קבע כעמוד הבית
|
הוספה למועדפים
|
פרסם אצלנו
|
צור קשר
|
הגמ"ח שייסד הרבי בנחל'ה > פרסום ראשון
(יום שלישי, י''ב אדר )
"עלה בדעתי לייסד בנחלת הר חב"ד קרן גמ"ח": שנתיים אחרי הקמת נחלת הר חב"ד, הרבי שולח מכתב מפתיע לתושבי נחלת הר חב"ד ומודיע שהוא מקים קרן גמ"ח ובתור התחלה גם תרם 7000 דולר! זאת ועוד: הרבי ממנה באופן אישי את חברי הגמ"ח ● הסיפור מאחורי הגמ"ח של נחלה. בלעדי ● מגיש: הסופר והמרצה החב"די הרב שבתי וינטראוב ● הגמ"ח של הנחל'ה


הרב שבתי וינטראוב

שנתיים ימים אחרי הקמת נחלת הר חב"ד, הרבי הפתיע במכתב נדיר ומיוחד לתושבי נחלת הר חב"ד ובו מודיע על הקמת קרן גמ"ח לתושבים נחלת הר חב"ד במיוחד ליהודים שעלו מאחורי מסך הברזל. הדברים הפתיעו את כולם בפרט שהרבי עצמו בחר את שלשת מנהלי הגמ"ח ואף נתן סכום ראשוני בסך שבעת אלפים דולר, סכום עצום באותם הימים.

במכתב שתאריך מכתבו הוא ימי הגאולה שנת תשל"א כתב הרבי": "עלה בדעתי, ובהסכמתם אשר בטוח אני שתהיה מתוך שמחה וטוב לבב, לייסד בנחלת הר חב"ד קרן גמ"ח לאחינו בני ישראל אשר עלו משם, ממדינת הולדת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל... וההתחלה בפועל – על ידי הכנסה לקרן הגמ"ח סכום של שבעת אלפים שקל (דולר).

בהמשך הרבי כותב שהוספת המוסד הק' של הגמ"ח תביא להוספה בכל ענייני הנחלה ומאחל שבעתיד יתראו תושבי הנחלה עם קרוביהם אשר מעבר למסך הברזל: "וכיון שגמ"ח הרי היא כהוראת חכמינו ז"ל בין לעניים ובין לעשירים, יהי רצון מהשי"ת אשר בנידון זה יהי' הגמ"ח לעשירים אלא שזקוקים לגמ"ח באותה שעה, ותביא הוספת עוד מוסד ק' בנחלת הר חב"ד להוספה בכל עניני הנחלה הגשמיים והרוחניים גם יחד, כולל כמובן ועיקר, אשר בקרוב ממש ובעגלא דידן יתראו עם קרוביהם וידידיהם וכל אשר בשם ישראל יכונה במדינה האמורה והדומות לה – שליט"א –"

הרבי מוסיף בכתב ידו הקדושה במכתב שהקמת הגמ"ח על ידו לא אמור לגרוע מפעולות גמ"ח אחרות: "פשוט שהנ"ל אינו גורע כלל וכלל מחשיבות ופעילות הגמ"ח הקיים (בכפר חב"ד וכו') – כי אם להוסיף בא ולהרבות".

בסיום המכתב הרבי ממנה באופן אישי את חברי הנהלת הגמ"ח נ.ב. לביסוס העשיה בהאמור בפועל, בודאי יקבלו עליהם הרשומים להלן הנהלת קרן הגמ"ח, על כל פנים לעת עתה, והם: הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסקים בצ"צ הר"ר דובער שי' ריקמן, הר"ר יהודא שי' באטראַשווילי, הר"ר נפתלי שי' קראַוויצקי.

הרבי מסיים בלשון לא שגרתית בעליל "ונשלח המכתב מהיר דחוף ובודאי יאשרו אותו גם כן באופן כזה. ות"ח".

מדובר בדבר היסטורי שהרבי ממנה באופן אשי את חברי הנהלת הגמ"ח דבר שאין לו אח ורע בשום מוסד בעולם, מה שמראה את החשיבות שהרבי ייחס למוסד הגמ"ח.

