א תשרי

 • הרה''ח התמים ר' שניאור זלמן גוראריה ע''ה
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן בהרה"ח התמים ר' נתן גוראריה. זכה לראות ולהיראות ולהתברך משלשה מרבוה"ק מסור ונתון בכל נימי נפשו לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ שכתב אליו ידעתי והנני מתבשר מגודל התקשרותו אלי ולכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו שהי איש אמונו וישיש ביתו.זכה לקירובים מיוחדים ולתיבה יתירה מהן הצליח במילוי שליחיות שונות בדעת ובנחישות לנצח נגד כל מניעות ועיכובים מבית ומחוץ כדי למלאות רצונם הק' פזר מכספו להדפסת הספרים של כל רבוה"ק היה חבר בהנהלה הדאשית דאגו"ח העולמית וחבר פעיל בהנהלת מל"ח קה"ת תות"ל ועד המסדר ממיסדי ועד רבני ליובאוויטש. נולד ביום כ"ה כסלו תרע"ב בקרמנצוג. ונפטר בשנת ה'תשס"ד . מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' מנחם מענדל קונין ע"ה
  הרה"ח ר' מנחם מענדל בהרה"ח ר' ברוך מרדכי קונין נפטר בשנת ה'תשכ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח הרה"ת ר' יוסף ראובן דובקין הי"ד ע"ה
  הרה"ח הרה"ת ר' יוסף ראובן דובקין הי"ד נרצח ע"י הגרמנים בשנת תש"ב
 • מרת ליבה (לינדה) וועג ע"ה
  מרת ליבה (לינדה)בת הרה"ח ר' ברוך וועג. ביתה הי' פתוח לרווחה לאורחים והי' בית וועד לשלוחי המלך ואנ"ש . עסקה למען תיקון ושיפוץ המקוה טהרה בשכונת קראון הייטס. נפטרה בשנת ה'תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת רחל בייץ ע"ה
  מרת רחל בת הרה"ח ר' שלמה זלמן בייץ. נפטרה בשנת ה'תש"ס מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן גוראריה ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן בהרה"ח התמים ר' נתן גוראריה. זכה לראות ולהיראות ולהתברך משלשה מרבוה"ק מסור ונתון בכל נימי נפשו לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ שכתב אליו ידעתי והנני מתבשר מגודל התקשרותו אלי ולכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו שהי איש אמונו וישיש ביתו.זכה לקירובים מיוחדים ולתיבה יתירה מהן הצליח במילוי שליחיות שונות בדעת ובנחישות לנצח נגד כל מניעות ועיכובים מבית ומחוץ כדי למלאות רצונם הק' פזר מכספו להדפסת הספרים של כל רבוה"ק היה חבר בהנהלה הדאשית דאגו"ח העולמית וחבר פעיל בהנהלת מל"ח קה"ת תות"ל ועד המסדר ממיסדי ועד רבני ליובאוויטש. נולד ביום כ"ה כסלו תרע"ב בקרמנצוג. ונפטר בשנת ה'תשס"ד . מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' יצחק צבי גרטנר ע"ה
  הרה"ח ר' יצחק צבי בהרה"ח ר' חנוך הניך גרטנר נפטר בשנת תשמ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' מנחם מענדל קונין ע"ה
  הרה"ח ר' מנחם מענדל בהרה"ח ר' ברוך מרדכי קונין נפטר בשנת ה'תשכ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח הרה"ת ר' יוסף ראובן דובקין הי"ד ע"ה
  הרה"ח הרה"ת ר' יוסף ראובן דובקין הי"ד נרצח ע"י הגרמנים בשנת תש"ב

 • מרת ליבה (לינדה) וועג ע"ה
  מרת ליבה (לינדה)בת הרה"ח ר' ברוך וועג. ביתה הי' פתוח לרווחה לאורחים והי' בית וועד לשלוחי המלך ואנ"ש . עסקה למען תיקון ושיפוץ המקוה טהרה בשכונת קראון הייטס. נפטרה בשנת ה'תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת רחל בת הרה"ח ר' שלמה זלמן בייץ ע"ה
  מרת רחל בת הרה"ח ר' שלמה זלמן בייץ. אשת הרה"ח התמים ר' משה ז"ל נפטרה בשנת ה'תש"ס מנ"כ בהר הזיתים
  ב תשרי

 • הרה"ח ר' מרדכי מענדל קדנר ע"ה
  הרה"ח ר' מרדכי מענדל קדנר. נולד בשנת תרס"ד בעיר ניקולייב נפטר בשנת ה'תשמ"ו מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' אלקנה פינחם גיטמאן ע"ה
  הרה"ח ר' אלקנה פינחם בהרה"ח ר' יהושע גיטמאן. נפטר בשנת ה'תשל"ד מחשובי חסידי חב"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' יהושע אליהו וואלאסאוו ע"ה
  הרה"ח ר' יהושע אליהו בהרה"ח ר' שלום פייבש וואלאסאוו. נפטר בשנת ה'תשכ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' יוסף יצחק נאה ע"ה
  הרה"ח ר' יוסף יצחק בהרה"ח ר' מנחם מנדל נאה. נפטר בשנת ה'תש"י מנ"כ בהר המנוחות
 • הרה"ח ר' שלמה רוזנמוטר הי"ד ע"ה
  הרה"ח ר' שלמה בהרה"ח ר' מנחם מענדל רוזנמוטר הי"ד נולד בשנת תרפ"ג בלודז' נהרג בשנת תש"ד באושוויץ
 • מרת דבורה רוזנמוטר הי"ד ע"ה
  מרת דבורה בת הרה"ח ר' בערל רוזנמוטר הי"ד נולדה בשנת תרס"ב ונהרגה בשנת תש"ד באושוויץ
 • מרת רשכה רוזנמוטר הי"ד ע"ה
  מרת רשכה בת הרה"ח ר' מנחם מענדל רוזנמוטר הי"ד נולדה בשנת תר"צ ונהרגה בשנת תש"ד באושוויץ
 • מרת פייגא רוזנמוטר הי"ד ע"ה
  מרת פייגא בת הרה"ח ר' מנחם מענדל רוזנמוטר הי"ד נולדה בשנת תרצ"ד ונהרגה בשנת תש"ד באושוויץ
 • מרת רבקה רוזנמוטר הי"ד ע"ה
  מרת רבקה בת הרה"ח ר' מנחם מענדל רוזנמוטר הי"ד נולדה בשנת תרפ"ח ונהרגה בשנת תש"ד באושוויץ
 • מרת חוה רוזנמוטר הי"ד ע"ה
  מרת חוה בת הרה"ח ר' מנחם מענדל רוזנמוטר הי"ד נולדה בשנת תרפ"ה ונהרגה בשנת תש"ד באושוויץ
 • הרבנית שיינה שניאורסאהן הי"ד ע"ה
  הרבנית שיינה בת אדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסאהן הי"ד. בתו הצעירה של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ הובלה לכבשונות בשנת תש"ג בטרבלינקה נולדה כא טבת תרס"ד בליובאוויטש
 • מרת רייזל רוזנמוטר הי"ד ע"ה
  מרת רייזל בת הרה"ח ר' מנחם מענדל רוזנמוטר הי"ד ונהרגה בשנת תש"ג באושוויץ
 • הרה"ח ר' מרדכי מענדל קדנר ע"ה
  הרה"ח ר' מרדכי מענדל קדנר. נולד בשנת תרס"ד בעיר ניקולייב נפטר בשנת ה'תשמ"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' אלקנה פינחם גיטמאן ע"ה
  הרה"ח ר' אלקנה פינחם בהרה"ח ר' יהושע גיטמאן. נפטר בשנת ה'תשל"ד מחשובי חסידי חב"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' יהושע אליהו וואלאסאוו ע"ה
  הרה"ח ר' יהושע אליהו בהרה"ח ר' שלום פייבש וואלאסאוו. נפטר בשנת ה'תשכ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' יוסף יצחק נאה ע"ה
  הרה"ח ר' יוסף יצחק בהרה"ח ר' מנחם מנדל נאה. נפטר בשנת ה'תש"י מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח ר' שלמה רוזנמוטר הי"ד ע"ה
  הרה"ח ר' שלמה בהרה"ח ר' מנחם מענדל רוזנמוטר הי"ד נולד בשנת תרפ"ג בלודז' נהרג בשנת תש"ד באושוויץ

 • הרה"ח התמים ר' יוסף חיים הלוי גורעוויטש ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יוסף חיים בהרה"ח ר' שלום הלוי גורעוויטש איש הורביץ

 • הרבנית שיינה שניאורסאהן ע"ה
  הרבנית שיינה בת אדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסאהן הי"ד. בתו הצעירה של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ הובלה לכבשונות בשנת תש"ג בטרבלינקה נולדה כא טבת תרס"ד בליובאוויטש
  ג תשרי

 • הרה"ח התמים ר' מתתיהו אריה ויינגרטן הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מתתיהו אריה בהרה"ח ר' אברהם ויינגרטן הי"ד. זכה להיות מהטנקיסטן הראשונים של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד ב'טו חשון תשי"ג בניו הייבן ונפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' שלום דובער נאטיק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלום דובער בהרה"ח ר' שמואל נאטיק. ממקושרי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו כיתת רגליו יותר מארבעים שנה עבור החזקת ישיבת תו"ת ליובאוויטש בברינוא, צרפת. פעל רבות לחינוך ילדי ישראל לתומ"צ. נולד בשנת תרפ"ג בעיר קאפוסט ונפטר בשנת ה'תשס"ב מנ"כ צפת
 • הרה"ח התמים ר' אברהם דוד טענענהויז ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם דוד בהרה"ח ר' ישראל טענענהויז. בעל מדות טובות רודף צדקה וחסד אהוב על הבריות ומילא זמנו הפנוי בת"ת היה מנהיג רוחני בבטהורסט נ.ב. וסביבותיה ואח"כ מחנך במאנטרעאל עסק במבצעים מתחילת נשיאותו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ובמיוחד במבצע תפילין. נפטר בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ במאנטרעאל
 • הרה"ח התמים ר' נחום בהרה"ח ר' אליעזר מרדכי טרבניק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' נחום בהרה"ח ר' אליעזר מרדכי טרבניק. בכל זמן ובכל מצב עסק בהרבצת תורה וחסידות כך נהג גם בשעת רדיפות הקומוניסטים כך גם בשבתו במחנה עבודה סיבירי במשך כמה שנים וכך גם בנדודיו בצרפת ובישראל . במשך כעשר שנים שימש כרבו של כפר חב"ד, נולד בשנת תרס"ד בעיר ליקושוי שהליטא ונפטר בשנת תשמ"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' גדלי פלוסקלבסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' גדלי בהרה"ח ר' ראובן פלוסקלבסקי. מראשוני תושבי כפר חב"ד נפטר בשנת ה'תשמ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח הרה"ת ר' אליעזר דבוסקין הי"ד ע"ה
  הרה"ח הרה"ת ר' אליעזר בהרה"ח ר' מאיר דבוסקין הי"ד היה מראשוני ה'תמימים וכיהן כרב וראש ישיבה בעיר חרסון נהרג על קידוש ה' בתוך בית הכנסת "בערגוואי שול" בחרסון. בתוכו היו תשעה יהודים ובתוכם הוא ורעייתו נולד בשנת תרמ"ב בעיר צ'עצ'רסק ונהרג על קידוש השם בשנת תש"ב מנ"כ בעיר קראלעוויץ
 • מרת חיה שרה רחל ליסבאן ע"ה
  מרת חיה שרה רחל בת הרה"ח ר' חיים יוסף שלמה ליסבאן נפטרה בשנת תשנ"ח מנ"כ חלקת חב"ד בלאס אנדזשעלעס דקליפורניה
 • מרת שרה בלושטיין ע"ה
  מרת שרה בת הרה"ח ר' אלקנה בלושטיין. נפטרה בשנת ה'תשל"ט מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת שרה איסרוב ע"ה
  מרת שרה בת הרה"ח ר' ראובן איסרוב. נפטרה בשנת ה'תשל"ט מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת טויבע רבקה דבוסקין הי"ד ע"ה
  מרת טויבע רבקה דבוסקין הי"ד נולדה בשנת תרמ"ד בעיר קאמיי שבליטא ונהרגה על קידוש השם בשנת תש"ב מנ"כ בעיר קראלעוויץ
 • הרבנית הצדקנית דבורה לאה בת רבי שניאור זלמן מלדי כ"ק אדמו"ר הזקן ע"ה
  הרבנית הצדקנית דבורה לאה בת רבי שניאור זלמן מלדי כ"ק אדמו"ר הזקן. ואמו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק. בקשתה האחרונה מאביה היתה שיחנך וידריך את בנה יחידה. רבנו הזקן הבטיח לה למלא את בקשתה ואמר לה: בנן מנחם נוחם הוא לי , נוחם יהי' לך ונוחם יהי' לישראל נפטרה בשנת תקנ"ג ומנוחתה כבוד בעיר בליאזנא
 • מרת פאיה בוראווסקי ע''ה
  מרת פאיה בת הרה"ח התמים ר' שינאור זלמן משה בוראווסקי
  נפטרה בשנת תשמ"ג מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' שלום דובער נאטיק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלום דובער בהרה"ח ר' שמואל נאטיק. ממקושרי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו כיתת רגליו יותר מארבעים שנה עבור החזקת ישיבת תו"ת ליובאוויטש בברינוא, צרפת. פעל רבות לחינוך ילדי ישראל לתומ"צ. נולד בשנת תרפ"ג בעיר קאפוסט ונפטר בשנת ה'תשס"ב מנ"כ צפת
 • הרה"ח התמים ר' מתתיהו אריה ויינגרטן הי"ד. ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מתתיהו אריה בהרה"ח ר' אברהם ויינגרטן הי"ד. זכה להיות מהטנקיסטן הראשונים של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד ב'טו חשון תשי"ג בניו הייבן ונפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' אברהם דוד טענענהויז ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם דוד בהרה"ח ר' ישראל טענענהויז. בעל מדות טובות רודף צדקה וחסד אהוב על הבריות ומילא זמנו הפנוי בת"ת היה מנהיג רוחני בבטהורסט נ.ב. וסביבותיה ואח"כ מחנך במאנטרעאל עסק במבצעים מתחילת נשיאותו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ובמיוחד במבצע תפילין. נפטר בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ במאנטרעאל
 • הרה"ח ר' דוד ואזנה ע"ה
  הרה"ח ר' דוד בן הרב יעקב ואזנה נפטר בשנת תשמ"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' נחום טרבניק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' נחום בהרה"ח ר' אליעזר מרדכי טרבניק. בכל זמן ובכל מצב עסק בהרבצת תורה וחסידות כך נהג גם בשעת רדיפות הקומוניסטים כך גם בשבתו במחנה עבודה סיבירי במשך כמה שנים וכך גם בנדודיו בצרפת ובישראל . במשך כעשר שנים שימש כרבו של כפר חב"ד, נולד בשנת תרס"ד בעיר ליקושוי שהליטא ונפטר בשנת תשמ"ד מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' גדלי פלוסקלבסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' גדלי בהרה"ח ר' ראובן פלוסקלבסקי. מראשוני תושבי כפר חב"ד נפטר בשנת ה'תשמ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח הרה"ת ר' אליעזר דבוסקין ע"ה
  הרה"ח הרה"ת ר' אליעזר בהרה"ח ר' מאיר דבוסקין (ציצרסקר) הי"ד היה מראשוני ה'תמימים וכיהן כרב וראש ישיבה בעיר חרסון נהרג על קידוש ה' בתוך בית הכנסת "בערגוואי שול" בחרסון. בתוכו היו תשעה יהודים ובתוכם הוא ורעייתו נולד בשנת תרמ"ב בעיר צ'עצ'רסק ונהרג על קידוש השם בשנת תש"ב מנ"כ בעיר קראלעוויץ

 • מרת חיה שרה רחל ליסבאן ע"ה
  מרת חיה שרה רחל בת הרה"ח ר' חיים יוסף שלמה ליסבאן נפטרה בשנת תשנ"ח מנ"כ חלקת חב"ד בלאס אנדזשעלעס דקליפורניה
 • מרת שרה בלושטיין ע"ה
  מרת שרה בת הרה"ח ר' אלקנה בלושטיין. נפטרה בשנת ה'תשל"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת שרה איסרוב ע"ה
  מרת שרה בת הרה"ח ר' ראובן איסרוב. נפטרה בשנת ה'תשל"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת טויבע רבקה דבוסקין הי"ד ע"ה
  מרת טויבע רבקה דבוסקין הי"ד נולדה בשנת תרמ"ד בעיר קאמיי שבליטא ונהרגה על קידוש השם בשנת תש"ב מנ"כ בעיר קראלעוויץ

 • הרבנית הצדקנית דבורה לאה בת רבי שניאור זלמן מלדי כ"ק אדמו"ר הזקן. ע"ה
  הרבנית הצדקנית דבורה לאה בת רבי שניאור זלמן מלדי כ"ק אדמו"ר הזקן. ואמו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק. בקשתה האחרונה מאביה היתה שיחנך וידריך את בנה יחידה. רבנו הזקן הבטיח לה למלא את בקשתה ואמר לה: בנן מנחם נוחם הוא לי , נוחם יהי' לך ונוחם יהי' לישראל נפטרה בשנת תקנ"ג ומנוחתה כבוד בעיר בליאזנא

 • מרת פיה בוראווסקי ע"ה
  מרת פיה בת הרה"ח התמים ר' שינאור זלמן משה בוראווסקי נפטרה בשנת תשמ"ג מנ"כ בהר הזיתים
  ד תשרי

 • הרה"ח ר' יוסף אליהו דייטש ע"ה
  הרה"ח ר' יוסף אליהו בהרה"ח ר' מתתיהו דייטש. היה מגדולי יקירי ירושלים גאון בתורת הנגלה והחסידות, ומיוחד במינו במעשי צדקה וחסד באופן של מתן בסתר בהיקף רחב נפטר בשנת ה'תשמ"ד מחשובי חסידי חב"ד ירושלים מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' משה יוסף ניימארק ע"ה
  הרה"ח ר' משה יוסף בהרה"ח ר' אברהם אליהו ניימארק. מסר נפשו על קדושת התורה שמר גחלת חסידות בגלות רוסיא. נפטר בשנת ה'תשמ"ד מנ"כ במאנטרעאל
 • הרה"ח ר' יוסף אליהו דייטש ע"ה
  הרה"ח ר' יוסף אליהו בהרה"ח ר' מתתיהו דייטש. היה מגדולי יקירי ירושלים גאון בתורת הנגלה והחסידות, ומיוחד במינו במעשי צדקה וחסד באופן של מתן בסתר בהיקף רחב נפטר בשנת ה'תשמ"ד מחשובי חסידי חב"ד ירושלים מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' משה יוסף ניימארק ע"ה
  הרה"ח ר' משה יוסף בהרה"ח ר' אברהם אליהו ניימארק. מסר נפשו על קדושת התורה שמר גחלת חסידות בגלות רוסיא. נפטר בשנת ה'תשמ"ד מנ"כ במאנטרעאל
 • הרה"ח ר' ירחמיאל חאדאס ע"ה
  הרה"ח ר' ירחמיאל בהרה"ח ר' בצלאל חאדאס נפטר בשנת תשכ"ב מנ"כ הסאמרקאנד בריה"מ
  ה תשרי

 • הרה"ח ר' ישראל צבי קורנבליט ע"ה
  הרה"ח ר' ישראל צבי בן הרה"ח ר' משה לייב קורנבליט. נפטר בשנת תשס"ג מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' יחזקאל חנוך הענאך לאננסאס ע"ה
  הרה"ח ר' יחזקאל חנוך הענאך בהרה"ח ר' שמואל מנחם מענדל לאננסאס. נפטר בשנת ה'תש"ס מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' אהרן פריימן ע"ה
  הרה"ח ר' אהרן בהרה"ח ר' אברהם יצחק פריימן. נפטר בשנת ה'תשל"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' התמים אברהם מאיר הכהן זרחי ע"ה
  הרה"ח ר' התמים אברהם מאיר בהרה"ח ר' חיים צבי הירש הכהן זרחי. ממצויני התמימים בישיבות תו"ת בגולה ברוסיא ולמד מתוך מס"נ מסר נפשו לחנן בניו ובנותיו בדרכי החסידים והחסידות נפטר בשנת ה'תשל"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' מרדכי שניאורסאהן ע"ה
  הרה"ח ר' מרדכי בן כ"ק רבי ברוך שלום שניאורסאהן. נכדו של כ"ק אדמו"ר צמח צדק מונה לרבה של העיר ויטבסק בהיותו צעיר לימים נפטר בשנת תרס"ח מנ"כ בעיר ויטבסק
 • הרה"ח ר' נחום היילמאן ע"ה
  הרה"ח ר' נחום בהרה"ח ר' אליקום היילמאן. נפטר בשנת ה'תרס"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת סילווא גאלדא באטניק ע"ה
  מרת סילווא גאלדא בת הרה"ח ר' מאיר יוסף גאטניק. עסקה במבצעי קודש של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטרה בשנת ה'תש"מ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת בתיה חן ע"ה
  מרת בתיה בת הרה"ח ר' התמים שמואל חן נכדת הרה"ח ר' מאיר שמחה חן. מגדולי חסידי חב"ד נפטרה בשנת תשמ"ב מנ"כ בהר הזיתים
 • חנה בת מסעודה זל
  ה בתישרי יום קבורתה ת נ צ ב ה לעילוי נישמתה שיגידו עליה קדיש בתאריך הזה בתודה מראש
 • הרה"ח התמים ר' בערל גרודקא ע"ה
  הרה"ח התמים ר' בערל גרודקא ע"ה מחשובי חסידי חב"ד בלוד. ר' בער'ל היה עוסק יום יום ב'מבצע תפילין' בכל המוסכים בעיר לוד ובבתי הספר והתיכונים. "לא היה אחד שיכול היה לסרב לו כשביקש להניח תפילין", נפטר בשנת תשס"ז

 • הרה"ח ר' ישראל צבי קורנבליט ע"ה
  הרה"ח ר' ישראל צבי בן הרה"ח ר' משה לייב קורנבליט. נפטר בשנת תשס"ג מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' יחזקאל חנוך הענאך לאננסאס' ע"ה
  הרה"ח ר' יחזקאל חנוך הענאך בהרה"ח ר' שמואל מנחם מענדל לאננסאס. נפטר בשנת ה'תש"ס מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' אהרן פריימן ע"ה
  הרה"ח ר' אהרן בהרה"ח ר' אברהם יצחק פריימן. נפטר בשנת ה'תשל"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' התמים אברהם מאיר הכהן זרחי ע"ה
  הרה"ח ר' התמים אברהם מאיר בהרה"ח ר' חיים צבי הירש הכהן זרחי. ממצויני התמימים בישיבות תו"ת בגולה ברוסיא ולמד מתוך מס"נ מסר נפשו לחנן בניו ובנותיו בדרכי החסידים והחסידות נפטר בשנת ה'תשל"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' מרדכי בן כ"ק רבי ברוך שלום שניאורסאהן. נכדו של כ"ק אדמו"ר צמח צדק
  הרה"ח ר' מרדכי בן כ"ק רבי ברוך שלום שניאורסאהן. נכדו של כ"ק אדמו"ר צמח צדק מונה לרבה של העיר ויטבסק בהיותו צעיר לימים נפטר בשנת תרס"ח מנ"כ בעיר ויטבסק
 • הרה"ח ר' נחום היילמאן ע"ה
  הרה"ח ר' נחום בהרה"ח ר' אליקום היילמאן. נפטר בשנת ה'תרס"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת מרים פלאטניק ע"ה
  מרת מרים בת הרה"ח ר' משה פלאטניק נפטרה בשנת תשס"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת רחל גודין ע"ה
  מרת רחל בת הרה"ח ר' חיים בנימין גודין נפטרה בשנת תשנ"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת סילווא גאלדא גאטניק ע"ה
  מרת סילווא גאלדא בת הרה"ח ר' מאיר יוסף גאטניק. עסקה במבצעי קודש של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטרה בשנת ה'תש"מ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת בתיה חן ע"ה
  מרת בתיה בת הרה"ח ר' התמים שמואל חן נכדת הרה"ח ר' מאיר שמחה חן. מגדולי חסידי חב"ד נפטרה בשנת תשמ"ב מנ"כ בהר הזיתים


 • הרב בן ציון ליפסקר ע"ה
  שליח הרבי כרב העיר ערד.
  ו תשרי

 • הרה''ח זאב ב''ר נפתלי שמואל שילדקרויט ע''ה
  בשנת ת ש נ ' ' ד
 • הרה"ח התמים ר' שמואל לייב פרוס ע"ה
  הרה"ח התמים איש מסירות-הנפש ר' שמואל לייב בהרה"ח ר' אברהם דובער (מולע) פרוס ומאז ילדותו התחנך בישיבות "תומכי-תמימים" בפולוצק, נעוול וויטבסק. זכה להתאבק בצלם של גדולי החסידים ולהיות 'מקבל' ו'מושפע' מובהק שלהם: הרה"ח ר' זלמן-משה היצחקי, הרה"ח ר' ניסן נעמנוב, הרה"ח ר' איצ'ה דער מתמיד, הרה"ח ר' פרץ מוצ'קין, הרה"ח ר' יצחק רסקין ועוד. נולד ביום ט' באלול תרע"ה בעיר הורודוק, נפטר בשנת תשס"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' אריה לייב עובדיה וויס ע"ה
  הרה"ח ר' אריה לייב עובדיה וויס שימש גגבאי בבית הכנסת 'היכל פנחס' בביתר. נפטר בשנת תשס"ו מנ"כ בהר מנוחות

  י תשרי


 • הרה"ח הרה"ג חיים זאב שטיינאך נפטר ביום כיפור תשס"ב
 • מרת רבקה ליבוב
  מרת רבקה בת הרה"ח ר' יוסף אליעזר ליבוב.אשת הרה"ח ר' ישראל ז"ל אשת חיל עטרת בעלה בפעילות והתפתחות מוסדות צעירי אגודת חב"ד בארה"ק במשך עשרות בשנים בצדקה וחסד נפטרה בשנת תשמ"ה מנ"כ בהר הזיתים פרושים חב"ד
  יא תשרי

 • הרה"ח ר' עזריאל שלום חיים ברוך בהרה"ח ר' שלמה זלמן לפקיבקר ע"ה
  הרה"ח ר' עזריאל שלום חיים ברוך לפקיבקר נפטר בשנת תשי"ז ומנ"כ בהר המנוחות בחלקת הרבנים
  יב תשרי

 • ההרה"ח התמים ר' מאיר פריימן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מאיר בהרה"ח ר' אהרון פריימן. היה מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בלב ונפש. בנה את בית הכנסת "נחום –יצחק" בכפר חב"ד והשקיע בו את מיטב כספו. היה איש חסד. "אומר מעט ועושה הרבה". היה מזכיר בוועד כפר חב"ד במסירות הוציא לפועל את כל ענייני הכפר. בעשר שנות חייו האחרונות היה מנהל "רשת בתי ספר "אהלי יוסף יצחק" ליובאוויטש נולד ב'כא טבת תש"ה בירושלים ונפטר בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • תמונת הרב מאיר פריימן ע"ה
  יש להוסיף: ניהל את מבצע ס''ת הראשון לילדי ישראל, שימש כרב ומנהל מכללת 'בית רבקה' [לפני שנתמנה למנהל הרשת]

 • הרה"ח יוסף אלפרוביץ
  נלב"ע לאחר יסורים בשנת תשנ"ח.
  נודע לכל במידת החסד שהיתה אצלו ללא גבול, כל ימיו דאג לעשות טובה ליהודי , היה אוזן קשבת להרבה גלמודים, איש תמים וישר, אציל ובעל נפש.
  זכה לקירובים רבים מהרבי בהיותו סוכן הנסיעות של אנ"ש וכמארגן הצ'רטרים הראשונים לרבי.
  עסק בצרכי צבור באמונה ולקח על עצמו עול כספי של הצבור מתוך אחריות למוסדות הרבי.
  זכור לרבים כאדם מיוחד ובעל נפש רחבה.
  ת.נ.צ.ב.ה
  יג תשרי

 • חי'ה שרה רויטבלאט
  אשת הרה"ח ר' אליהו חיים רויטבלאט, בת האדמו"ר משעדליץ. מנוחתה כבוד ליד הציון הקדוש
 • הרה"ח ר' נפתלי ע"ה קרביצקי
  מסר נפשו על שמירת היהדות מעבר למסך הברזל, קידש שם שמים כאיש מדע שומר מצוות, היה מסור ונתון בלב ונפש לרבי, ובהוראת הרבי התיישב בנחלת הר חב"ד וניהל שם במסירות קרן גמ"ח. איש נעים הליכות אהוב ומקובל על הבריות.
  טו תשרי

 • הרה"ח ר' שמואל בוגרד ע"ה
  הרה"ח ר' שמואל בן הרב ר' חיים אהרון ע"ה. נולד ב- תרצ"ח שימש כרב ושו"ב בעיר הרצלי'ה. פעל כל ימיו להפצת היהדות במקום במסירות נפש ומתוך ענוה והצנע לכת. זכה שהרבי כינהו "איז פון אונזרע רבנים" ("הוא מהרבנים שלנו") . נפטר מיד בצאתו מהסוכה בליל יום-טוב הראשון של סוכות בשנת תשס"ח. אופן הסתלקותו הי'ה לפלא, שכן הודיע לב"ב מתי ילך לעולמו ומה יעשה לפני פטירתו וכך הוה. מנ"כ בחלקת אבות בהר הזיתים.
 • הר"ח ר' שמואל בוגרד ע"ה
  הר"ח הר' שמואל בוגרד בן הר' חיים אהרון, נולד בשנת תרצ"ח, שימש כרב ושו"ב בעיר הרצליה. פעל כל ימיו להפצת יהדות במקום במסירות נפש מתוך ענווה והצנע לכת. זכה שהרבי כינהו בביטוי נדיר:"איז פון אונדרע רבנים" (הוא מהרבנים שלנו). נפטר בצאתו מהסוכה בליל יו"ט של סוכות שנת תשס"ח.
  טז תשרי

 • הרה"ח ר' זלמן מרדכי לוין ע"ה
  הרה"ח ר' זלמן מרדכי בהרה"ח אלי'הו(אלי' פריצ'ר)
  נפטר ט"ז תשרי תשס"ז
 • החזן הרב משה טלישבסקי ע''ה
  החזן הרה"ח ר' משה טלישבסקי ע"ה מקראון הייטס, במהלך יום טוב ראשון של חג הסוכות. הרב טלישבסקי נודע בתור "החזן של הרבי", והיתה לו את הזכות לשיר את הניגון הידוע "שייבנה" במהלך התוועדויות של הרבי, וכן להדליק את הנרות בחנוכה ולעבור לפני התיבה בשבת בראשית

  יז תשרי

 • מרת אטל יהודית ע''ה ריבקין
  מרת אטל יהודית בת הרה"ח ר' צבי ריבקין אשת חייל עטרת בעלה. גידלה במסירות את ילדיה והחדירה בהם אהבת התורה ויראת ה'.
  הייתה מסורה למבצעיו הקדושים של הרבי ובמיוחד התמידה במבצע נש"ק.
  נפטרה בשם טוב ובטרם עת (בגיל נ"ח) י"ז תשרי, ב' דחוה"מ סוכות, תשנ"ג. מנ"כ בהר הזיתים
  יהי זכרה ברוך
  ת. נ. צ. ב. ה.
 • מרת נעמי ע''ה ברין
  מרת נעמי ע"ה בת אברהם יעקב שיחי' ברין אשת חיל עטרת בעלה .גידלה במסירות את ילדיה והתפללה במסירות נפש גם בסוף ימיה מתוך ייסורים.נא אמרו משניות ותהילים לעילוי נשמתה.
  נפטרה בי"ז תשרי התשע"א.
  יהי זכרה ברוך. ת.נ.צ.ב.ה.
  יח תשרי

 • הרה"ח התמים ר' רפאל נחמן הכהן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' רפאל נחמן בהרה"ח ר' ברוך שלום הכהן. למד בתומכי תמימים בליובאוויטש דליובאוויטש היה מקושר לכ"ק אדמו"ר הרש"ב ולכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ (וזכה לשמשם) ולכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. שימש כמלמד תשב"ר במשך כשלושים שנה. היה בגלות באזור בקוטב בצפוני במשך כמה שנים עבור יהדות. השאיר אחריו דוד ישרים יבורך הולכים בדרך התורה והמצוה. נולד כה' שבט ה'תרנ"ז בעיר רודניא. ונפטר בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חיה ענת פליישר ע"ה
  אשת ר' עמית פליישר, ייבדל לחיים ארוכים, מנהל מוסדות החינוך של חב"ד נס ציונה.
  זכתה להרים ולנהל מתוך דאגה עצומה את מעונות היום של חב"ד נס ציונה, כאשר עשרות ילדי נס ציונה מתחנכים על ברכיה. סייעה רבות למפעלי נשות חב"ד נס ציונה. יהי זכרה ברוך


  כג תשרי

 • הנער הת' יוסף יצחק גורליק ע"ה
  נולד בשמח"ת תש"ל בשעה 7:30 בבוקר, ברוסיה הסובייטית. נלב"ע בשמח"ת תשמ"ב בשעה 7:30 בבוקר באה"ק. היה מהתלמידים המצויינים בתלמוד תורה חב"ד בנחלת הר חב"ד. בן להוריו - יבדלו לחיים טובים וארוכים - הרב שלוםד-ובער ומרת שרה רבקה שיחיו גורליק
  כה תשרי

 • ר' חיים נפתלין
  עבד במדרשיית פרדס חנה, ואח"כ כיהן כרב בגרמניה
 • הרבנית שרה רחל הרצל ע"ה
  אשת הגה"ח ישעיהו הרצל שליט"א, רבה של נצרת עילית, בת הרה"צ החסיד ר' יעקב הלוי פרידמאן ע"ה מבארא פארק.
  כו תשרי

 • הרה"ח התמים ר' דוד דניאל מלכא
  הרה"ח התמים ר' דוד דניאל בהרה"ח ר' שלמה חביב מלכא נולד בשנת תש"י ונפטר בשנת תשע"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  כז תשרי

 • מרת רחל פלס ע"ה
  אשת ר' יעקב פלס ע"ה סייע רבות בהקמת ישיבות תו"ת בארה"ק נפ' כ"ז תשרי תשנ"ד ומ"כ בצפת
  כט תשרי

 • הרה''ח דובער ב''ר גרשון ע''ה
  מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק' ונפטר בשנת ה'תשנ"ז
 • הרב החסיד אהרן בן הרה"ח הרה"ת הרב יהודה חיטריק
  אהרן חיטריק היה מקושר בלב ונפש לכ"ק אדמו"ר זי"ע וע"פ הוראתו עסק יותר מיובל שנים במסירה ונתינה בפענוח כתבי דא"ח של רבותינו נשיאינו נ"ע והוצאתם לאור. כן זכה להוציא לאור כמה ספרים מכתבי יד של אחד מגדולי הראשונים התוספות רי"ד עם הירות והארות. זכה לעשות אזנים לתורה לספר התניא קדישא. המשיך בעבודתו הקדושה גם מתוך יסורים גדולים. נפטר בשם טוב ביום ה' לפרשת נח כ"ט תשרי ה'תשע"ב ת.נ.צ.ב.
 • דינה לאה הגר (גלבשטיין)
  נפטרה בפתאומיות כשבוע לפני יום הולדתה ה-34 . היתה ידועה בצניעותה , פיקחותה, יושרה ומידותיה הנאצלות.
  חינכה בבית ספר ממ"ד דורות של תלמידות שהותירה עליהן רושם רב מתוך תחושת שליחות חב"דית אמיתית.
  היתה אמא למופת ולדוגמא.
  הותירה אחריה את הוריה הרה"ח ר' אלעזר מ. גלבשטיין ורעייתו ירושלים, בעלה ,ר' מאיר הגר וארבעה ילדים רכים.
  נפטרה ביום כ"ט תשרי התשס"ט.
  ת.נ.צ.ב.ה
  ל תשרי

 • הרה"ח ר' התמים שלום דובער וואלף ע"ה
  הרה"ח ר' התמים שלום דובער בהרה"ח ר' אפרים וואלף היה מקושר לכ"ק אדמור נשיא דורנו בלב ונפש. כבר בגיל צעיר החל לעסוק במרץ רב בעסקנות ציבורית. הוא היה מגדולי העסקנים של חב"ד בדורנו הוא פעל ללא לאות במסירות נפש במאור פנים בשמחה ובאהבה למען תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל וכמובן למען מוסדות חב"ד ולמען שכונת נחלת הר חב"ד שבקרית מלאכי. נולד ב'כא מנחם אב תש"ד בירושלים ונפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ בהר המנוחות