחות
  כז אדר

 • הרה"ח התמים ר' זאוול איידעלקאפף ע"ה
  הרה"ח התמים ר' זאוול בהרה"ח ר' יונה איידעלקאפף איש צדקה וחסד זכה וזיכה את הרבים שימש כגבאי ביהכנ"ס דישיבת תו"ת ליובאוויטש בברינוא צרפת נפטר בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' משה אליהו הכהן בלעסאפסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה אליהו בהרה"ח ר' שניאור זלמן הכהן בלעסאפסקי נפטר בשנת ה'תשמ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' חיים גורביץ הי"ד ע"ה
  הרה"ח ר' חיים בהרה"ח ר' דוב גורביץ הי"ד נספה על קדה"ש בשנת תש"ב

 • הרה"ח ר' מאיר אורנשטיין ע"ה
  הרה"ח ר' מאיר בהרה"ח ר' יעקב אורנשטיין נפטר בשנת תרפ"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' מאיר סלונים ע"ה
  הרה"ח ר' מאיר בהרה"ח ר' יעקב יוסף חיים סלונים. נפטר בשנת ה'תרע"ב

 • מרת דבורה מלכה גורביץ הי"ד ע"ה
  מרת דבורה מלכה בת הרה"ח גרשון גורביץ הי"ד נספה על קדה"ש בשנת תש"ב

 • מרת יאכנא ווינר ע"ה
  מרת יאכנא בת הרה"ח ר' שואל ווינר נפטרה בשנת תרפ"ב מנ"כ בהר הזיתים
  כח אדר

 • הרה"ח ר' אהרון דוד בליקוב ע"ה
  הרה"ח ר' אהרון דוד בהרה"ח ר' עזריאל יעקב בליקוב נולד ביום ט"ז ניסן תרצ"ג ונפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' שמעון זלצמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמעון בהרה"ח ר' דובער זלצמן זכה לראות את תואר פני כ"ק אדמו"ר הרש"ב ולהתברך מפיו והמשיך להיות מקושר לאדמור"י ליובוויטש עברו עליו הרבה תלאות חיים ברוסיה מתקופת מלחמת העולם הראשונה ואילך ובכל המצבים שמר תורה ומצוות ולא איבד אמונתו בה' לאחר מלחמת העולם השניה התגלגל לטשקנט והיה שם לשוחט. זכה לעלות לארץ הקדש בשנת תש"ן והתיישב בירושלים אף בגיל זקנה מופלגת השכים קום לעבודת הבורא בזריזות וברעננות מופלאה וניצל את יומו בתורה וחסידות. עבד את ה' בשמחה והקרין אמונה ושמחה בכל סביבותיו והיה לדוגמא של חסיד מדורות קודמים נולד בשנת ה'תרס"ג בעיר סמארגון ונפטר בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' חיים אליעזר ליפא לוין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים אליעזר ליפא בהרה"ח ר' אליהו לוין זכה ללמוד בישיבת תומכי תמימים שנדדו במחתרת ברחבי רוסיה נולד בשנת תרס"ג בעיר בוברויסק שביילורוסיה. נפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' צבי אלימלך שפאלטר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' צבי אלימלך בהרה"ח ר' מרדכי גרשון שפאלטר ממקושרי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו היה מסור ונתון לעשות צדקה וחסד ועסק בהתעסקות גדולה להצלת עולי רוסיא נפטר בשנת ה'תשל"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח המשפיע ר' דוד גולדברג ע"ה
  הרה"ח המשפיע ר' דוד בהרה"ח ר' מאיר יחיאל יהודה גולדברג. היה מהדמויות הבולטות של חסידי חב"ד ירושלים למד בישיבת תורת אמת בגבעת שאול, אצל הרה"ח ר' שלמה זלמן הבלין והמשפיע הרה"ח ר' אלתר שימחוביץ. לאחר חתונתו מונה בהמלצת כ"ק אדמו"ר הריי"צ, למשגיח ומשפיע בישיבת תורת אמת, נולד בירושלים בשנת תרע"א ונפטר בשנת ה'תשל"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' שמואל פעווזנער הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמואל בהרה"ח ר' מרדכי פעווזנער הי"ד מגזע הרה"ק ר' מרדכי אחיו של כ"ק אדמו"ר הזקן. היה גבאי של הקופת גמ"ח אצל התמימים.נהרג על קידוש השם בעיר פאטשאפ, בשנת תש"ב
 • הרה"ח ר' משה הורנשטיין ע"ה
  הרה"ח ר' משה בהרה"ח ר' זלמן שאול הורנשטיין. חתנו של כ"ק אדמו"ר המהר"ש נפטר בשנת תש"א מנ"כ באטווצק שבפולין

 • הרה"ח ר' ישראל טובי' וויינשטיין ע"ה
  הרה"ח ר' ישראל טובי' בהרה"ח ר' חיים וויינשטיין נפטר בשנת תרע"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת שיינה רטובסקי ע"ה
  מרת שיינה בת הרה"ח ר' צבי יוסף רטובסקי נפטרה בשנת תשמ"ו מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת הייזא רחל פריימן ע"ה
  מרת הייזא רחל בת הרה"ח ר' אשר פריימן. נפטר בשנת ה'תשמ"א מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת רבקה וילנר ע"ה
  מרת רבקה בת הרה"ח ר' יצחק וילנר נפטרה בשנת תש"ב מנ"כ הר הזיתים
 • מרת אסתר הדסה פעווזנער הי"ד ע"ה
  מרת אסתר הדסה בת הרה"ח ר' יצחק פעווזנער הי"ד . נהרגה על קידוש השם בעיר פאטשאפ בשנת תש"ב

 • מרת פייגל פראדקין הי"ד ע"ה
  מרת פייגל בת הרה"ח ר' משה לייב פראדקין הי"ד נהרגה על קידוש השם בשנת תש"ב
 • הרבנית מוסיה שניאורסאהן ע"ה
  הרבנית מוסיה בת הרה"ח ר' שמרהו נח ברב"ש שניאורסאהן. נפטרה בשנת ה'תרע"ט

 • מרת אסתר שפירא ע"ה
  מרת אסתר שפירא נפטרה בשנת תרנ"ב מנ"כ בהר הזיתים
  כט אדר

 • הרה"ח ר' תמים משה רובין ע"ה
  הרה"ח ר' תמים משה בהרה"ח ר' ישראל אליעזר רובין. איש חסיד היה מעורב עם הבריות מקרב ישראל לאביהם שבשמים ברגשי אהבה עובד ה' מקושר לכ"ק רבותינו נשיאנו. נפטר בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ במאנטרעאל
 • הרה"ח ר' התמים אברהם יצחק שאולזון ע"ה
  הרה"ח ר' התמים אברהם יצחק בהרה"ח ר' אלטר חיים פרץ שאולזון נפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • הילד נתנאל קריימאן ע"ה
  הילד נתנאל בהרה"ח ר' נחמן בער שיחי קריימאן ונפטר בשנת תשנ"ב מנ"כ חלקת חב"ד בלאס אנדזשעלעס דקליפורניה

 • הרה"ח ר' התמים רפאל שניאור מילער ע"ה
  הרה"ח ר' התמים רפאל שניאור בהרה"ח ר' צבי דוב מילער נפטר בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הבחור התמים זוסמאן פראדקין הי"ד ע"ה
  הבחור התמים זוסמאן בהרה"ח ר' גרשון פראדקין הי"ד נהרג על קידוש השם בשנת תש"ב

 • הבחור התמים גרשון פראדקין הי"ד ע"ה
  הבחור התמים גרשון בהרה"ח ר' זוסמאן פראדקין הי"ד נהרג על קידוש השם בשנת תש"ב

 • הבחור התמים נחמי פראדקין הי"ד ע"ה
  הבחור התמים נחמי בהרה"ח ר' זוסמאן פראדקין הי"ד נהרג על קידוש השם בשנת תש"ב

 • הרה"ח ר' התמים יקותיאל זלמן לעווין ע"ה
  הרה"ח ר' התמים יקותיאל זלמן בהרה"ח ר' יהודה לעווין מחשובי התמימים ברוסיא חינך ילדיו בדרכי החסידות במס"נ ממש ונאסר והוגלה לעשר שנות עבודת פרך מקושר לבית חיינו עד יומו האחרון נפטר בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר שניאור זלמן הלוי עפשטיין ע"ה
  הרה"ח ר שניאור זלמן בהרה"ח ר' שמואל לייב הלוי עפשטיין נפטר בשנת תרפ"א מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' לוי יצחק הכהן ע"ה
  הרה"ח ר' לוי יצחק הכהן נפטר בשנת תרס"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת פרומא טשערנו גארדאן ע"ה
  מרת פרומא טשערנו בת הרה"ח ר' מיכאל גארדאן. מסרה נפשה לגדל בני' בדרך התורה ביתה פתוח לרוחה עסקה במצות ביקור במצות ביקור חולים וצדקה נפטרה בשנת ה'תשמ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הנערה לאה מינדל גערליצקי ע"ה
  הנערה לאה מינדל בת יבלח"ט הרה"ח התמים ר' אברהם יצחק ברוך גערליצקי נפטרה בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'