מספר הר' אברהם קרביצקי שכיום נמנה מחברי הנהלת הגמ"ח לאחר פטירת אביו ע"ה: "היתה הוראה של הרבי שהגמ"ח יתנהל בכל מצב במטבע הישראלי, ובשנות הממי"ם בשנים הקשות של האינפלציה של מאות אחוזים בשנה, הרב בערל ריקמן היה אצל הרבי ביחידות ושאל האם במצב חירום זה להפוך את ההלוואות לדולריות כפי שעשו כל הגמ"חים באותה תקופה, הרבי שלל את האפשרות והורה להמשיך במטבע הישראלי, ולבקש בשמו מכל הלווים שיתרמו איש כפי יכולתו למען המשך קיום הגמ"ח. והפלא ופלא הרבה גמ"חים קרסו באותם ימים והגמ"ח הזה ממשיך בס"ד להתקיים עד היום ולספק הלוואות מכובדות לרווחת תושבי נה"ח.

כמו"כ בהרבה מהיחידויות של המד"א הרב ירוסלבסקי הרבי התעניין לדעת מה קורה בגמ"ח נה"ח.
לאחר פטירת המנהלים הראשונים אשר מונו על ידי הרבי, ממלאים כיום את מקומם ר' נתן קנלסקי חתנו של הרב יהודה קולאשער בוטראשווילי ע"ה, ר' יוסף יצחק נוטיק, ור' אברהם בנו של ר' נפתלי קרביצקי ע"ה.

להלן המכתב המלא ששלח הרבי בעת שיסד את הגמ"ח
ב"ה, ימי הגאולה, שנת כי תשא את ראש בני ישראל, ה'תשל"א
ברוקלין, נ.י.
תושבי נחלת הר חב"ד אשר בארצנו הק'
תבנה ותכונן ב"ב ע"י מ"צ
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!

בהוספה לדברים הנאמרים בהתועדות דימי גאולה אלו, בהתאסף כמה וכמה מאחינו בני ישראל שליט"א, אשר תוקף מיוחד לדברים הנאמרים במותב בי' עשרה, דאכל בי עשרה שכינתא שריא, על אכו"כ בפני כמה וכמה עשיריות מבנ"י,
כדי להמשיך הענין בפועל ממש, דהמעשה הוא העיקר ועשי' לעילא, ובמיוחד עשי' שהיא טוב באמת, טוב לשמים וטוב לבריות גם יחד,
עלה בדעתי, ובהסכמתם אשר בטוח אני שתהי' מתוך שמחה וטוב לבב, לייסד בנחלת הר חב"ד קרן גמ"ח לאחב"י אשר עלו משם, ממדינת הולדת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל –
אשר ימים אלו הרי הם יום הולדתו וגם יום גאולתו –
וההתחלה בפועל – על ידי הכנסה לקרן הגמ"ח סכום של שבעת אלפים שקל (דולר).
וכיון שגמ"ח הרי היא כהוראת חכמינו ז"ל בין לעניים ובין לעשירים, יהי רצון מהשי"ת אשר בנידון זה יהי' הגמ"ח לעשירים אלא שזקוקים לגמ"ח באותה שעה, ותביא הוספת עוד מוסד ק' בנחלת הר חב"ד להוספה בכל עניני הנחלה הגשמיים והרוחניים גם יחד, כולל כמובן ועיקר, אשר בקרוב ממש ובעגלא דידן יתראו עם קרוביהם וידידיהם וכל אשר בשם ישראל יכונה במדינה האמורה והדומות לה – שליט"א –
התראות מתוך שמחה וטוב לבב דכל המתראים הם ובני ביתם שליט"א ותהי' התראות זו הקדמה קרובה ממש לקיום היעוד עין בעין יראו בשוב הוי' ציון, ונאמר חשף הוי' את זרוע קדשו לעיני כל הגויים וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו.
בברכת הצלחה בהאמור, כולל כל עניני נחלת הר חב"ד, ולבשורות טובות תכה"י,
מ. שניאורסאהן

פשוט שהנ"ל אינו גורע כלל וכלל מחשיבות ופעילות הגמ"ח הקיים (בכחב"ד וכו') – כי אם להוסיף בא ולהרבות.
הרב יהודה קולאשער
הרב יהודה קולאשער | הסר תמונה

הרב נפתלי קרביצקי
הרב נפתלי קרביצקי | הסר תמונה

הרב בערל ריקמן
הרב בערל ריקמן | הסר תמונה

מכתב הרבי
מכתב הרבי | הסר תמונה
הדפסה |
שלח לחבר:  שמך: אימייל הנמען:
תגובות
הוספת תגובה
כותרת:

תגובה:


אין כרגע תגובות לכתבה זו


© 2019 COL תקשורת - כל הזכויות שמורות אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואמיתותן