קבע כעמוד הבית
|
הוספה למועדפים
|
פרסם אצלנו
|
צור קשר
|
הרבי: "החזית במפלגות החרדיות הוא הכרח גמור" • חשיפה
(יום חמישי, ד' שבט )
האם חזונו הגדול של הרבי עומד להתממש? החזית החרדית עליה מדברים רבות עמדה בראש מעייניו של הרבי, בנוסף לעמדת הרבי שכל המפלגות הדתיות צריכות לרוץ ב"חזית דתית טכנית" • הסופר והמרצה הרב שבתי ויינטראוב בשורת גילויים היסטוריים למגזין שישי של COLבעקבות הדרישה הציבורית הרחבה וגדולי ישראל ללכת לחזית חרדית כוללת. האם הפעם סוף סוף יבצעו את בקשתו הנפשית של הרבי? • פרסום ראשוןחזונו של הרבי: חזית מאוחדת


מאת הרב שבתי ויינטראוב

מסגרות

"צער גדול על ההחלטה לבטל השותפות עם פא"י"
לקראת הבחירות שנערכו בארץ הקודש בשנת תשל”ז, שלח הרבי מכתב בהול לכ"ק האדמו"ר מגור ה"פני מנחם" זצ"ל וכן להגאון הרב קלמן כהנא זצ"ל, על ההחלטה לבטל את השותפות של אגודת ישראל עם פועלי אגודת ישראל (פא"י) בבחירות לכנסת.

הרקע ההיסטורי לביטול השותפות עם פא"י נעוצה בהתנגדות הליטאית מבני ברק לרוץ יחד עם פא"י. במכתבו של כ"ק מרן בעל ה"פני מנחם" מגור זצ"ל לרבי מתאריך כ"ז שבט תשל"ז, הוא מסביר לרבי את המניעים לבטל את הריצה המשותפת של אגודת ישראל עם פועלי אגודת ישראל. וכך כותב הפני מנחם" "אחרי שיקולים רציניים ודיונים ממושכים, מסתבר שהמסקנא תהיה, כי הפעם נלך אנו ופא"י בנפרד. בהליכתנו המשותפת בבחירות לכנסת האחרונה הפסדנו מנדט ויש סכנה שעכשיו נפסיד עוד מנדט מחמת ההסתה ורשימה נפרדת מאנשי בני ברק" (היה זה בעקבות איום הליטאים להתפלג מאגודת ישראל במקרה שילכו עם פא"י).

להלן מכתבו של הרבי כפי שנשלח כמעט בנוסח זהה הן ל"פני מנחם" והן לרב קלמן כהנא:

י”ג אדר יום צום תשל”ז
".. בצער גדול ובתמהון גדול קראתי במכתבו על דבר הסברא, וכנראה - יותר מסברא בעלמא לפרק ולבטל ההליכה ביחד ברשימה אחת להבחירות בכנסת - של אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל

"ובודאי לדכוותייהו אין צריך כלל בביאור המשמעות בפירוק הנ”ל ופירושו על ידי כמה וכמה מאחינו בני ישראל וכו’ (ראה צילום כתי"ק של הרבי)את המכתב הרבי שלח באותו יום גם להגאון הרב קלמן כהנא זצ"ל שהיה מרבני ויו"ר תנועת פא"י.


יישר כח על עזרתו בקודש לאגודת ישראל

במברק ששיגר ה"פני מנחם" מגור לרבי, מיד לאחר הבחירות הסוערות בתשמ"ט הוא כותב לרבי "יישר כח למעלת כבוד קדושתו על עזרתו בקודש לאגודת ישראל והטיית לבות רבבות אלפי ישראל לאביהם שבשמים באמונת חכמים ולקידוש שם שמים ברבים."
פינחס מנחם אלטר


ה"פני מנחם" מגור זצ"ל, בביקורו אצל הרבי

"נוצר מצב של חרב איש ברעהו רחמנא ליצלן"
גם לאחר הבחירות הסוערות ביותר שידעה היהדות החרדית בשנת תשמ”ט, כאשר פילוג גדול העיב על הציבור החרדי ונוצרו 2 רשימות לכנסת אגודת ישראל ודגל התורה , בגלל בעלי מחלוקת ידועים שהביאו לפילוג היהדות החרדית, ופערו את חרצובות לשונם נגד קדוש ה' נשיא הדור. אולם כל זה לא מנע מהרבי נשיא הדור ומנהיגו בשבת שלאחר הבחירות שבת פרשת חיי שרה תשמ"ט להקדיש שיחה מיוחדת וארוכה בכאב נורא על המחלוקת שנוצרה בעקבות הבחירות וקרא לליכוד הציבור החרדי:


הנה חלק מהדברים הכאובים שהשמיע הרבי באותה שיחה:
“מערכת הבחירות בארץ ישראל התנהלה באופן של היפך האחדות לגמרי כולל גם אצל יהודים שומרי תורה ומצוותיה בהידור שביניהם גופא, נוצר מצב של מחלוקת ועד למעמד ומצב ש”נלחמו איש באחיו” ויתירה מזה - “חרב איש באחיו” רחמנא ליצלן”.


להתיישב ליד שולחן אחד ולהכיר במעלת השני

ומסקנת הרבי הייתה בהתאם: “להתאסף יחדיו כדי לדון ולהתדבר בנושא זה שמוסכם על כולם, ואז יראו ויווכחו כל הצדדים שקיימת אפשרות של התדברות בצורה אנושית ומכובדת שיכולים להתיישב לשלוחן אחד... פגישה כזו בוודאי תתרום לקירוב הלבבות בין כל הצדדים, שכל צד יוכל לשמוע ולהקשיב לדבריו של היושב בצדו השני של השולחן, ואולי אפילו לראות ולהכיר במעלתו. ולאחרי זה יוכלו לדון ולהתדבר גם בנושאים שיש בהם חילוקי דעות, נושאים השנויים במחלוקת, לנסות ולגשר ביניהם, ולמצוא דרך שתהא מקובלת על כל הצדדים...” (תורת מנחם 'התוועדויות תשמ"ט' כרך א' עמ' 358-355)


"דעתי בעד הקמת החזית יותר מבעבר"

במכתב מח"י שבט תשכ"ט להגאון הרב קלמן כהנא זצ"ל שעמד בראש תנועת פא"י מדגיש הרבי שדעתו בעד חזית דתית טכנית לא השתנתה והיא יותר מבעבר. "..קבלת מכתבו מיום ט' בשבט, בו נוגע בשאלת הקמת חזית דתית מאוחדת. והנה השקפתי בענין חזית דתית טכנית היא כמו שהייתה מאז ועוד יותר אם אפשר יותר. ומצורף בזה העתק מכתב שכתבתי בנידון זה, שאולי יבהיר עמדתי קצת. ותשואות חן מראש אם יודיעני על דבר התפתחות הענינים בשטח זה ובכלל.


הרב קלמן כהנא


"מאד עגמה עלי נפשי ההתפוררות שבין החרדים!"


חודשים ספורים לאחר שהרבי מקבל את הנשיאות במכתב מערב ראש חודש סיוון תשי”א, כותב הרבי להגאון רבי יצחק מאיר לוין זצ"ל שהיה חתנו של מרן בעל ה"אמרי אמת" מגור זצ"ל ומנהיג אגודת ישראל ושר הסעד: "מאד עגמה עלי נפשי מהמצב השורר בארץ הקודש ת”ו, אשר בכל יום מביא משם ידיעות מעציבות ביותר, ונוסף על זה ההתפוררות שבין החרדים גופא הוא לקוי מכאיב ביותר. ובכל זאת תקוותי אשר סוף סוף תתארגן חזית דתית מאוחדת ובפרט אחרי דברי עם מר משה שפירא - שר הפנים - בזה”.

 
הרב יצחק מאיר לוין נואם בכנסת

"לבכר את האינטרס החרדי על הרווחים המדומים המפלגתיים"
ביום כ”ב תמוז תשי”א, כתב הרבי מכתב חריף לשר הפנים מר משה שפירא מראשי ‘המזרחי’, ולרב בנימין מינץ ממנהיגי פא”י. במכתב מקונן הרבי על כך שהחזית הדתית לא יצאה לפועל, והרבי מוסיף כי לפחות יקימו חזית דתית לאחר הבחירות כדי להתחזק לקראת המשא ומתן עם הממשלה: “גדול הצער וכדאי הביזיון שלא נתקיימה החזית בשעה מלאת אחריות זו, ויהי רצון אשר על כל פנים עתה יראו מנהלי המפלגות בעצמם די כח לבכר את האינטרסים של כללות היהדות החרדית על הרווחים המדומים המפלגתיים, אשר על ידי זה תהיה תועלת להמפלגה בתור מפלגה להקים חזית על כל פנים לאחרי הבחירות”.


"עשיתי מה שביכולתי בדרכי נועם"
מכתב נדיר של הרבי מבטא את הצער העצום שנגרם לו בשל פירוק החזית הדתית (אג”ק חלק יא, עמ’ רפט) "למותר להאריך בגודל הצער וההיזק היוצא לאור על ידי פירוקה זה ובצדק כתב אשר היה בגודל רצוני ושאיפתי להקימה, וכמדומה שעשיתי בזה מה שהיה ביכולתי לעשות בזה בדרכי נועם - כי מכמה טעמים לא רציתי לעשות בדרכים אחרים...”.

החזית במפלגות החרדיות הוא הכרח גמור

במכתב שכתב הרבי למנהיג אגו”י הגאון הרב יצחק מאיר לוין זצ"ל בערב ל”ג בעומר תשט”ו דרש הרבי שיעשו לכל הפחות חזית בתוך המפלגות החרדיות: "ואבוא מיד לענייני דיומא, הוא עניין החזית הדתית ובפרט חזית מאוחדת בין אגודה ופועלי אגודת ישראל שלדעתי הוא הכרח גמור, ותקוותי, אשר על ידי זה תגדל האפשרות גם לחזית דתית מאוחדת, ואחרי שבקרני מר בנימין מינץ נתחזקה אצלי עמדתי זו”. בהמשך המכתב הרבי מציין ומדגיש שוב כי החזית החרדית צריכה להיות “רק בנוגע לבחירות בלבד, ואין לערב בזה עניינים אחרים”.

הרבי מגיב בשמחה על החזית החרדית אגודת ישראל ופא"י
לקראת מערכת הבחירות לכנסת הרביעית, התאחדו המפלגות החרדיות אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל. הרבי הזדרז להגיב על כך: “זה עתה נתקבל המכתב (והמברק) על דבר החזית עם אגודת ישראל, ותשואות חן על שילוחו, ויהי רצון שתהיה להצלחת ולהרמת קרן ישראל סבא”.

הנימוקים של הרבי להקמת חזית דתית טכנית
במכתב ארוך ומנומק מסביר הרבי הרבי את הסיבות להקמת חזית דתית:
“קירוב לבבות לענייני דת - תעמולת הבחירות רישומה ניכר משך זמן גם אחרי הבחירות, ובאם התעמולה תהיה מופנית כלפי חוגים שונים שעדיין אינם דתיים מאיזו סיבות שהן, הרי לא רק שיש לקוות לרכישת קולות חדשים, כאמור, אלא יהיה בזה רווח גם בנוגע לקירוב מספר מסויים של אחינו בני ישראל לענייני דת”.

"מניעת השמצה הדדית. - “באם לא תהיה חס ושלום חזית דתית, הרי תעמולת המפלגות הדתיות תהיה מופנית בעיקרה נגד מפלגות דתיות האחרות, וכנהוג בזה, וכדרך תעמולות של בחירות, אין מסתפקים בהדגשת מעלות המפלגה שלהם כי אם מדגישים “לא פחות” את החסרונות של מפלגות האחרות”...

“נשק בידי מתנגדי הדת עובדה זו עצמה שאין מתדברים ביניהם להקים חזית דתית לבחירות, בה בשעה שכמה מפלגות שאינן דתיות נתדברו ביניהן לילך יחד לבחירות, בוודאי תשמש נשק בידי המפלגות הנלחמות במפלגות הדתיות, ובפרט שיוכלו לצטט מתעמולת המפלגות הדתיות עצמן חסרונות מפלגות דתיות הפוסלות זו את זו וכו’”. (ליקוטי שיחות כרך כ"א עמ’ 419)

לא לומדים לקח מהכישלון מהבחירות האחרונות
במכתב נוסף ששלח הרבי בכ”ט שבט תשכ"ט, להנהלת “ישראל הצעיר”, כותב הרבי ".. אותם האנשים שהחליטו אז נגד החזית הם גם הקובעים עתה את מהלך הענינים בזה, וכן הסיבות שהניעו אותם למנוע חזית אז קיימות גם עתה. וחבל חבל שלא רוצים ללמוד לקח מהכשלון בבחירות האחרונות, וגם שלא רוצים ללמוד מן השנויים שחלו מאז ועד הנה, וכמו שכתבתי בשעת הבחירות ההן - אם לא יהיה לחץ ציבורי הכי גדול וחד-משמעי שיראו שמתכוננים ברציניות, הרי לדאבוננו הכי גדול הסיכויים בזה כמו שהיו אז.

אני מדגיש רק חזית דתית טכנית
בהמשך הרבי מדגיש שמדובר בחזית טכנית בלבד וכל אחד שישאר במסגרת שלו "מובן שאיני מתיאש חס ושלום שהרי זהו היפך גישת היהדות לכל דבר טוב שנתקל בקושיים, ובפרט בדבר כה רציני כהקמת חזית דתית טכנית [ואני מדגיש “טכנית”, היינו אך ורק לשם הבחירות, כי דעתי ברורה שכמו שהוא מוכרח בעד הבחירות כן מוכרח הוא שלא יהיה איחוד המפלגות לאחר הבחירות, ומכמה וכמה טעמים. ובלי נדר - מצדי אשתדל לעשות כל האפשר למען הקמת חזית דתית טכנית האמורה".

מרמים אנשים שלא עושים חזית דתית בגלל יראת שמים
במכתב להגאון רבי יוסף שלמה זוין מב' תמוז, תשט"ו כותב הרבי על הצער שלא הוקמה החזית דתית "מובן עד כמה מצער מה שלא בא לפועל הענין דחזית דתית המאוחדת, ומתמיה עוד יותר, שלאחרי שרואים בעיני בשר במוחש, ענין המפלגתיות, שאפילו מנהיגי המפלגה שבחייהם הפרטים הם דתיים באמת, הנה בעניני המפלגה הרי בלא שום פקפוק מוכרים הרוחים לדת הוודאים שבקיום חזית דתית - בשביל נזיד עדשים מפוקפק דעניני המפלגה... אלא שעולה בידם לרמות אנשים יראי ד' ולפתותם אשר רק יראת שמים טהורה בענין זה, ואין כאן כל ענין של פניה פרטית, ואפילו לא פניה מפלגתית וכו' וכו'!

דעתי בעד הקמת החזית יותר מבעבר
במכתב מח"י שבט תשכ"ט להגאון הרב קלמן כהנא זצ"ל שעמד בראש תנועת פא"י מדגיש הרבי שדעתו בעד חזית דתית טכנית לא השתנתה והיא יותר מבעבר. "..קבלת מכתבו מיום ט' בשבט, בו נוגע בשאלת הקמת חזית דתית מאוחדת. והנה השקפתי בענין חזית דתית טכנית היא כמו שהייתה מאז ועוד יותר אם אפשר יותר. ומצורף בזה העתק מכתב שכתבתי בנידון זה, שאולי יבהיר עמדתי קצת. ותשואות חן מראש אם יודיעני על דבר התפתחות הענינים בשטח זה ובכלל."

מי יתן והפעם יפקחו עיני עיוורים ויבינו שבשעה גורלית זו לא ימשיכו עם מסכת הפיצולים ואובדן הקולות ליהדות החרדית והדתית ולגוש הימין.
בפרט אשר מדובר בשעת סכנה גדולה לכל העניינים ודי להתבונן בנזקים שנגרמו במשך עשרות שנים שלא צעדו לאורו הגדול של הרבי בעניין חזית דתית ועד כמה כולנו משלמים את המחיר.

משמאל למעלה: ה'פני מנחם' מגור זצ"ל בביקורו אצל הרבי. הרב קלמן כהנא, מכתב הרבי ולמטה: הרב יצחק מאיר לוין נואם בכנסת
משמאל למעלה: ה'פני מנחם' מגור זצ"ל בביקורו אצל הרבי. הרב קלמן כהנא, מכתב הרבי ולמטה: הרב יצחק מאיר לוין נואם בכנסת


מכתב הרבי לרב קלמן כהנא
מכתב הרבי לרב קלמן כהנא | הסר תמונה
הדפסה |
שלח לחבר:  שמך: אימייל הנמען:
תגובות
הוספת תגובה
כותרת:

תגובה:


אין כרגע תגובות לכתבה זו


© 2019 COL תקשורת - כל הזכויות שמורות אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואמיתותן